AKTUELT Likestillingspris Dampsentralen barnehage i Drammen har fått Likestillingsprisen 2008 for sitt arbeid med å rekruttere menn inn i barnehagen. Barnehagen fikk prisen fordi de har nådd målet om 20 prosent menn blant de ansatte. I dag jobber det ti menn og 35 kvinner i den kommunale barnehagen. Statssekretær Lisbet Rugtvedt i Kunnskapsdepartementet, som delte ut prisen, sier at erfaring viser at når man først har rekruttert menn til barnehagene, er det lettere å rekruttere flere.    IVR Gode barnehager Fagforbundet støtter regjeringas forslag om å gi kommunene ansvar for hele barnehagesektoren gjennom rammefinansiering fra 2011. – Barnehagene skal være et offentlig velferdstilbud som finansieres av det offentlige og foreldrene, og som drives av kommunene, frivillig sektor eller private. For oss er det viktig at alle ansatte, uansett om det er kommunene, frivillig sektor eller private som driver barnehagen, skal ha likeverdige lønns-, pensjons- og arbeidsforhold, sier leder i Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst, Mette Henriksen Aas. En maskulin skattekiste En barnehage med like mange menn som kvinner, er en attraktiv arbeidsplass for gutter og menn. – Vi har lykkes med likestilling, mener Eva Heum, daglig leder ved Skattekista barnehage i Larvik. Hun presenterte sin barnehage på fagdagen for menn i oppvekst- og omsorgsyrker som Seksjon helse og sosial (SHS) og Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO) i Fagforbundet Vestfold nylig arrangerte. Prosjektet Menn i omsorgs- og oppvekstyrker (MiO) ble etablert i Telemark i 2006. Målet er å øke rekrutteringen til yrkesutdanningene innen helse og oppvekst blant menn. Heum forteller at de i Skattekista barnehage i flere år har hatt like mange menn som kvinner. Målbevisst arbeid har gitt resultater. Ett eksempel er språkbruken. – Vi har ingen assistenter hos oss. I Skattekista er folk uten formell kompetanse pedagogiske medarbeidere. Og i stillingsannonsene framhever vi at vi jobber med framtida. Skattekista er en av landets tolv barnehager som departementet har utpekt som demonstrasjonsbarne- SPREK ANNONSE: – Skal du få tak i menn, er det ikke så lurt å etterlyse omsorgsevne i stillingsannonsen. Da er det bedre å etterlyse en ansatt som kan toppe laget, mener Eva Heum, her sammen med Eddie Whyte og kollega Rune Pedersen (t.v.). hager for likestilling. Heum mener det er påfallende at bare én av de tolv demonstrasjonsbarnehagene er kommunal. Eddie Whyte, nestleder i Fagforbundet Vestfold og primus motor bak fagdagen, forklarer det med at de kommunale barnehagene har andre ansettelsesprosedyrer enn de private. – Men også vi har en vei å gå, sier han. Whyte håper forbundets lokalforeninger legger press på arbeidsgiverne, og at tillitsvalgte som sitter i ansettelsesrådene, bidrar til at flere menn får arbeid innen omsorg og oppvekst. Fagforbundet i Vestfold avsluttet dagen med å nedsette en aksjonsgruppe for å følge opp rekrutteringsarbeidet blant menn. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Anbefalinger om ungdoms fritidsmiljø Ekspertgruppa som har kartlagt ungdoms fritidstilbud og innflytelse i lokalsamfunnet, har nå kommet med sin rapport. I januar i fjor satte Barne- og likestillingsministeren ned ei ekspertgruppe som skulle utrede ungdoms mulighet for et positivt fritidsmiljø og deltakelse og innflytelse lokalt. Ekspertgruppa har bestått av professor Halvor Fauske, forsker Guri Mette Vestby og seniorrådgiver Yngve Carlsson. Disse har kommet med en utredning som skal ut på høring. «Ungdomslovalliansen» overleverte i juni 2007 barne- og likestillingsministeren krav om en ungdomslov. Initiativtakere bak kravet er Fagforbundet, Ungdom og Fritid, Landsforeningen for utekontakter og Ungdom mot Narkotika. Senere har et 30 talls organisasjoner stilt seg bak et opprop om at ungdom trenger en lov som definerer ungdoms rettigheter og muligheter samt det offentliges forpliktelser. Rapporten kommer med flere konkrete anbefalinger overfor barne- og likestillingsdepartementet. Blant annet kompetanseløft for de som jobber med ungdom og fritid og et nasjonalt kompetansesenter for ungdomsarbeid og fritidspedagogikk. Dessuten lovpålegges kommunene å sikre demokrati og deltakelse. I dag er det store forskjeller mellom kommunene på i hvor stor grad barn og unge har reell medbestemmelse. Kommunene pålegges også å ha ungdomspolitiske planer som skal sørge for en helhetlig og gjennomtenkt ungdomspolitikk.    IVR Fagbladet 4/2009 > 29 fbaargang2009 fbseksjonKIR