SEKSJONSLEDER Ønsker plass i forbundsstyret SKKO-leder Mette Henriksen Aas er sikret plass i Fagforbundets toppledelse ved at hun er medlem i forbundets arbeidsutvalg og dermed også i forbundsstyret. Landskonferansen i Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO) innstiller i tillegg nestleder Tor Dahle, miljøterapeut i Telemark som seksjonens representant til forbundsstyret. Etter dagens vedtekter i Fagforbundet er nestlederne i forbundets fire yrkesseksjoner sikret plass i forbundsstyret. Til landsmøtet foreligger det imidlertid forslag fra et flertall i landsstyret om å endre vedtektene på dette punktet, slik at flere av medlemmene til forbundsstyret skal velges på fritt grunnlag, og ikke være forhåndsvalgt på landskonferansene i seksjonene. Representantene på SKKOs landskonferanse mener en slik endring kan svekke yrkesseksjonenes posisjon i Fagforbundet, og er spent på hva som blir vedtatt på Fagforbundets landsmøte senere i høst. Landskonferansen i SKKO avsto fra å vedta en egen uttalelse om saken, men delegatene som er valgt til landsmøtet vil ta signalene fra landskonferansen med seg til sine respektive fylker og bringe debatten inn på landsmøtet 23.–27. november der dette vil bli avgjort. Delegatene mente det er viktig at seksjonene står samlet på landsmøtet. IVR AKTIVE: Delegatene på landskonferansen var ingen stille gjeng, men de deltok aktivt i de yrkesfaglige diskusjonene. Flere yrkesfaglige diskusjoner Fagforbundet Seksjon kirke, kultur og oppvekst har den siste fireårsperioden hatt en vekst på 10.000 medlemmer. – Vi tillitsvalgte må ikke glemme å skryte av alt vi får til, sa seksjonsleder Mette Henriksen Aas i sin åpningstale på landskonferansen i Seksjon kirke, kultur og oppvekst. Hun mener at medlemsveksten tyder på et godt tilbud til medlemmene i seksjonen. mye tid til å diskusjoner. Delegatene ble delt inn i grupper for å kunne diskutere yrkesfaglige utfordringer, utviklings og kompetansehevingsmuligheter, likeverd, forutsigbarhet, muligheter for refleksjon og kompetansebehov. Situasjonen i SFO/skole ble blant annet trukket fram. Dette er et område med mange deltidsansatte, og mange av dem savner anerkjennelse for jobben de gjør. Landskonferansen hadde satt av IVR Opp en trapp ... ... og inn en dør – sitter den rødgrønne regjeringa som før. Og det kan et samla kulturnorge glede seg over. De rødgrønne har hatt en eksplosiv satsing på kulturområdet, med det største løftet for kulturen noensinne. Kultursatsinga er økt med nær to milliarder kroner. I 2007 fikk vi kulturloven, som har gjort kultur forpliktende og håndfast. Vi har hatt Mangfoldsåret 2008. Jeg har talt hele nitten stortingsmeldinger som er framlagt på kulturområdet i løpet av de rødgrønnes første periode. En kraftig satsing på kommuneøkonomien har også hatt stor betydning for kulturlivet. Det gir troverdighet å innfri løfter, men det skaper også forventninger. Den nye regjeringserklæringen, Soria Moria II, bringer med seg mye bra for Fagforbundets medlemmer i Seksjon kirke, kultur og oppvekst: en gratis SFO-time hver dag for å legge til rette for leksehjelp, fysisk aktivitet og mulig samarbeid med kulturskolen, timetallet på barneskolen skal styrkes, forsterket innsats mot frafall i På kulturfeltet er det spesielt to saker Fagforbundet er opptatt av å følge opp: kulturskole for alle og å sørge for at kulturloven blir fulgt opp i kommunene. videregående utdanning, blant annet gjennom bedre integrering mellom teori og yrkespraksis. Dette stiller Fagforbundet seg bak. Soria Moria II-erklæringen er også en lovnad om å gjennomføre Kulturløftet II – et ambisiøst dokument med hele 17 punkter. Der ser vi en sterkere satsing på barn og unge: kulturskole for alle barn som ønsker det, utvikling av et mer omfattende kulturskoletilbud i tilknytning til SFO og pilotprosjekter med en kulturell barnehagesekk. Regjeringa holder fast ved målet om at én prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur innen 2014. METTE HENRIKSEN AAS Kultursynet er et tydelig uttrykk for den ideologiske forskjellen mellom rødgrønn og borgerlig politikk. På kulturfeltet er det spesielt to saker Fagforbundet er opptatt av å følge opp: kulturskole for alle og å sørge for at kulturloven blir fulgt opp i kommunene. Da blir regjeringas største utfordring å sette kommunene i stand til å innfri forventningene. 38 > Fagbladet 7/2009 Foto: Ingeborg Vigerust Rangul fbaargang2009 fbseksjonKIR