Saman for fleire helsefagarbeidarar Sju kommunar i Sogn og Fjordane tek eit krafttak for å styrke kompetansen og sikre ein stabil arbeidsstokk. Kvart år får 30 vaksne tilsette gratis utdanning. Dei sju kommunane i Nordfjord har saman med Fagopplæringskontoret i Sogn og Fjordane gått saman om å tilby eigne tilsette gratis utdanning som helsefagarbeidarar. Om lag 60 pleieassistentar sit på skulebenken i Stryn ein dag annan kvar veke. Mellom kvar samling får dei undervisning på nett. Første kull med nesten 30 elevar er ferdige med teoribiten i desember i år. – Målet vårt er at flest mogleg av dei som arbeider i helsesektoren, er fagarbeidarar, seier Torfinn Moen, personalrådgjevar i Stryn kommune. – Dessutan treng vi stabile arbeidstakarar framover, seier han. Det er fylkeskommunen som finansierer den toårige utdanninga. – Bøker og undervisning er gratis. Vi har òg fått stipend frå Fylkesmannen slik at dei som ikkje bur i Stryn, får dekka reiseutgiftene. Elevane kan anten gå opp til fagbrev som praksiskandidat etter opplæringslova §3-5 etter fem års relevant praksis eller bli realkompetansevurdert opp mot VG3 og få fastsett kva dei manglar av læretid før dei er klare for fagbrev. Moen fortel at mange av elevane har lang nok praksis, men at han ikkje alltid er variert nok til at dei får fagbrev med det same. TILBUD: Pleieassistentar i Nordfjord får gratis utdanning som helsefagarbeidarar. – Da prøver vi å hjelpe dei med ein praksisplass slik at praksisen deira blir tilstrekkeleg allsidig, seier personalrådgjevaren i Stryn. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Fagforbundets utdanningsstipend Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Det gis ikke støtte til utgifter som medlemmet får dekket av andre, f.eks arbeidsgiver eller NAV. Stipendordningen gjelder ikke lærlinger, elev- og studentmedlemmer. Likevel kan tidligere yrkesaktive medlemmer som går inn i en studiesituasjon og derved får redusert sin kontingent, søke stipend en gang pr. kalenderår. Det kan søkes om støtte til: • Utdanninger ved universiteter og høgskoler • Utdanninger i videregående skole og grunnskole (ny sjanse) • Etter- og videreutdanninger på ulike utdanningsnivåer • Praksiskandidatopplæring • Yrkesfaglige kurs • Lese- og skrivekurs med data Kategori 1: Alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på heleller deltid som er formelt kompetansegivende (eks. gir studiepoeng) eller har en varighet på 80 timer eller mer. Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter. Det utbetales inntil kr. 12.000,pr. kalenderår. Kategori 2: Kortvarige yrkesfaglige kurs med en varighet på mindre enn 80 timer. Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter. Det utbetales inntil kr. 3.000,pr. kalenderår. Lese- og skrivekurs Lese- og skrivekurs dekkes med inntil kr. 10.000,inkludert datatekniske hjelpemidler pr. kalenderår. Det kan søkes støtte til: • Kursutgifter • Eksamensutgifter • Påkrevd materiell/utstyr (Kjøp av datatekniske hjelpemidler: 25% dekkes inntil kr. 2500,-) • Merutgifter til opphold utenfor hjemmet (kun overnatting) Følgende dekkes ikke: • Tapt arbeidsfortjeneste • Reiseutgifter • Diett/mat Det er krav om orginaldokumentasjon på alle utgifter i tillegg til dokumentasjon på hva arbeidsgiver eller NAV dekker. Dersom disse ikke dekker noe, skal dette også bekreftes. Med dokumentasjon regnes giro med kvitteringstrykk/oblat, utskrift fra bankkonto, detaljbilde fra nettbanken, samt kvitteringer fra bokhandel el. Det kan kun søkes om utdanningsstipend til en utdanning en gang pr. kalenderår. Søknaden må fremmes før utdanningen er avsluttet. Det behandles ikke søknader hvor egne utgifter er mindre enn kr. 1500,-. Søknadsskjema og søkerveiledning finnes på www.fagforbundet.no eller ved henvendelse til Fagforbundet. 52 > Fagbladet 7/2009 Foto: Kari Daltveit fbaargang2009 fbseksjonHEL