ADRESSE: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo    E-POST: barespor@fagforbundet.no Gammel AFP-avtale Deltid og sykepenger SPØRSMÅL: Jeg er en ungdom i 20-årene som jobber i en kommunal bolig for psykisk utviklingshemmede. Jeg har bare en liten stilling på under 30 prosent, men jeg tar mange ekstravakter. Mitt spørsmål er retten til sykepenger. Gjelder den for vaktene jeg er satt opp eller den stillingsbrøken jeg har? Og vi som må jobbe i små stillinger, hvilke pensjonsrettigheter har vi? Er det etter stillingsbrøk eller den jobben vi faktisk gjør? Et ungdommelig medlem SVAR: For at ekstravakter skal gi rett til sykepenger, må vaktene være godkjent skriftlig av den som har myndighet ved institusjonen. Det kan være forskjellige måter dette blir praktisert på, men skriftlighetskravet må overholdes. Ekstravakter gir dermed bedre sykelønnsrettigheter enn den faste stillingen (stillingsbrøken). Kun 30 prosent fast stilling gir ikke rett til medlemskap i pensjonskasse. Hovedkravet er at en skal arbeide i gjennomsnitt minst 14 timer pr. uke for å bli medlem. Gjennomsnittsberegningen foretas etterskuddsvis hvert kvartal, og skal inkludere alt ekstraarbeid, med unntak av overtid, begrenset til 100 prosent stilling. Du bør kontakte tillitsvalgt for å få oversikt over ekstraarbeid du har utført/utfører for å kontrollere om dine pensjonsrettigheter er blitt håndtert korrekt etter hovedtariffavtalen i kommunal sektor. Arvid Tønnesen, forhandlingsenheten Fagbladet 6/2009 > 25 SPØRSMÅL: Jeg viser til Fagbladet nr. 4/2009 hvor det var spørsmål om avtalefestet pensjon (AFP) og uførhetstrygd. Hos Nav står det at disse to ikke kan kombineres, og det er det jeg alltid har hørt. Men i bladet står det at etter gammel AFPavtale kan dette kombineres. Jeg blir 61 år i høst og kan da gå av med AFP i 2010 etter gammel avtale. Siden jeg har vært mye syk de siste årene og ikke klarer å jobbe fullt, skal det søkes om 50 prosent uførhet for meg. Men da får jeg problemer med at jeg ikke kan kombinere dette med 50 prosent AFP. Siden det vil ta sin tid før søknaden om uførhet er behandlet, tenkte jeg at jeg kunne gå ut i 100 prosent AFP når jeg fylte 62 år og ved godkjennelse av ufør bli 50 prosent ufør og 50 prosent AFP. Nå lurer jeg på om dette er mulig? Irene SVAR: Nav forvalter de alminnelige reglene for AFP og folketrygden, og etter disse reglene kan en ikke kombinere AFP og uførepensjon fra folketrygden. Arbeidstaker i offentlig sektor, som er medlem i en offentlig pensjonsordning, må også forholde seg til de reglene som gjelder uførepensjon i den offentlige ordningen, f.eks. KLPs regelverk. Den enkelte må derfor undersøke om en er berettiget til uførepensjon fra folketrygden og/eller tjenestepensjonsordningen som et alternativ til AFP. Dersom du er innvilget delvis uførepensjon fra den offentlige tjenestepensjonsordningen, kan du beholde denne ved uttak av en folketrygdberegnet AFP, selv om du må si fra deg uførepensjonen fra folketrygden. Uførepensjonen fra tjenestepensjonsordningen blir imidlertid samordnet med AFP. Samordningen vil innebære at du beholder en del av uførepensjonen på toppen av full AFP. Ved fylte 65 år blir det fore- tatt en ny beregning når du går over på offentlig sektors egen AFPordning, som gir en pensjon tilsvarende 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved full opptjening i full stilling. Før du gjør noe videre, vil vi anbefale deg å ta kontakt med KLP eller den pensjonskassen du er medlem i. Pensjonskassen har oversikt over alle dine pensjonsdata, opptjeningstid, pensjonsgrunnlag med mer og kan gi deg gode råd om hva du bør gjøre. Arvid Tønnesen, forhandlingsenheten Tilbakebetaling av inntekten? SPØRSMÅL: For to år siden hadde jeg et uhell og falt hjemme. Først gikk jeg et år sykmeldt, men ble så overført til Nav med søknad om full uførepensjon. Legene og fysioterapeut mente at siden jeg var 62 år, var en langvarig tilbakeføring lite gjennomførbar siden skadene er i muskler og nerver. Jeg har nå gått i over et år uten inntekt fordi Nav mener at jeg må gå på medisinsk behandling for å få støtte, til søknaden om uførhet er behandlet. Er vi så opptatt av medisinsk behandling i dag at ingenting annet er mulig? Og har jeg krav på tilbakebetaling av dette året uten inntekt, pluss den tiden det tar ekstra før all papirbehandling er gjennomført? Hilsen Helen SVAR: Det er umulig å si hva som er riktig eller galt i din sak bare ut i fra de opplysningene du kommer med. Jeg vil råde deg til å ta kontakt med tillitsvalgt ved din arbeidsplass og be om bistand. Tillitsvalgte vil da, dersom det er hensiktsmessig, oversende saken til Fagforbundet sentralt v/kompetansesenteret for ditt område slik at du kan få en vurdering av vedtakene fra Nav og se om det er noe som kan gjøres videre i din sak. Unni Rasmussen, forhandlingsenheten fbaargang2009 fbseksjonKIR