NYTT JANS HJØRNE Nytt styre i Fagforbundet Ungdom UNGDOMSSTYRET: Foran leder Linn Hemmingsen (29), Troms. Bak ChristiAne Johansen (22), Buskerud; nestleder Ola Harald Svenning (28), Oslo; Kim Håkon Pedersen (27), Troms; Suzanne Pettersen (29), Nordland og Sonia Kvam (24), Sør-Trøndelag. Kvalitetskommunene senker sykefraværet Sykefraværet i kvalitetskommunene synker. Årlige besparelser er 300 millioner kroner. Sykefraværet i kommunene stiger, men ikke i kommunene som deltar i Kvalitetskommuneprogrammet. Der går sykefraværet ned. De 138 kvalitetskommunene har i snitt hatt en bedreutvikling på 0,4 prosentpoeng i forhold til kommuner som ikke deltar i programmet. Enorme innsparinger Hadde kommunene som ikke deltar i dette programmet hatt samme positive utvikling, ville samfunnsgevinsten vært på 297 millioner kroner årlig. Kvalitetskommunene jobber med å forbedre de offentlige tjenestene. Metoden er et trepartssamarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og ansatte. Et sentralt mål er å senke sykefraværet. – Resultatene viser at systematisk og langsiktig arbeid med sykefravær har effekt. Skippertaksmetoden nytter ikke. Sykefraværsarbeidet må inn som en naturlig del av ledermøtene på samme måte som økonomioppfølging, mener FRISKERE: Kommunene som deltar i Kvalitetskommuneprogrammet sparer store summer på lavere sykefravær. prosjektleder for Kvalitetskommuneprogrammet, Bjørn Pettersen. – Vi trenger modige ledere og myndiggjorte medarbeidere. Et godt arbeidsmiljø innebærer at medarbeidere får ansvar, og at lederne går foran for å bygge en god kultur. Veldig spennende May Britt Christoffersen, som er seksjonsleder i Avdeling arbeid og aktivitet i Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav), mener hovedbudskapet er at kvalitetskommunene har lykkes i å få ned sykefraværet. Tekst: VEGARD VELLE Likestilt samfunn – likestilt arbeidsliv Soria Moria II og forslaget til statsbudsjett for 2010 er lagt fram. Den politiske retningen er klar. Nå er det opp til oss å foreslå praktiske løsninger for hvordan arbeidslivet kan bli bedre og hvordan de store velferdsoppgavene bør drives. Fagforbundet har drevet prosjekter og samlet kunnskap i mange år om hva som må til for å skape et godt og tilrettelagt arbeidsliv for arbeidstakerne. Nå må vi vise fram resultatene av arbeidet. Der hvor det har vært gjennomført forsøk med 6-timersdag, har trivselen økt og sykefraværet gått ned. Vi har erfaringer med at der hvor de ansatte får være med på å bestemme turnusen, går sykefraværet ned. Kvalitetskommuneprogrammet viser at systematisk og langsiktig arbeid Vi har erfaringer med at der hvor de ansatte får være med på å bestemme turnusen, går syke- fraværet ned. med sykefravær har effekt. De 138 kommunene har en samlet årlig besparelse på rundt 275 millioner kroner på grunn av redusert sykefravær. For lav grunnbemanning fører til press på dem som er på jobb og øker faren for høyt sykefravær. Mange av forbundets tillitsvalgte har sørget for at ansatte har fått faste og større stillinger. Resultatene av dette er bedre arbeidsmiljø og bedre kvalitet på tjenestene. For den det gjelder, betyr det som regel bedre livskvalitet fordi forutsigbarhet og inntekt øker. I 2010-budsjettet ble bevilgningene til sykehusene foreslått styrket med nesten en og en halv milliard kroner. Fagforbundet ønsker å bidra til en best mulig utnytting av ressursene. Vi er glade for at det i Soria Moria II slås fast at vi skal ha en sterk offentlig helsetjeneste der sykehusene i det vesentlige skal være eid og drevet av det offentlige. For at dette skal bli mer enn ord, må utviklingen i retning av mer markedsstyring og New Public Management stoppes. Økonomistyringssystemet må endres, og det må innføres nye regnskapsregler. JAN DAVIDSEN, FORBUNDSLEDER Om noen få uker skal vi ha Fagforbundets 2. ordinære landsmøte. Nesten fem hundre delegater skal debattere og formulere forbundets politikk og visjoner. Slagordet er likestilt samfunn – likestilt arbeidsliv. Med et rødgrønt flertall i regjering og storting har vi gode muligheter for å få gjennomslag for våre løsninger. Fagbladet 7/2009 > 7 Foto: Maria Wattne fbaargang2009 fbseksjonSAM