SEKSJONSLEDER God driv for yrkesfaglig satsing Hovedsakene Seksjon kontor og administrasjon (SKA) realiserte i fjor er en konferanse for personalansatte, utgivelse av et temahefte om personalledelse, en konferanse for arkivansatte, en sekretærkonferanse og en samling for ansatte i administrasjonene på sykehusene i Helse Sør-Øst. Vi har også fått på plass et etikkark som har blitt mye brukt, skriver administrativ leder Fredrik Hellstrøm i et oppsummerende brev ved utgangen av 2008. Han framholder at de fortsatt vil gjøre mye for å beholde kommune- og fylkeskommunerevisjonen kommunalt eiet og drevet. Innen eforvaltning har SKA vært en pådriver i flere sammenhenger. Målet er å ta i bruk eforvaltning i offentlig sektor på en faglig forsvarlig måte. eByggprosjektet, der målet er en elektronisk byggesaksbehandling, er et eksempel på et praktisk prosjekt. Det ble i løpet av fjoråret opprettet faggrupper innen personal, økonomi, IKT og arkiv. Disse vil bidra til enda sterkere fokus på fagene. I tillegg finnes faggrupper for sekretærer og Nav-ansatte. Høgskoleprosjektet har som mål Økonomikonferanse Faggruppa økonomi inviterte Bjarne Jensen, professor i forvaltningsøkonomi, til å innlede om revisjon og økonomistyring i offentlig sektor på sitt møte 25.november. Faggruppa er nå i ferd med å sette opp et programforslag for Fagforbundets økonomikonferanse høsten 2009. Aktuelle tema er korrupsjon, etikk, rapportering, indikasjon på overfakturering, ledelse, kontrollrutiner, barnevern og økonomi, revisjon/økonomistyringssystem i offentlig sektor og kvalitetsmål. Faggruppa skal også bidra til å opprette et nettverk av revisorer som faggruppa kan trekke veksler på ved behov, opplyser Marit Wahlstedt i SKA-administrasjonen.    MoS å bygge opp et tilbud rettet mot de med høgskoleutdanning, men også andre kan bruke tilbudet. Arbeidet for plogspissyrkene sekretær og personalansatte går videre, og satsingen på at de to yrkesgruppene får et fagtilbud av ulik type som etter hvert kan utvides til alle yrkesgrupper. Hele avdelingen og styret ser fram til å starte opp i det nye året. eForvaltningskonferansen 2009 blir første store arrangement 28. og 29. januar. Videre blir det sekretærsamling og arkivkonferanse i løpet av året. Alle de tre høgskolefagene skal også ha en konferanse i løpet av 2009. Ellers blir det en oppkjøring mot seksjonskonferansen 6.– 8. oktober. Der skal 100 medlemmer og tillitsvalgte fra fylkene være med på å legge planer og debattere yrkesfaglige problemstillinger for de neste fire årene. Sykehusadministrasjonene vil også merke at vi setter mer trykk på arbeidet rettet mot dette området. Arbeidet med eBygg blir også videreført, og det blir mye yrkesfag for kontorsektoren i 2009, lover Fredrik Hellstrøm.    MoS Hvem gjør hva i seksjonen? • Høgskole, økonomi, personal og IKT til høgskoleprosjektet: marit.wahlstedt@fagforbundet.no • Videregående skole, fagopplæring, fagskoler, fagstigen, eForvaltningskonferansen, Nav som fagområde m.m.: karin.lund@fagforbundet.no • eBygg, arkivutvikling: kari.granlund@fagforbundet.no • Stipend, konferanser, kurs- og reisebestillinger, m.m.: inger.knarud@fagforbundet.no • Overordnet IKTfag, personalfag, utvikling og ledelse av avdelingen, oppfølging av rådmannsforeningen, ukesbrevet : fredrik.hellstrøm@fagforbundet.no Vi har gode svar på finanskrisa Godt nytt år! Med oss inn i 2009 tar vi ei finanskrise som på mange måter vil prege landet vårt i lang tid. Heldigvis har vi spart på bok, gjennom oljefondet, og har muligheter til å sette inn tiltak for å begrense skadevirkningene. Regjeringa har som et av tiltakene satset på offentlig sektor. I nyttårstalen sa Statsminister Jens Stoltenberg: «Vi vil øke den offentlige innsatsen for å gjøre Norge enda bedre. Allerede fra i dag vil kommunene få ekstra penger til å gjøre mer av det vi alle ser rundt oss der vi bor: Skoler og sykehjem som bør pusses opp. Veier som skal vedlikeholdes. Idrettsanlegg som må åpnes.» Slike tiltak støtter vi i Fagforbundet. Alle kan se at vi trenger mer offentlig styring og kontroll med kapitalflyten i verden, ikke mindre. Jeg er overbevist om at våre medlemmer og tillitsvalgte vil bidra med sin kompetanse slik at satsingen ikke blir «nødstiltak» for å holde folk i arbeid, men fører til reelle forbedringer av det offentlige tjenestetilbudet. Satsingen bør også bidra til at det blir flere faste stillinger og en økning av stillingsstørrelser for dem som ønsker det. Når NHO kommer med innspill om mer anbud og konkuranseutsetting som sin løsning, viser det hvor lite de tar inn over seg de utfordringene vi har. I en krisesituasjon må vi ikke sette jobbene til hundretusenvis av offentlig ansatte på spill. Det vil være meningsløst. Tvert imot. Noen av de økte midlene som tilføres offentlig sektor, må brukes for å videreutvikle kompetan-    GERD EVA VOLDEN sen til våre medlemmer. For eksempel gjennom mulighet for videreutdanning for dem som ønsker og har behov for det. Utdanningspermisjoner for ansatte i samarbeid med Nav, hvor arbeidsløse får muligheten til å skaffe seg arbeidserfaring har tidligere vært brukt med hell i Norge. Politikere fra Høyre og Fremskrittspartiet har i årevis kritisert den norske velferdsmodellen og ropt på det frie markedet. De bør besinne seg. Alle kan se at vi trenger mer offentlig styring og kontroll med kapitalflyten i verden, ikke mindre. 38 > Fagbladet 1/2009 fbaargang2009 fbseksjonKON