NORGE På TOPP Ingen av de andre nordiske landene har så mange ansatte i små deltidsstillinger som Norge. " Vi trenger hele hender, mener forsker Nina Amble. Tekst: ELI KRISTINE KORSMO, Kvalitetskommuneprogrammet Av de 660.000 personene som arbeider deltid i Norge i dag, er 500.000 kvinner. Halvparten av disse jobber i helsesektoren. En sammenliknende studie av eldreomsorgen i Norge og Finland viser at mens 90 prosent jobber heltid i vårt naboland i øst, jobber bare 32 prosent heltid i Norge. Deltid er et særnorsk fenomen, hevder Nina Amble. " Hvis alle i helsesektoren jobbet heltid, ville det gitt 64.000 flere hender. Her ligger det derfor et kjempepotensial som politikerne bør merke seg, sier hun. Samtidig viser studier at misnøye med arbeidssituasjonen følger de små stillingene. Misnøyen er derfor størst i Norge, sammenliknet med de andre nordiske landene. Tidsklemma ingen unnskyldning Dagens turnusordninger mener hun generelt fører til en følelse av tapt oversikt og at situasjonen er ute av kontroll. " Kvinner velger deltid i en presset arbeidssituasjon. Samtidig skaper deltid også press. Deltid kan skape en uoversiktlig arbeidsorganisering der vakter kolliderer med hverandre, sier Amble. Hun tror summen av dette kan gi dårligere helse hos medarbeiderne og føre til uønsket deltid. For den enkelte arbeidstaker kan det lede til at " hun/han brukes som løpende vikarer. " hun/han får en uforutsigbar arbeidstid og fritid. " hun/han jobber mer ubekvemt. " hun/han jager vakter. " hun/han går glipp av rettmessige tillegg/lønn. Nesten like mange kvinner, uavhengig om de har små, store eller ikke barn i det hele tatt, arbeider deltid. Det går derfor ikke an å skylde på tidsklemma, mener Amble, som er seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (Afi). Hun var en av flere foredragsholdere på en kvalitetskonferanse i Oslo, arrangert av Kvalitetskommuneprogrammet. Trengs mot " Nå må kommunene ta tak og rydde opp. De tør ikke å ta tøffe nok grep. Det krever MANGENDE VILJE: Seniorforsker Nina Amble i Afi mener flere heltidsstillinger vil tvinge seg fram. mot og vilje til å endre, en god ledelse og politisk forankring, råder hun. Undersøkelser viser at dersom alle ansatte får mulighet til å velge hvor stor stilling de ønsker seg, er dette likevel mindre enn kommunenes totale behov. De trenger derfor ikke være redde for å få et overskudd av medarbeidere, tror hun. En helingª av turnus, altså turnuser basert på heltidsstillinger, med en rettferdig fordeling av vaktene tror hun vil være en vinn-vinn situasjon for alle parter. " Timeantallet må forskyves fra hverdager til helg. Flere må derfor jobbe mer helg. I i uønsket deltid > KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET " Kvalitetskommuneprogrammet er et samarbeid mellom tre departementer, KS og arbeidstakerorganisasjonene i kommunal sektor. " Målet er å bedre kvaliteten og øke effektiviteten i det kommunale tjenestetilbudet. " Alle endringer skjer gjennom samarbeid mellom politikere, administrasjon og ansatte. " Innbyggerne skal oppleve at tjenestetilbudet blir bedre. De fleste kommuner har også økt nærvær som mål. " 138 kommuner er med i programmet. 54 > Fagbladet 7/2009 Foto: Eli Kristine Korsmo Illustrasjonsfoto: Lars Bahl/Samfoto. fbaargang2009 fbseksjonKIR