SEKSJONSLEDER Krever likebehandling i fagutdanning Fagskoletilbud og likeverdig finansiering av fagene i manns- og kvinnedominerte yrker er hovedkrav fra Seksjon kirke, kultur og oppvekst i forbindelse med statsbudsjettet. Satsing på kompetanseheving gjennom etter- og videreutdanning i kombinasjon med utdanningsvikariater, er Fagforbundets hovedønske i et innspill til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Læreplasser Det må være nok læreplasser, slik at en som begynner på et yrkesfag har garanti for at det kan avsluttes med fageller svennebrev. Forbundet mener det også må satses betraktelig på helse, miljø og sikkerhet innenfor skolebygg, særlig med tanke på inneklima og uteareal. Fagskole Fagforbundet ser de tekniske fagskolene som et godt utdanningstilbud og arbeider for at flere fag og sektorer får mulighet til kompetanse via denne utdanningsretningen. Styresamling I november møttes styret i Seksjon kirke, kultur og oppvekst: Bak: Steinar Molvik, Tor Dahle, Hans Christian Lundervold (ny), Jon Kristian Øvrebø. Foran: May Britt Sundal, Forbundet peker på at etter at fagskoleloven ble vedtatt, er 11 fagtilbud innenfor helse- og sosialområdet godkjent som fagskoletilbud. Hittil har det vært mulig å delta på disse studietilbudene på grunn av økonomisk støtte fra Sosial- og helsedirektoratet. Støtten har vært på om lag 20.000 kroner per deltaker, mens det til sammenlikning blir gitt 80.000 per studieplass til de tekniske fagskolene. En tilnærmet likebehandling kan oppnås gjennom en statlig finansieringsordning innenfor en årlig kostnad på om lag 100 millioner kroner, foreslår Fagforbundet. Gravferd og kirke-vedlikehold Fagforbundet etterlyser at offentlig gravferdsforvaltning blir tema i statsbudsjettet. Forbundet mener det er behov for økt fokus på krematoriene som viktige seremonirom for mange utenfor Den norske kirke. Forbundet peker også på behovet for å styrke økonomien til lokale kirker, for blant annet å ta fatt på store etterslep i vedlikehold. Tekst: MONICA SCHANCHE Mette Henriksen Aas, Grethe J. Thomassen. Ragnhild Svartbekk og Frode Lagseth var ikke til stede da bildet ble tatt. Furteforening Den norske kirkes presteforening (Presteforeningen) har trukket seg fra utvalgsarbeidet om arbeidsgiveransvar i en fremtidig kirke, Fremtidig organisering av arbeidsgiveransvar, eller FOA-utvalget. Dette er et utvalg som prøver å bli enige om premisser og som skal komme med forslag til en ny måte å ordne arbeidsgiveransvaret i kirken på. Som arbeidstakerorganisasjon har vi store forventninger til arbeidet i utvalget, fordi vi ser behovet for en felles lokal arbeidsgiverordning for alle ansatte. Vi mener også at modellen kan utvikles ut fra kirkelig fellesråd-nivå. At det er behov for opprydding, er åpenbart - også uten å skjele til Kirkemøtet og de sjokke- METTE HENRIKSEN AAS «Presteforeningen signaliserer at den ikke er interessert i endring gjennom dialog og prosess.» rende debattmetodene enkelte har brukt i homofilispørsmålet. På samme måte som vi ikke forventer at tillitsvalgte i kirken griper til slike utidige uttrykksformer i brev som er sendt til motstandere i denne saken, forventer vi heller ikke at en arbeidstakerorganisasjon oppfører seg så useriøst som Presteforeningen har gjort i FOA-saken. Dette er ren hersketeknikk. Ved å trekke seg fra utvalget og skyve alt ansvar for dette over på KA, prøver Presteforeningen å usynliggjøre at det finnes flere organisasjoner for kirkens ansatte. At utvalget velger å ta med flere parters stemmer i utredningen, må hver enkelt organisasjon selvfølgelig tåle. Men Presteforeningen signaliserer i stedet at den ikke er interessert i endring gjennom dialog og prosess. Det å være med og bestemme krever at man deltar i hele prosessen. Det er jo nettopp dette vi mener når vi kjemper for medbestemmelsesrett og demokratiske ordninger i kirken: Gode, demokratiske prosesser der alle grupper ansatte, arbeidsgivere og organer blir hørt og tatt med på råd. Dette er også det viktigste målet med en felles arbeidsgiverordning, som utvalget nå fortsetter å utrede uten Presteforeningen. Prosessen går videre uten at de vil bli hørt. Det nytter ikke å stille seg selv i skammekroken! 38 > Fagbladet 12/2007 Foto: Monica Schanche fbaargang2007 fbseksjonKIR