FAGFORBUNDETS VALGSIDER krav til partiene 7 Fagforbundets krav: Et organisert arbeidsliv med kollektive avtaler, streikerett og sentrale lønnsforhandlinger 10Fagforbundets krav: Mer folkestyre, mindre marked Rødgrønn politikk: Den norske modellen er grunnlaget for dagens arbeidsliv og velferdssamfunn. Dagens system med sentrale tariffavtaler der partene i arbeidslivet forhandler om lønn skal opprettholdes. Streikeretten skal ikke svekkes. Frp-politikk: De sentrale tariffavtalene har for stor innflytelse. Frp vil bort fra den norske modellen og over til et system med lokale avtaler og individuelle lønnsforhandlinger. Streikeretten skal begrenses. Rødgrønn politikk: De rødgrønne partiene vil styrke demokratiet både lokalt og regionalt. Demokratiet må bestemme mer, og markedet mindre. Makt og avgjørelser må desentraliseres slik at flest mulig kan ta del i og medvirke til samfunnsbygginga. Frp-politikk: Frp vil ha sterkere grad av lokaldemokrati, men vil legge ned fylkeskommunen. Frps økonomiske politikk derimot bygger på markedsøkonomi og et fritt og uavhengig næringsliv med fri flyt av varer og tjenester. 8 Fagforbundets krav: Ingen privatisering eller konkurranseutsetting av offentlige tjenester. Det offentlige skal ha ansvaret for velferdstjenestene 11Fagforbundets krav: Miljøvennlige kommuner og grønn kollektivtrafikk Rødgrønn politikk: Det offentlige skal eie og drive de viktige velferdstjenestene som helse, eldreomsorg og skole. Alle innbyggere skal ha lik rett til tjenestene uten å måtte tenke på lommeboka. I stedet for profitt til private bedrifter, bør skattepengene gå til å skape bedre tilbud til innbyggerne. Frp-politikk: Flere av det offentliges oppgaver må overlates til enkeltmenensker, privat virksomhet og frivillige organisasjoner. Rødgrønn politikk: De rødgrønne vil gjennom bedre kommuneøkonomi gjøre alle norske kommuner i stand til å lage og gjennomføre miljøhandlingsplaner. Det satses på energiøkonomisering. Tilknytning til fjernvarme og utfasing av oljefyring som oppvarmingskilde er blant tiltakene som kan skape klimanøytrale kommuner. De rødgrønne går inn for biogass til buss og lokal tungtrafikk, og vil starte arbeidet med høyhastighetstog. Frp-politikk: Frp mener det er for tidlig å si om klimaproblemene er menneskeskapte, og vil vente og se hva som skjer før de kommer med tiltak. Sier ingen ting om biogass, og vil ikke ha høyhastighetstog. 9Fagforbundets krav: En sosial boligpolitikk slik at alle har råd til en anstendig bolig Rødgrønn politikk: De rødgrønne har utvidet bostøtteordningen så flere har råd til å bo i egen bolig. Låneramma til Husbanken er økt og startlån har førsteprioritet. Regjeringa har som mål at flest mulig som ønsker det, skal kunne eie boligen sin. Det skal også bygges flere boliger for unge og studenter. Frp-politikk: Fremskrittspartiets program inneholder ikke noe om boligpolitikk. Markedet bestemmer. Bruk stemmeretten fbaargang2009 fbseksjonKON