SEKSJONSLEDER Vil vite hvem som lykkes Landskonferansen til Seksjon helse og sosial (SHS) går av stabelen 6.–8. oktober på Gardermoen. Den vil samle 100 delegater pluss seksjonsstyret og enkelte gjester. Alle faglige arbeidsgrupper er representert blant delegatene fra fylkene. Solveig Ose kommer for å presentere en undersøkelse som SHS har bestilt fra Sintef. – Vi ønsker å kartlegge kjennetegn på ansatte som lykkes og trives med å arbeide på sykehjem. Dessuten ønsker vi en oversikt over faktorer som tapper de ansatte for Samspill 2009 Samspillkonferansen for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og sykepleiere i Fagforbundet blir i år arrangert for tredje gang. 19. og 20. oktober samles om lag 100 yrkesaktive medlemmer tilsluttet SHS på Gardermoen. Første dag er felles for alle, og flere sider ved samhandlingsreformen blir belyst av innledere utenfra. Andre dagen er sykepleierne for seg og hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere for seg. KES motivasjon, og som dermed får dem til å gi seg før pensjonsalderen, sier seksjonsleder Kjellfrid T. Blakstad. SHS-lederen gleder seg særlig til å dele ut Varmeprisen 2009. – Vi har seks sterke kandidater til årets varmepris, forteller Blakstad. Et viktig tema under landskonfe- ransen blir yrkespolitiske og faglige utfordringer i løpet av neste landsmøteperiode. Stikkord er yrkesstolthet, kompetanseutvikling og synliggjøring av yrkesgrupper og sektor.    KES Ny seksjonsleder Nordland har fått ny leder i SHS i høst. Ann Kristin Moldjord har overtatt som seksjonsleder i Nordland etter Kirsti Hansen som skal studere. I Akershus slutter Tommy Kristiansen Nettum fordi han har skiftet jobb. Ny leder blir valgt i løpet av september. I mellomtida har Elna Knutsen vært konstituert leder.    KES Miljøarbeidernes rolle Seksjonsleder Kjellfrid T. Blakstad møtte nylig direktør i Barne- og ungdomsdirektoratet (Buf-dir), Ann Marit Sæbønes, og representanter for hennes stab for å diskutere miljøarbeidernes framtidige rolle i etaten. Buf-dir har nylig begynt arbeidet med å utvikle en strategi for kompetanseheving blant de ansatte, og Fagforbundet vil komme med innspill i den prosessen.    KES Verdighetsgaranti Fagforbundet er høringsinstans til regjeringens forslag til ny forskrift om en verdig alderdom. Kommunal- og arbeidsdepartementet har satt 29. oktober som frist for å uttale seg om forskriften til kommunehelseloven, den såkalte verdighetsgarantien. SHS har invitert blant andre alle seksjonslederne på fylkesnivå til å komme med sine innspill innen 30. september. KES Reform-Bjarne Jeg er grunnleggende for samhandlingsreformen. Det vil si at jeg er grunnleggende for samhandling – og jeg tror grunntanken i reformen; forebygging og behandling tidlig og nært, er bra for pasienten og bra for helsebudsjettet. Så må jeg innrømme en ting; når jeg nikkende lytter til at Bjarne Håkon Hanssen snakker om samhandlingsreformen, dukker det opp en snikende tanke om at et delmål er å vise hvor flink politiker Reform-Bjarne er. Han kan å snakke om samhandling. Men det er lettest å snakke om hvor mye dialysebehandling koster, hvem som skal betale for den i framtida og hvor mange flere fastleger vi trenger. Men skal samhandling fungere, må legene henvise mindre, spørre mer og ta mer ansvar for hver enkelt pasient. Det trenger de hjelp til. Skolehelsetjeneste, helsestasjoner og hjemmetjenesten er åpenbare eksempler på sentrale steder å fange opp folk tidlig. Slik at vi slipper å sende folk på sykehus. Dere som jobber disse stedene må få oppfølging og opplæring i Alle som jobber med helsespørsmål i kommunen, eller møter mennesker med potensielle helseproblemer, blir viktige brikker for å få samhandlingsreformen til å fungere. hva det er viktig å se etter. Det må etableres rutiner for hvordan din informasjon og kunnskap skal videre til resten av primærhelsetjenesten. Det er samhandling, og det er her de reelle samhandlingsutfordringene ligger. Seksjon helse og sosial har begynt å se på innhol- det i videreutdanningene for å bidra til dette. KJELLFRID T. BLAKSTAD Alle som jobber med helsespørsmål i kommunen, eller møter mennesker med potensielle helseproblemer, blir viktige brikker for å få samhandlingsreformen til å fungere. Mange av de livsstilssykdommene Bjarne Håkon vil forebygge, finner du ikke i en blodprøve. De finner du bare ved å se, og ved å snakke med folk. Spørre om hvordan de har det. Alternativet er at helsebudsjettene blir regulert ved å øke køene til sykehusene – og en bedre oppskrift på privatisering er det vanskelig å se for seg. 46 > Fagbladet 6/2009 fbaargang2009 fbseksjonHEL