SEKSJONSLEDER Fagforbundet ønsker høgskoleutdanning KFO har spredd et feilaktig rykte om at Fagforbundet ikke ønsker at ambulansepersonell skal få adgang til utdanning på høgskolenivå. Det var på et møte i Faglig Råd for helse- og sosialfag, et råd som skal gi råd til Utdanningsdirektoratet om utdanning i videregående skole og fagskolene, at Fagforbundets representant ble misforstått. – Faglig Råd ikke har noe mandat i forhold til videreutdanning på høgskolenivå. Derfor er det naturlig at vår representant argumenterer for en best mulig utdanning innen fagskolesystemet, sier Hans Martin Aase, leder for Fagforbundets faggruppe for prehospitale tjenester. – Fagforbundet må holde seg innenfor mandatene i de ulike fora vi er representert. Men vi vil benytte alle passende anledninger til å argumentere og arbeide for en videreutdanning innen ambulansefaget på høgskolenivå. Dette synet er forankret i styret i Helse- og sosialseksjonen i forbundet og i forbundets arbeidsutvalg, sier Aase. Han minner om at Fagforbundet var en av drivkreftene bak etableringen av en nasjonal formell ambulanseutdanning i Norge. – Fagforbundet var også en av initiativtakerne til pilotprosjektet med høgskolestudium i Paramedic ved Høgskolen i Lillehammer, og vi vil selvsagt fortsette å arbeide for en formalisert videreutdanning innen ambulansefaget på høgskolenivå, sier han.    KES Ny brosjyre i folderformat Faggruppa for renhold og vaskeri hadde møte i september, og der ble det bestemt at brosjyrene for denne yrkesgruppa skal skrives om til folderformat. Den nye HMS-håndboka er også på det nærmeste klar. Det planlegges renholdskonferanse neste år, og seksjonsadministrasjonen ser på muligheten for å arrangere konferanse to ulike steder i landet. Faggruppa minner også om Insta 800-teamet som reiser rundt og infor- merer og hjelper til rundt etablering av den offisielle renholdsstandarden.    PF Bokstipend til renholdere I Gran kommune på Hadeland er det satt i gang en opplæring av renholdere som ønsker å ta fagbrev. Gerd Ask Larsen fra Fagforbundet Lunder står for undervisningen. I Gran er det bare tre av 55 renholdere som har fagbrev, og Verving Seksjon samferdsel og teknisk har nå laget ferdig en presentasjon som kan brukes i arbeidet med å verve deltidsbrannpersonell. I tillegg har administrasjonen kopper og jakker som ververne kan få. Buskerud og Vestfold har sagt ja til å starte vervingen. De som er interessert kan ta kontakt med administrativ leder i SST, Gry Helene Bjørnstad-Hernandez. forbundet lokalt mener det er viktig at flere får denne utdanningen. Fagforbundet Gran har derfor vedtatt at medlemmer som tar fagbrev skal få et bokstipend til en verdi av 2000 kroner.    PF Prosjektplaner Det er laget prosjektplaner for faggruppene for 2008, og de vil bli lagt ut på de forskjellige faggruppenes hjemmeside. Gjennom prosjektplanene vil seksjonen kunne synliggjøre arbeidet som gjøres og hvilke områder det satses på.    PF Kvalitetsstandard angripes NS Insta 800 er den eneste godkjente standarden for måling av rengjøringskvalitet. Fagforbundet var med på å utforme NS Insta 800 (NS = Norsk Standard og Insta = Internordisk Standarisering) i et bredt samarbeid med andre forbund, arbeidsgiversida, forskningsmiljøet og leverandører. Da forbundet gikk inn i dette utviklingsarbeidet, var målet å utvikle en godkjent kvalitetsstandard som skulle bidra til å heve kvaliteten på tjenesten, og å heve yrkesstolthet og status. Utgangspunktet var et lavstatusyrke og holdninger om at man STEIN GULDBRANDSEN «Fagforbundet bidrar til en ikkekommersiell opplæring i Insta 800» kan spare mye ved konkurranseutsetting. Etableringen av eget fagbrev for renholdere var et viktig bidrag i arbeidet med en holdningsendring. Riktig renhold av god kvalitet krever kompetanse. En godkjent kvalitetsstandard gir grunnlag for å måle kvaliteten. Dessuten kunne en på saklig måte avvise påstander om at andre kan utføre tjenesten billigere. Nå opplever vi en offensiv fra MSO/Jobo (Miljøserviceledernes Organisasjon og Jobo personalutvikling) for å selge konseptet Innemiljøstandard renhold. Sannsynligvis vil renholdere som er med på dette konseptet, få faglig påfyll og en bedre strukturert arbeidsdag. Det vi misliker er den agressive markedsføringen av standarden gjennom en negativ omtale av Insta 800. Fagforbundet mener at vi trenger en felles kvalitetsstandard. Det har vi lykkes med; Insta 800 er den eneste godkjente standarden. MSO/Jobo var, og er, invitert til dette samarbeidet, men har valgt å stå utenfor. Fagforbundet bidrar til en ikke-kommersiell opplæring i Insta 800. Innemiljøstandard renhold krever et opplæringstilbud som MSO/Jobo har økonomiske interesser knyttet til. Fagforbundet vil ha et bredt samarbeid i renholdsbransjen for at kvaliteten på tjenesten og status i yrket skal heves. Én godkjent standard, og utvikling av denne, er et viktig verktøy. Kommersielle, alternative standarder kan være en kortsiktig bedring av hverdagen, men ingen varig løsning. 38 > Fagbladet 12/2007 fbaargang2007 fbseksjonSAM