TEMA KOMMUNESAMMENSLåING " Til gjengjeld har vi fått bedre spesialisttjenester, for eksempel når det gjelder demens, sier Jane Andersen. Skattelette for mange Samtidig med reformen kom også en omlegging av de statlige overføringssystemene til kommunene som gjorde at Slagelse kom gunstig ut. " Dermed ble reformen også lettere økonomisk, sier kommunaldirektør Egon Bo. Hverdagen lik De fleste kommuneansatte har de samme jobbene i dag som før reformen, men noen har byttet arbeidssted og fått lengre reisevei. Dette gjelder først og fremst administrativt ansatte. For de som jobber direkte med brukerne, går livet stort sett som før. " Kommunereformen har i liten grad endret virksomheten her på Solbakken, sier distriktsleder Dorthe Flindt Larsen. Noen " Det har vært mange endringer de siste to årene, men mesteparten av det har andre årsaker enn kommunereformen. Stemningen snudd Et tungtveiende argument blant motstanderne av kommunereformen var at det ville bli tungvint for folk flest med større avstand til kommunale kontorer. I Slagelse har man løst dette ved å innrette servicesentre i de gamle rådhusene. Dermed kan innbyggerne fortsatt få bistand til de fleste tjenester i sin kommuneª. Flemming Yrsgaard er på servicesenteret i Korsør for å fornye førerkortet. " Når jeg har behov for en kommunal tjeneste, er det akkurat som før. Jeg får stort sett den hjelpen jeg trenger her på mitt gamleª rådhus.  Jeg var motstander av kommunesammenslåingen, men nå er jeg ikke lenger det. Jeg ser at det fungerer, sier han. Også Jane Pedersen kjempet mot reformen. Dette kan innbyggerne i sosialdemokratdominerte Slagelse nyte godt av. Da kommuneskatten skulle harmoniseres, ble også dette gjort på laveste nivå, slik at halvparten av kommunens innbyggere har hatt økonomisk fordel av kommunesammenslåingen  i form av skattelette. Tillitsvalgt Sigurd Gormsen applauderer ikke skatteletten. Kommunen har fortsatt uløste oppgaver de burde prioritert: " Personlig skulle jeg gjerne hatt et høyere skattenivå. Vi trenger fortsatt penger både til barnehager og til eldre, understreker han. PERSONLIG SKULLE JEG GJERNE HATT ET HØYERE SKATTENIVå. VI TRENGER FORTSATT PENGER BåDE TIL BARNEHAGER OG TIL ELDRE.ª stordriftsfordeler er det foreløpig ikke blitt, men det er flere potensielle samarbeidspartnere om man er i knipe. " Vi har fått mange flere kolleger, men i praksis er vi vant til å hjelpe hverandre i et knipetak også fra tidligere, sier hjelpepleier og plasstillitsvalgt for FOA, Christina Andersen, og verneombud Jane Andersen tilføyer: Tillitsvalgt SIGURD GORMSEN " Jeg syntes det var trælsª å skulle bli en del av Slagelse kommune. I dag sitter hun sammen med sin mor og venter på tur i servicesenteret  og innrømmer at hun har forandret mening: " I realiteten er det jo ingen forskjell. Vi har jo til og med beholdt vårt gamle postnummer! FORANDRET MENING: Jeg var mot kommunereformen, men nå har jeg forandret mening. Det meste er jo som før, sier Jane Pedersen som er sammen med sin mor på servicesenteret i sitt gamleª rådhus i Korsør. 12 > Fagbladet 4/2009 fbaargang2009 fbseksjonKIR