SEKSJONSLEDER Etikkplakat på jobben Nå skal kontoransatte bevisstgjøres på etikk. Etiske retningslinjer skal vise vei for hvordan Fagforbundets medlemmer i offentlig administrasjon kan ivareta etikken på arbeidsplassen. Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon har laget et utkast til etiske retningslinjer. Disse fyller en A4-side og er praktiske for oppslag. Oppfølgingen skjer i form av en kampanje med plakater, ark med etiske dilemmaer til drøfting og kaffekurs som har etikk som tema. Retningslinjene skal stimulere til refleksjon over egen yrkesutøvelse, videreutvikle gode holdninger og praksis og bidra til at medarbeidere tar personlig og juridisk ansvar for egen yrkesutøvelse. Tanken er at en høy bevissthet om yrkesetikk setter ansatte i stand til å fatte riktige beslutninger i en travel hverdag. Vev Landskonferansen 2009 Landskonferanse i Seksjon kontor og administrasjon finner sted 6. – 8. oktober 2009 på Gardermoen. De andre seksjonene i Fagforbundet avholder sine landskonferanser på samme sted og tid. Samlokaliseringen av seksjonskonferansene vil samle 500 mennesker og vise hvor omfattende det yrkesfaglige arbeidet er i organisasjonen. Konferansen avholdes senest en måned før landsmøtet. Seksjonskonferansen velger styre og delegasjon til landsmøtet, samt medlemmer til andre aktuelle sentrale verv i seksjonen. Det foreslås og velges seksjonsrepresentanter til landsstyret og forbundsstyret. Vev Følg SKA-pengene Her følger en oversikt over noen av de mange tiltakene Seksjon kontor og administrasjon bevilger penger til i 2008: · Gjennomføre eForvaltningskonferansen 2008:    100.000 kroner · Kampanje med yrkesetiske refleksjoner på arbeidsplassene:    20.000 kroner · Gjennomføre fagdager for smale grupper:    60.000 kroner · Holde tre samlinger med rådmannsmedlemmene i avdeling 679, med tema ledelse, etikk, ideologi, nettverksbygging og samarbeid med Fagforbundet:    150.000 kroner · Sette ned tre FAGgrupper; i personalledelse, IKT og økonomi, pluss lage informasjonsmateriell og gjennomføre fagseminar for disse:    700.000 kroner · Styrke faglig arbeid innen Nav-sektoren:    70.000 kroner · Satse på elektronisk byggesaksbehandling gjennom eBygg 2009:    650.000 kroner · Sette ned en FAGgruppe som ser på utdanningsmulighetene innen arkivfag:    60.000 kroner · Bygge opp dokumentasjon og forslag til hvordan etter- og videreutdanningsreformen kan styrkes:    30.000 kroner · Avholde en yrkesfaglig samling for personalmedarbeidere der et sentralt tema er heltid, deltid og integrering:    80.000 kroner · Iverksette et todagerskurs i Fagforbundets tariffpolitikk, forhandlingsteknikk og yrkesfaglig arbeid for rådmannsforeningens regionkontakter:    80.000 kroner Vev Offentlig velferd eller forretning? Bjarne Jensen fra Høgskolen i Hedmark drøfter New Public Management (NPM) i en ny forskningsrapport. NPM er betegnelsen på forretningsmessig drift av offentlig tjenesteyting, og har lenge vært slagordet for de kreftene som ønsker en omfattende privatisering av offentlig virksomhet. En viktig bit av NPM er å innføre regnskapsprinsipper i det offentlige som er utviklet for privat næringsvirksomhet. Det dreier seg om å lage marked av velferd. Pådriverne bak NPM hevder at det er revnende likegyldig om oppgaven er å selge pølser eller å yte mennesker offentlige tjenester. GERD EVA VOLDEN Heldigvis tenker de fleste av oss at «Heldigvis tenker de fleste av oss at velferd ikke skal være butikk» velferd ikke skal være butikk. Folk skal få den hjelpen de trenger av det offentlige uten at størrelsen på lommeboka skal være avgjørende. Trenger du plass på sykehus, skal du få det uten å måtte levere kredittkortet ved innleggelsen. Trenger du hjelp med byggetillatelsen, skal du få samme behandling enten du er storentreprenør eller kvinna i gata. I Fagforbundet kjemper vi for likhetsprinsippet hver dag på alle arenaer. Rapporten fra Høgskolen i Hedmark drøfter forskjellen på økonomistyring i offentlig virksomhet og forretningsbasert virksomhet, og hovedpoenget er lett å få med seg. Offentlig velferdsproduksjon skjer etter politiske mål og vedtak, gjennom en demokratisk prosess. Det planlegges og settes av penger gjennom budsjettet, og det er en kontroll med at vedtatte planer gjennomføres. Fagforbundets medlemmer i revisjonsenhetene utfører en viktig jobb i denne sammenhengen. I en forretningsbasert virksomhet er målet å maksimere overskuddet. Regnskapet skal vise om det lønner seg økonomisk, og ikke om folk får det de har krav på. Bjarne Jensen gir oss god oversikt over disse viktige problemstillingene, og vi skal bruke argumentene i rapporten i debatten om hvordan offentlig tjenesteyting skal organiseres. Rapporten finner du på www.fagforbundet.no/ska fbaargang2007 fbseksjonKON