Vil ha færre brannofre Regjeringen ønsker å satse mer på forebyggende arbeid for å bedre brannstatistikken her i landet. – Stortingsmeldinga klargjør ansvar, men ellers inneholder den lite nytt, sier leder i faggruppe brann, Dag Skaseth. Lite om brannutdanning – Mye i meldinga er vel og bra. Men det er egentlig ikke så mye nytt i forhold til den meldinga som kom på begynnelsen av 90-tallet, sier Dag Skaseth, leder i Fagforbundets faggruppe brann og i Norsk Brannmannsforum. – Meldinga har få konkrete forslag til endringer og forbedringer, og jeg oppfatter den mer som en oppsummering av dagens situasjon, sier han. Han savner spesielt visjoner om en ny utdanning for brannpersonell: – Det er over to år siden en prosjektgruppe i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) leverte sin rapport om framtidas brannutdanning. Siden regjeringens konkluderer med at beredskapen skal videreutvikles og styrkes, er jeg overrasket over at brannutdanning ikke er tema i stortingsmeldinga, sier Skaseth. I stedet foreslår regjeringen å sette ned et utvalg som skal utrede det samlede kompetansenivået i brannvesenet. I tillegg skal gjeldende krav til organisering og dimensjonering gjennomgås. – Fagforbundet satt i prosjektgruppa som utredet framtidas brannutdanning i Norge. Jeg ser det som naturlig at vi også får en plass i det nye utvalget som regjeringen legger opp til, sier han. – Samtidig legger meldinga opp til strengere byggeforskrifter og doku- Tekst: PER FLAKSTAD – De siste par årene har vi hatt det høyeste antall omkomne i branner på nær 30 år. Denne utviklingen må vi snu, sa justisminister Knut Storberget da stortingsmeldinga om bedre brannsikkerhet og forebygging av brann ble lagt fram før sommeren. Ifølge meldinga foreslår regjeringen blant annet å innføre en plikt for brannvesenet om å føre tilsyn med eldre leilighetsbygg. Den vil også innføre strengere krav til røykvarslere og slokkeutstyr i boliger, og den vil sette ned et spesielt utvalg som skal vurdere brannsikkerhetstiltak for risikogrupper, blant andre eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Samtidig skal det satses på en nasjonal strategi når det gjelder informasjon og holdningsskapende arbeid i forbindelse med brannvern. Action på nordisk brannseminar Hvert år møtes brannpersonell fra hele Norden til seminar for å utveksle erfaringer og bygge opp et nettverk over landegrensene. Seminaret alternerer mellom sju forskjellige byer, og i år var det Oslo brann- og redningsetat som sto for arrangementet. På seminaret sammenliknes lønnsnivået i de nordiske landene. LO-leder Roar Flåthen og Fagforbundets 1. nestleder Geir Mosti var blant innlederne til faglig diskusjon. Til slutt sto brannvesenet i Oslo for litt action i form av ulike demonstrasjoner, blant annet av skjæreslokker, frigjøring av personer fra bilvrak, tauredning og strålerørsteknikker i gasscontainer. – Jeg syns vi klarte å få til et variert program. Vi har fått økonomisk støtte fra LO, men ikke fra Fagforbundet denne gangen. Det var litt skuffende, og jeg håper det er på plass igjen når det blir vår tur neste gang, sier Bjørnar A. Aronsen, en av de ansvarlige for seminaret. 36 > Fagbladet 5/2009 Illustrasjonsfoto: Dag G. Nordsveen/Samfoto fbaargang2009 fbseksjonSAM