SEKSJONSLEDER FLERE MENN: Arbeidsgruppa som arbeider for å øke rekrutteringen av menn til omsorgs- og oppvekstsektoren består av (f.v.) Otto Bielland, Trond Stensholt, Petter Brynhildsen, Eddie Whyte og Rune Mathiassen. Satser på menn Fagforbundet i Vestfold arbeider intenst for å øke rekrutteringen av menn til omsorgs- og oppvekstsektoren. Aktiviteten er stor i arbeidsgruppa som ble nedsatt etter fagdagen for menn i omsorgs- og oppvekstsektoren i Vestfold (se Fagbladet nr. 4/2009). Til høsten vil tillitsvalgte i to pilotkommuner ta kontakt med arbeidsgiver for å øke rekrutteringen av menn til disse to kvinnedominerte sektorene i sine kommuner. Indremedisin – Vi har lagt en strategi for arbeidet framover, og vi har valgt ut Tønsberg og Sandefjord som pilotkommuner, opplyser nestleder i Fagforbundet Vestfold, Eddie Whyte. Arbeidsgruppa erkjenner at bevissthetsnivået innad i Fagforbundets lokalforeninger til dels er lavt når det gjelder rekruttering av menn til omsorgs- og oppvekstsektoren. – Ett av tiltakene våre blir derfor å profilere menn i disse sektorene innad. Vi skal lage en brosjyre og en powerpoint-presentasjon rettet mot våre egne tillitsvalgte. De sitter jo i de lokale ansettelsesutvalgene. Arbeidsgruppa vil også fôre ungdomsutvalget i fylket med infor- masjon og argumenter slik at skoleteamet fokuserer på at disse yrkene også er en mulighet for guttene. Overføringsverdi Lederne i fagforeningene i Tønsberg og Sandefjord har sagt seg villig til å gå i dialog med arbeidsgiver i håp om å endre rekrutteringspolitikken for å øke interessen og søkningen blant menn når det er ledige stillinger innen omsorgs- og oppvekstsektoren. – Vi i arbeidsgruppa skal forberede argumentasjonen som kan brukes i møte med arbeidsgiver. Vi tror det arbeidet vi gjør i våre to største kommuner, vil ha stor overføringsverdi for våre tillitsvalgte i fylkets øvrige ni kommuner, sier Whyte. Han legger til at også tillitsvalgte utenfor Vestfold er velkommen til å ta kontakt hvis de har behov for informasjon og materiell. Arbeidsgruppa vil videre forberede de tillitsvalgte i alle 11 foreninger til å utfordre de folkevalgte på kommunens rolle i forhold til rekruttering av menn til omsorgs- og oppvekstyrkene. – Dessuten skal vi utfordre kommunene slik at rådgiverne på ungdomsskolene profilerer disse yrkene overfor guttene. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Eldresamfunnet Selv etter sin død setter Haakon Lie dagsorden. Jeg håper i hvert fall han klarer det. Eldreomsorgen i Norge fortjener å bli valgkampsak. Regjeringen sendte oss på ferie med en verdighetsgaranti i lomma. Jeg kom tilbake til Haakon Lies alarm i VG om tilstanden i norske sykehjem. Jeg håper Jens Stoltenbergs lovnader i samme avis ikke legger debatten død. Den fortjener en plass i valgkampen. Ved siden av å bygge 12.000 nye plasser innen 2015, vil Stoltenberg heve kvaliteten. Regjeringas forslag til verdighetsgaranti omfatter riktig og funksjonell bolig, tilstrekkelig og variert kosthold, hjelp til å komme ut og ha en god personlig hygiene, samt bedre medisinsk behandling. Neste år kommer det forslag om å lovfeste en minstestandard i eldreomsorgen. Regjeringa har mange utfordringer. De blir skapt av at vi lever lenger og blir flere. Kvalitet og velferd skapes ikke uten kompetente folk som har tid til å gjøre jobben Det er meningsløst å snakke om kvalitet og verdighet i eldreomsorgen uten å snakke om rekruttering og kompetanseheving. sin. Derfor må politikerne snakke om hvem som skal jobbe i sektoren. Det er meningsløst å snakke om kvalitet og verdighet i eldreomsorgen uten å snakke om rekruttering og kompetanseheving. Det betyr at regjeringa må ta tak i grunnleggende spørsmål som likelønn, arbeidstidsreformer og etter- og videreutdanning. Og det haster. Derfor må regjeringa i neste periode ta grep om likelønn, sekstimersdagen og hvordan få ansatte i omsorgssektoren fra deltid til heltid. Utfordringen er å få til kvalitetsheving samtidig med innføring av nye oppgaver i samhandlingsreformen. Det krever mye ressurser. Samhandlingsreformen kan bli så krevende, og den faglige tyngdekraften så sterk, at de medisinske oppgavene får all fokus på bekostning av kvalitetsheving i omsorgsoppgavene. Om det skjer, er jeg redd det kan bli dårlig med både samhandling og kvalitet. 42 > Fagbladet 5/2009 KJELLFRID T. BLAKSTAD fbaargang2009 fbseksjonHEL