NYTT > GRATIS PÅ MILJØSTASJONEN Kommunestyret i Surnadal la på renovasjonsavgiften med 150 kroner, og sa samtidig at det etter 1. januar skal være gratis å levere grovavfallet på miljøstasjonen. Betalingen skjer nemlig gjennom den ordinære renovasjonsavgiften. > BUSSELSKAP KREVER KOMPENSASJON Busselskapet Tide mener at utbyggingen av Bybanen i Bergen har påført dem store ekstrakostnader, blant annet fordi flere busser har krasjet. Nå krever selskapet over 8 millioner kroner i kompensasjon fra fylket. > ETISKE KRAV En ny lov om offentlige anskaffelser har trådt i kraft i Sverige. I likhet med i Norge åpner den for å stille etiske og miljømessige krav som kontraktsvilkår. I en fersk undersøkelse svarer ni av ti svenske kommunepolitikere at de stiller seg positive til etiske krav i offentlige innkjøp. > AVFALL I NORD Landsdelsutvalget har sammen med avfallselskapene satt i gang et prosjekt som tar sikte på å utrede framtidige behandlingsløsninger for avfall i NordNorge. Bakgrunnen er at deponiforbudet har aktualisert behovet for alternative behandlingsanlegg for avfall. > – BEDRE SPRÅK GIR MINDRE HELSEFARE – Alle virksomheter har ansvar for å tilrettelegge arbeidsforholdene slik at man ikke blir utsatt for helsefare. Informasjon og opplæring på et språk man forstår er nødvendig for å unngå skader og ulykker, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet. 4 > Fagbladet 1/2009 Litt bedre forsikring for arbeidsskader Belastningslidelser i typiske kvinneyrker skal fortsatt ikke gi yrkesskadeerstatning, mens skader etter personløft skal sikres bedre. Regjeringens forslag til nytt lovverk for yrkesskader berører tusenvis av Fagforbundets medlemmer. trygderetten. Normalt arbeidspress, sa også lagretten – riktignok med dissens. Fagforbundet har anket saken til Høyesterett. Med det nye lovforslaget ville kanskje hjelpepleieren fått yrkesskadeerstatning. Belastningslidelser Fagforbundet avviste et tidligere høringsutkast til ny lov fordi det ikke gikk langt nok i å gi erstatning for belastningslidelser. Den gang foreslo et utvalg å ta inn enkelte lidelser, men ikke de som er knyttet til nakke og rygg, og derved falt kvinnearbeidsplassene utenfor. Nå skal det nye forslaget studeres nøye. Høringsfristen er 12. mars, og departementet tar sikte på å legge fram et lovforslag i løpet av våren 2009. TEMA    YRKESSKADE    YRKESSKADE    TEMA Hjelpepleier Dagny Gjøse er livsvarig ufør etter en løfteulykke på jobb. Men hun får ingen yrkesskadeerstatning. Staten mener det er en skade hun må regne med fordi hun jobber i helsevesenet. Nå tar Fagforbundet saken til Høyesterett. ETT ØYEBLIKK ER NOK 8 > Fagbladet 8/2008 Tekst: TITTI BRUN Foto: HELLE AASAND Gjøse ble skadet i løpet av noen helt bestemte minutter i september 2005, mens hun løftet en pasient. Nav har avslått søknaden om yrkesskadeerstatning. Nå prøves saken for retten. Jeg følger med i Gulating lagmannsrett i Stavanger – som skal avgjøre Dagnys framtid. 88 prosent går til menn Kvinner i omsorgsyrker får sjelden yrkesskadeerstatning. Selv om all statistikk viser at så mange som åtte av ti i omsorgsyrker blir uføretrygdet. Bare to av ti makter å stå i jobben til de blir pensjonister. Normalt arbeidspress, mener staten. Faktisk går 88 prosent av all yrkes- skadeerstatning til menn. En rørlegger som forløfter seg fikk erstatning fordi han ble overrasket over at rørene var lengre enn han regnet med. Asfaltarbeideren får erstatning når musklene er ødelagt etter bruk av vibrerende maskiner. Hjelpende hånd Tilbake til septembernatten 2005. Inne på Rovikheimen sykehjem i Sandnes kommune går Dagny nattevakt – alene med 19 pasienter. De aller fleste er demente. Dette kan hjelpepleier Dagny. Hun har jobbet i 25 år, uten en skade. Hun elsker jobben sin. Hun har mange vakre minner. Til tider er jobben tøff; når hun er alene med døende. Når hun må bein- fly hele vakta for å trøste og stelle sine demente pasienter. Pasienter som er din og min mor, far, tante eller venn. Morgenstellet er slitsomt, men det pleier å gå greit. For de hjelper hverandre på tvers av avdelingene. Rødt’ lys Men denne vakta er uvanlig. De gamle ringer i ett, ringer fordi de trenger noe eller noen. Både på de andre avdelingene og på Dagnys. Samtidig. «Jeg så på ansiktet hennes at det gikk galt». ODDNY OSBERG Ekstra ille er fru X. Hun vil stadig ut av senga hele natta igjennom – hun har glemt at hun ikke lenger er i stand til å stå. Kommer hun seg ut av senga, så faller hun om. Men det skjønner hun ikke – for hun husker det ikke. Dagny bekymrer seg for at fru X igjen skal brekke beina. For å sikre henne, har Dagny festet snora i pyjamasen hennes. Og fordi fru X er ekstremt > Fagbladet 8/2008 > 9 ALVOR: Advokat Anne-Grete Rønning-Aaby slåss mot urettferdigheten som rammer Dagny Gjøse. Med forslaget til ny arbeidsskadeforsikring tar regjeringen fatt i en kostbar og vrien nøtt – både juridisk, økonomisk og når det gjelder likestilling. Hittil har yrkesskadeerstatningen kommet dels fra folketrygden og dels fra forsikringsselskapene. Nå foreslås det å erstatte dette med én felles arbeidsskadeforsikring. Dagens ordninger for yrkesskade har fått mye kritikk fordi de dekker arbeidsskader i typiske mannsyrker, mens skader i typiske kvinneyrker avskrives som normal arbeidsbelasting. Det nye forslaget omfatter løfte- Fagbladet nr. 8/2008. skader, mens belastningslidelser ikke er med. Angår mange I forrige nummer skrev Fagbladet om en hjelpepleier som er ufør på livstid etter et løft av en 120 kilo tung, delvis lam pasient på tampen av en stresset nattevakt. Alle er enige om at hun ble skadet i det øyeblikket hun løftet den uvanlig tunge pasienten. Men det var ikke nok. Vanlige arbeidsoppgaver gir ikke erstatning, mente Tekst: TITTI BRUN Gir opp modellkommunen Arbeidet med å gjøre Ringerike til en modellkommune er avsluttet. Fagforbundet mener prosjektet ikke er etablert etter intensjonene. Trepartsavtalen «Modellkommune Ringerike» ble undertegnet av ordfører, rådmann og organisasjonene for to og et halvt år siden. – Vi visste jo at det var noen utfordringer, men vi ønsket veldig sterkt og lenge å få til et slikt samarbeid, sier leder av Fagforbun- det i Ringerike, May-Britt Sundal. Hun mener at intensjonene i avtalen ikke er fulgt opp. Etter to og et halvt år var partene fortsatt i en slags oppstartfase, og mange av de gode prosjektene var ikke kommet i gang. – Vi tror at innbyggerne i Ringerike er tjent med at alle parter har en felles forståelse av hvilke utfordringer kommunen har. – Nå kommer vi rett og slett ingen vei i forhold til de utfordringene om omstilling som kommu- nen står overfor. Derfor vil vi ikke bruke mer ressurser på prosjektet, sier Sundal. Hun har full støtte fra Fagforbundet sentralt: – Vi har prøvd og prøvd å få prosjektet etablert etter intensjonene, men det har vi ikke klart. Da får vi kutte ut og se hvilket samarbeid vi kan ha på andre områder, sier Gerd Eva Volden i Fagforbundet. Tekst: SIDSEL HJELME fbaargang2009 fbseksjonHEL