KRONIKK Det borgerlige flertallet i Oslo har ikke forstått betydningen av å ha ansatte på lag for å utvikle best mulig kommunale tjenester. > IVAR JOHANSEN Bystyremedlem for SV i Oslo Kronikkforfatteren tar til orde for at de ansatte må aktivt med i kommunens omstillingsarbeid for å sikre best mulige tjenester. Ta de ansatte med på fornyelse og omstilling FORBEDRINGSARBEID er en kontinuerlig prosess i enhver organisasjon, men av og til kan det være klokt å mobilisere hele organisasjonen i en noe mer grunnleggende gjennomgang av virksomheten – trekke inn ansatte på alle nivåer for å se på avbyråkratisering og smartere måter å jobbe på. Målet må være å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet gjennom en konstruktiv samhandling mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte. Innbyggerne skal merke forbedringer, slik vi blant annet har sett det i Kvalitetskommuneprogrammet. Derfor laget jeg et privat forslag til et forbedrings- og effektiviseringsprosjekt i Oslo kommune. Et førsteutkast gikk bredt ut i Fagforbundets lokale (og sentrale) ledd, og jeg fikk inn rundt 50 kloke innspill. Slik jeg ser det, er det noen viktige forutsetninger for gode forbedringsprosesser: • Forbedringsarbeidet skal utvik- les nedenfra og opp, med en aktiv mobilisering av de enkelte tjenestestedene. • Prosessen skal ha en klar forankring i egen organisasjon. • De ansatte skal involveres som idébærere, bli medspillere i forhold til planlegging, gjennomføring og vurdering av endringene. • Forslagene rapporteres til lokalt partssammensatte utvalg som for eksempel arbeidsmiljøutvalg (AMU) eller medbestemmelsesutvalg (MBU). • På bynivå bør prosjektet forankres i det sentrale AMU. • Prosjektets resultater oppsummeres sentralt for å sikre at kunnskap av overføringsverdi for andre virksomheter blir ivaretatt. DET KAN INNEBÆRE at de deltakende virksomheter foretar en kritisk gjennomgang av • alle statistikk- og rapporte- ringsrutiner for å vurdere om noe er overflødig, kan forenkles, kan slås sammen med annen rapportering eller eventuelt gjøres mindre arbeidskrevende. tanke på å flytte myndighet/ansvar nedover i organisasjonen. • møtestrukturer, for å se på hvem som deltar og hvorvidt informasjonsdeling, drøftinger eller beslutninger kan skje på mindre ressurskrevende måte. • vedtaksforberedelse for å avklare hvorvidt det brukes mest tid på de viktigste sakene, eller om det burde foretas en forflytning av ressurser. • andre mulige avbyråkratiserende eller forenklende tiltak. SLIK JEG SER DET, bør slike prosjekter gjennomføres sammen med egne ansatte, blant annet for å sikre at kompetansen forblir innenfor virksom- heten. Det er naturlig at de deltakende virksomheter tilføres ekstraordinære budsjettmidler slik at den/de som leder prosjektet kan frigjøre tid til forbedringsprosjektet. «For oss som ønsker en sterk offentlig sektor, er sektorens evne til omstilling, fornyelse og effektivisering helt grunnleggende.» • ledernivåer og ansvar, med Det bør vurderes å inngå 60 > Fagbladet 5/2009 fbaargang2009 fbseksjonHEL