SEKSJONSLEDER Viktig høst for seksjonene Det er travle tider for administrativ leder Fredrik Hellstrøm og medarbeiderne hans i Seksjon kontor og administrasjon. Hovedfokus denne høsten er landskonferansene som holdes parallelt for alle Fagforbundets fire yrkesfaglige seksjoner. Yrkesfaglige utfordringer – Det viktigste på landskonferansen blir selve debatten som skal peke ut veivalg for seksjonens arbeid. Jeg ser fram til en god debatt der alle faggrupper innen kontor og administrasjon er til stede, og der vi vil få mange faginnspill, sier Fredrik Hellstrøm. I forbindelse med Fagforbundets høgskoleprosjekt arbeider seksjonen også med to store konferanser i høst: økonomikonferanse i Bodø og en konferanse om forvaltning og ledelse i Bergen. Videre blir det en stor dagskonferanse for Nav-ansatte allerede 26. september, og en sekretærkonferanse i desember. Ny giv for e-bygg – En revitalisering av e-bygg (elektronisk byggesaksbehandling) med ny bevilgning fra staten er viktig å følge opp. For Fagforbundet er det TRAVEL: Mange jern i ilden for administrativ leder Fredrik Hellstrøm. særlig viktig å få servicetorgene til å fungere, mener Hellstrøm. – Det er der vi har flest medlemmer, og antall medlemmer stiger. Det blir ansatt flere og flere på servicetorg. Sykehussatsing Seksjonen vil også søke å få til en satsing på sykehusadministrasjonene. Seksjonen er opptatt av hva som skjer med kontor og IKT i Helse Sør-Øst med overgangen til Sykehuspartner. – Også her vil vi etter hvert se på hva vi kan gi av yrkesfaglig påfyll, forsikrer Fredrik Hellstrøm. Tekst: Monica Schanche Styring og ledelse i Bergen Fagforbundet og institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap i Bergen arrangerer felles konferanse 22.–23. oktober i Bergen. – Jeg tror dette blir en spennende konferanse. Den tar for seg styring og ledelse på fylkesnivå og i kommunal sektor. Dette er et fagmiljø som har et studieopplegg sammen med LO-stat og som har kompetanse på offentlig sektor. Når vi har valgt dem som samarbeidspartner, er det nettopp fordi de er sterke på offentlig sektor, sier Fagforbundets høyskolekoordina- tor, Marit Wahlstedt. De fleste foreleserne kommer fra instituttet. Blant annet vil professor Per Legreid innlede om styringsmodeller, mens professor Anne Lise Fromreite vil ta for seg styringsutfordringer i Nav. Styring i sykehus blir også tema. Tanken er å samle studenter, ledere og rådgivere som er interessert i hvordan offentlig sektor kan ledes på best mulig måte. Konferansen er åpen for alle, med redusert deltakeravgift for Fagforbundets medlemmer, opplyser Wahlstedt. MoS Landskonferanse og yrkesfag Når vi nå står foran en ny landskonferanse, kan vi med stolthet si at seksjonen vår har bidratt til å verve nye medlemmer og gi dem et godt yrkesfaglig tilbud. Det gjelder både Seksjon kontor og administrasjon (SKA) og de andre tre seksjonene. I perioden har alle seksjonene arbeidet sammen i utdanningsspørsmål på områder som stipend, etikk, fagstiger, fagskoletilbud, nye læreplaner og oppfølging av enkeltfag og fagområder i yrkesopplæringa. Organisasjons- og evalueringsprosjektet viser at rammemodellen har stor oppslutning, og at den yrkesfaglige og yrkesorganisatoriske organiseringa har lykkes. Seksjonene har synliggjort og hevet I oktober skal vi sette oss sammen og stake ut veien videre. Det blir både spennende og utfordrende. statusen på enkeltyrkene innen seksjonenes fagområder. I oktober skal vi sette oss sammen og stake ut veien videre. Det blir både spennende og utfordrende. I forkant av landskonferansen har det kommet inn 137 forslag som omhandler hele bredden i satsinga på yrkesutvikling. Hele 106 delegater skal lytte, lære, debattere og bli enige om politikken for den yrkesfaglige satsinga de neste fire åra. SKA har som satsingsområde alle yrker og utdanningsområder innen kontor- og administrasjonsfagene i Fagforbundets organisasjonsområde. Det yrkesfaglige arbeidet har som hovedmål å styrke de ulike yrkesfagene og styrke den faglige identite-    GERD EVA VOLDEN ten til Fagforbundets medlemmer. Hovedlinjene for seksjonsarbeidet i perioden 2009 til 2013 vil vise hva seksjonen skal prioritere innenfor yrkesutvikling. Mitt håp er at de vedtak vi fatter i oktober, kommer medlemmene til gode samtidig som vårt arbeid bidrar til at kvaliteten på de offentlige tjenestene blir styrket i tråd med Fagforbundets politikk. Jeg gleder meg til tre dager sammen med aktive tillitsvalgte fra hele landet. 38 > Fagbladet 6/2009 fbaargang2009 fbseksjonKON