NYTT Kunstner på kammerset? Holder kunstneren i deg til daglig hus i kjellerboden eller på kjøkkenet? Nå kan du få sjansen til å vise fram arbeidene dine. Til Fagforbundets landsmøte i november skal det lages en egen medlemsutstilling. – Vi vet at mange medlemmer er kreative og allsidige på mange felter. Dette ønsker vi å vise gjennom å stille ut et utvalg gjenstander, sier Signe Solhaug som sitter i forbundets kulturkomité. Hun etterlyser nå hobbyarbeider av ulike slag som kan inngå i utstillingen: – Det kan være brukskunst, malerier, foto eller annet, sier Solhaug som håper mange vil benytte anledningen til å vise fram arbeidene sine. En tilsvarende utstilling var et populært bidrag til landsmøtet i 2005. Kriteriene for å delta er enkle: Du må være medlem i Fagforbundet og selv ha laget det som skal stilles ut. Så har du noe på lur, eller vet om andre som har det, er det tid for å kontakte Fagforbundet i ditt eget fylke som også vil bistå med det praktiske rundt utstillingsgjenstandene. – Plassen er begrenset, så kulturkomiteen vil plukke ut en deltaker fra hvert fylke, sier Signe Solhaug. Tekst: SIDSEL HJELME FORHANDLINGSLEDERNE: Ole Jakob Knutsen fra Akademikerne kommune, Gunn Olander fra YS kommune, Per Kristian Sundnes fra KS, Helga Hjetland fra Unio kommune og Jan Davidsen fra LO kommune. Sterkest sammen – Å få en god pensjonsordning er det viktigste for medlemmene våre. De viktigste elementene i dagens ordning må være gjenkjennelige, ellers kan oppgjøret ende i storkonflikt, sa forhandlingsleder Jan Davidsen i LO kommune etter at kravene ble overlevert til KS 15. april. – Det viktigste er å tilpasse til ny folketrygd, hva det koster og hvordan dette skal finansieres i en bærekraftig ordning. Det er liten vits å ha en ordning som råtner på rot. Her har partene en viktig jobb å gjøre, og det har også andre, sa Sundnes, med klar adresse til at statsminister Jens Stoltenberg må belagesegpååblaoppforåfåpå plass en pensjonsordning som partene kan godta. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Ved starten av årets mellomoppgjør har de ansattes hovedsammenslutninger – LO, YS, Unio og Akademikerne – for første gang lagt fram likelydende krav i forhandlingene om pensjon. De viktigste elementene i kravet er brutto tjenestepensjonsordning, en opptjeningstid på 30 år og at det fra 65 år garanteres minst 66 prosent av sluttlønn. Felles krav – Felles krav med de øvrige arbeidstakerorganisasjonene er den beste garantien for at vi skal få gjennomslag for våre pensjonskrav, sier Jan Davidsen til Fagbladet. Jan Davidsen, som forhandler for om lag 200.000 LO-medlemmer i kommunal sektor, er opptatt av at det ikke skal bli vanskeligere for lavlønte å få rett til AFP ved 62 år etter at inntektskravet er høynet for å oppnå avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor. Et viktig krav som gjelder mange i deltidsstillinger, er at tjenestepensjonsordning gjøres gjeldende for alle med 20 prosent stilling. I dag må en kommunalt ansatt arbeide minst 37 prosent stilling for å komme med i offentlig tjenestepensjonsordning. Pensjon viktigst Forhandlingsleder Jan Davidsen vil ikke gå inn på hvor smertegrensen går i forhold til en eventuell streik. – Vi må få til en helhetsløsning der forutsetningen er en like god pensjonsordning som i dag, sier Jan Davidsen. Pensjon er den viktigste saken i årets mellomoppgjør. Ved hovedoppgjøret i fjor ble det framforhandlet et generelt tillegg på 3,1 prosent av den enkeltes grunnlønn, minimum 9000 kroner fra 1. mai i år. Staten må bidra Forhandlingsleder Per Kristian Sundnes i KS var forbauset over at alle de fire forhandlingssammenslutningene i kommune og stat hadde samstemte krav. – Dette viser hvor viktig pensjonsspørsmålet er for arbeidstakerne, sa Sundnes etter at han hadde mottatt kravene. Han framholdt at pensjon også er viktig for KS. > HOVEDKRAV I KS-OPPGJØRET • Det kreves en fleksibel, brutto tjenestepensjonsordning. • Tjenestepensjonsordningen gjøres gjeldende for alle med 20 prosent stilling eller mer. • Det kreves at ytelsen ved 62 år i tidligpensjonsordningene er minst like god som i dagens AFP-ordning. • Det må ikke bli vanskeligere å kvalifisere til hel tidligpensjon ved 62 år enn til dagens AFP. • Fra 65 år garanteres alderspensjon på minst 66 prosent av sluttlønn opp til 12 ganger grunnbeløpet i folketrygden ved 30 års opptjening. • Særaldersgrensene sikres og videreføres med dagens ytelsesnivå. Illustrasjonsfoto: colourbox.com Fagbladet 3/2009 > 5 fbaargang2009 fbseksjonKON