JANS HJØRNE Sterkere lovverk Verneombudene styrkes, skift og turnus likestilles og arbeidsgiverne må vurdere risikoen for alenearbeidere. Det er noen av regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven som ble lagt fram før påske. Statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener forslagene er i tråd med ønsker fra fagbevegelsen. – Forslagene er med på å sikre arbeidstakere et godt og anstendig arbeidsliv, sier han til frifagbevegelse.no. Med lovforslaget, det nylig nedsatte medbestemmelsesutvalget og en stortingsmelding om arbeidsmiljøutfordringer i 2010, mener Støstad at regjeringen viser at de setter arbeidsmiljø høyt på dagsorden. – Helheten bør være betryggende for arbeidstakerne, sier Støstad.    LS Illustrasjonsfoto: colourbox.com Rent vann er en menneskerett Fagforeningsledere verden over trapper opp kampen mot privatisering av vann- og avløpssystemer. Vann må aldri bli en handelsvare hvor det er den enkeltes økonomi som avgjør om man har råd til det eller ikke, heter det i en felles nordisk uttalelse. Historien om privatisering av vann er historien om fiaskoer, minner Fagforbundets leder Jan Davidsen og hans nordiske kolleger om i uttalelsen «Alle har rett til rent vann». Likevel er det en økende tendens til at fattige land på grunn av Verdensbankens lånebetingelser tvinges til å privatisere offentlig sektor, og derigjennom også vann- og avløpssystemene sine. For å nå FNs tusenårsmål om bærekraftig utvikling, må en milliard mennesker få tilgang til rent drikkevann, og 1,5 milliarder få tilgang til sanitærløsninger. For å klare dette, trengs politiske prioriteringer, men det er tilsynelatende lettere å mobilisere for å redde banker enn for å redde fattigfolks liv, påpeker fagforeningslederne. I England brukte regjeringen 100 milliarder pund på å redde banken Northern Rock. Et beløp som ville vært nok til å nå halvparten av tusenårsmålene og i tillegg gi hver eneste by på kloden et kloakksystem. Fagforbundet vil nå, sammen med sine nordiske søsterforbund starte en offensiv mot privatisering. Tekst: SIDSEL HJELME Ingen skal være fattige At ingen skal være fattige i Norge, er den viktigste politiske saken Fagforbundet jobber med. Det svarte hele åtti prosent av de spurte i vår store medlemsundersøkelse. Medlemmene mener at den nest viktigste saken er at alle som arbeider deltid, skal få mulighet til full stilling. Kamp mot fattigdom scoret ikke høyest kun én gang. Da medlemmene ble spurt om å velge én sak av sju, svarte igjen de fleste at det er kamp mot fattigdom som er viktigst. Jeg er stolt over solidariteten og samfunnsansvaret medlemmene viser. Det faktum at arbeid for heltid og at det bør bli flere stillinger i offentlig sektor er nummer to og tre blant de viktigste sakene, har gitt oss et klart mandat til å fortsette det arbeidet vi er i gang med. Mange av de spurte medlemmene sier de ville stemt Arbeiderpartiet dersom det hadde vært stortingsvalg i nærmeste framtid, og hele 68 «Den rødgrønne regjeringen har stor støtte blant medlemmene.» prosent av de spurte ville gitt stemmen sin til et av de rødgrønne partiene. Vi kan derfor slå fast at den rødgrønne regjeringen har stor støtte blant forbundets medlemmer. Dersom denne trenden skal holde seg og føre til at det virkelig er disse partienes stemmesedler som puttes i valgurnene av Fagforbundets medlemmer, må regjeringen forsterke og videreføre arbeidet med våre saker. Regjeringen har oppfylt mange løfter fra 2005, men fortsatt har vi store forventninger. Først og fremst betyr det at vi må få en politikk som ivaretar de svakeste, blant annet må sosialstøtten økes slik at den gir mulighet til et anstendig liv. Arbeidsgivere må tilby faste, hele stillinger og sørge for at de ansatte gis utviklingsmuligheter. Mange kommuner har varslet at de har problemer med å tilby innbyggerne de tjenestene de har behov for og krav på. Mange mister arbeidet i privat sektor, samtidig er det mange uløste oppgaver i kommunene. Vi krever at det igjen må tas et krafttak for kommuneøkonomien, både i forhold til frie midler og for å kunne utføre lovpålagte oppgaver. Kommunene må settes i stand til å ansette flere folk, ta igjen vedlikeholdsetterslep og iverksette byggeprosjekter. Jan * Undersøkelsen ble foretatt i februar/mars i år, og tusen medlemmer ble intervjuet per telefon. JAN DAVIDSEN, FORBUNDSLEDER Fagbladet 3/2009 > 7 fbaargang2009 fbseksjonSAM