SEKSJONSLEDER MØTELEDER: Gerd Eva Volden, leder for Seksjon kontor og administrasjon, åpnet og ledet møtet for de fire seksjonsstyrene. Landskonferanse i alle seksjonene Styrene i Fagforbundets fire seksjoner har nylig hatt et fellesmøte for å planlegge høstens landskonferanser. Foran Fagforbundets 2. ordinære landsmøte i november arrangerer de fire seksjonene hver sin landskonferanse med 100 delegater hver på Gardermoen fra 6. til 8. oktober. Første dag vil alle 400 delegater være samlet for å diskutere felles problemstillinger. Debattgrunnlag og forslagsfrister Seksjon kontor og administrasjon vil sende ut et debattnotat 6. mars. Det vil danne grunnlag for forslag til seksjonsarbeidet i perioden 2009–2013. Frist for innsending av forslag til landskonferansen er 10. juni. Dette er også fristen for å sende inn navn på delegater. Seksjonsstyret vil deretter sende ut sin innstilling til hovedlinjer for seksjonsarbeidet, retningslinjer og øvrige innkomne forslag. Fagopplæring for framtida – Fagforbundet har gjort en god jobb i forhold til NOU-en om fagopplæring, og vi kjenner igjen politikken vår i utredningen, sa leder Mette Henriksen Aas i Seksjon kirke, kultur og oppvekst da hun orienterte om Karlsen-utvalgets arbeid og NOU 2008: 18 Fagopplæring for framtida. – Dette er en viktig sak for oss, og Fagforbundet har vært aktiv i forhold til denne utredningen, sa Henriksen Aas på felleskonferansen for de fire seksjonene. Hun opplyste at forbundet i stor grad støtter forslagene fra Karlsen-utvalget. – Men utvalget har dessverre vendt tommelen ned for forslaget om å lovfeste retten til læreplass. Dette er et vedtak i LO-kongressen, og det er vi fremdeles forplikta til å jobbe for, sa SKKO-lederen. Valgkomité for SKA SKA-styret har oppnevnt en valgkomité som skal foreslå kandidater til nytt seksjonsstyre. Inger Heiskel fra Troms skal lede komiteen, mens Ørjan Myrmel fra Hordaland er nestleder. Øvrige medlemmer er Aud Irene Strandvik (Hedmark), Hans J. Overå (Møre og Romsdal) og Marit Båtten Lefdal (Sogn og Fjordane). Delegatfordeling Landskonferansen settes samen av 100 delegater fordelt etter antall yrkesaktive medlemmer i seksjonen. Alle fylker skal være representert med minimum to delegater. De seks faste medlemmene i det sentrale SKA-styret møter med fulle rettigheter i tillegg til delegatene. Over 25.000 yrkesaktive i SKA Antall yrkesaktive medlemmer i Seksjon kontor og administrasjon var 25.202 per 2. januar i år. Flest SKA-medlemmer har Oslo med 3726 medlemmer. Dermed får Oslo til sammen elleve delegater på landskonferansen i oktober. Nest størst er Hordaland med 2462 yrkesaktive SKA-medlemmer og åtte delegater. Minst er Aust-Agder med 426 yrkesaktive SKA-medlemmer og tre delegater.    KES og MoS Alle monner drar På eForvaltningskonferansen i januar fikk vi vite at CO2-utslippene fra IKT-industrien er beregnet til ca. 2 prosent av verdens utslipp, og at utslippene øker. IKT slipper ut like mye CO2 som flyindustrien. Det er et stort tankekors som opplagt krever handling. Det vi får gjort hver for oss monner kanskje ikke så mye, men bidrar alle, blir det en effektiv kjempedugnad. Håkon Styri fortalte om framtidas elektroniske forvaltning, og at ny teknologi er midlertidig; det kommer stadig noe nytt. Men må vi ha det nyeste av det nye? Produksjon og transport utgjør mye av CO2utslippene. Det betyr at det å beholde pc og annet utstyr lengre enn tenkt, er et godt miljøbesparende tiltak. På en annen side så bruker gammelt utstyr mer energi enn nyere modeller, derfor handler det om å gjøre kloke avveininger hele tida. «IKT slipper ut like mye CO2 som flyindustrien. Det er et stort tankekors som opplagt krever handling.» Vi kan starte med å gjøre noe med det vi vet virker; som å slå av pc og skjermbilde, lysarmatur, skrivere, kopimaskiner når de ikke er i bruk. Siden teknologien ikke har skapt «det papirløse samfunn» vi hørte om da datateknologien kom, er det viktig å kopiere og skrive ut tosidig. Alle klarer å lese tekst på begge sider. Sett sperre på utskrift slik at kopier kun kommer når du taster koden på kopimaskinen. Da får du bare det antallet du behøver. Tenk på alt det papiret som ligger og flyter på kopirom rundt om. Alle monner drar; slå av lyset, senk varmen, surf mindre. Det er slik at alt vi legger ut på nett bruker energi. Desto mer bevegelse på nettet, jo mer    GERD EVA VOLDEN energi forbruker vi. Det er det ikke mange som tenker på. Dette er ikke ment som en moralsk pekefinger, men som en liten miljøvekker til inspirasjon for å gjøre ditt kontor og din arbeidsplass litt grønnere. 38 > Fagbladet 2/2009 fbaargang2009 fbseksjonKON