SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON > For gammel? Kjersti Fiksdal (44) føler seg utgått på dato, og advarer unge om at å utdanne seg som helsesekretær kan bety arbeidsløshet. 28 > Innvandrer som sjef Folk med minoritetsbakgrunn når sjelden toppstillinger i kommunene. Nå må kommunene satse på personer med minoritetsbakgrunn. 30 > Kostbar sykdom Ansatte som får astma eller som blir dårligere på grunn av forhold på arbeidsplassen, koster samfunnet nesten to milliarder i året. 36 > Splid om skatteinnkrevingen Postjournalen skal publiseres Forslaget til forskrift til den nye offentleglova pålegger en rekke organer og etater å gjøre den elektroniske postjournalen tilgjengelig på internett. – Dette medfører behov for klare regler om hva som kan publiseres og kontrollrutiner for å forhindre menneskelige feil og systemsvikt, skriver Datatilsynet i sin høringsuttalelse. Etater og kommuner som opplever at taushetsbelagte personopplysninger publiseres, begrunner gjerne hendelsen med at det er skjedd en menneskelige feil. Datatilsynet mener imidlertid at gjentatte glipper tyder på systemsvikt hos mange kommuner. Skylder på de ansatte – Rutiner og praksis er et ledelsesansvar. Det er for enkelt når offentlige organer til stadighet skyver sine ansatte foran seg og viser til deres menneskelige feil, sier høringsuttalelsen. Datatilsynet ber derfor om at man gir en mulighet til å sanksjonere brudd på bestemmelsene. Tekst: VEGARD VELLE Et statlig utvalg vil samle all skatteinnkreving i ett direktorat. Det er altfor ineffektivt å la kommunene fortsette å kreve inn skatt, konkluderer de. Utvalgsleder Jan Solberg foreslår et nytt, statlig innfordringsdirektorat med lokale kontorer. Solberg mener, i NOU 2007:12 – Offentlig innkreving, at statlig skatteinnkreving betyr at brukerne slipper å møte så mange ulike offentlige kreditorer. Det vil gi bedre oversikt over den enkeltes økonomi, og det blir slutt på at forskjellige offentlige virksomheter behandler folk som skylder penger på forskjellig måte, mener utvalgslederen. Nei til alt Assisterende rådmann i Kristiansand, Sølvi Løhaugen, utgjør mindretallet i utvalget. Hun sier ja til et statlig direktorat for innkreving, men nei til å flytte alt til staten. I sin særmerknad i utredningen kommer hun med hard kritikk av flertallet, som hun mener ikke har klart å bringe fram vesentlig ny dokumentasjon for sine anbefalinger. Tvert imot viser erfaringene fra Danmark at sentralisering vil føre til tapte inntekter. – Når det blir mer standardiserte løsninger, blir det mindre rom for dialog. Forslaget vil føre til raskere saksbehandling, og dermed hurtigere bruk av tvang for å kreve inn penger, sier Løhaugen til Kommunal Rapport. Ville trekke seg Kommunene kommuniserer med dem som skylder penger og har gode resultater. Om lag 99,5 prosent av all skatt blir samlet inn av de kommunale kemnerne, påpeker hun. Løhaugen vurderte på et tidspunkt å trekke seg fra utvalget, men valgte i samråd med KS å bli. – Slik utvalget var sammensatt, er konklusjonen ingen overraskelse. Mandatet hadde som utgangspunkt at manglende samordning er en stor utfordring. Da er premissene lagt, sier Løhaugen. Tekst: VEGARD VELLE fagbladet.no Fagbladet 12/2007 > 27 Illustrasjonsfoto: colourobx.com fbaargang2007 fbseksjonKONurobx.com