STATSBUDSJETTET 2010 Tilfreds – men ønsket mer til fattige – Kommunene får mer penger enn de rødgrønne lovte før valget. Men vi skulle gjerne sett en sterkere økning av sosialhjelpen for å bekjempe fattigdommen, sier Jan Davidsen, leder av Fagforbundet. Støtter ny formueskatt Fagforbundet stiller seg bak opplegget for ny likningstakst på boliger. Siden endringen i boligskatten vil føre til at de rike må betale mer for sine boliger, varsler høyresida krig mot endringen. – Skattereformen gjør at vanlige folk får mindre i formueskatt, mens de med mest formue betaler mer. Det er god fordelingspolitikk, sier Davidsen. Et av problemene med dagens boligskatt er at den slår ut vilkårlig. Dyre boliger med høy standard kan godt ha lavere likningsverdi enn boliger i en helt annen og lavere klasse. Gjennomgående tillegges alderen på boligen svært stor betydning i det gamle systemet, noe som blant annet rammer dem som eier omsorgsboliger. For lite til de fattige – Vi skulle gjerne sett en sterkere økning av sosialhjelpen for å bekjempe fattigdommen, fastslår Jan Davidsen. Budsjettforslaget innfrir ikke Fagforbundets krav om en nasjonal minstenorm for sosialhjelp på Sifonivå (forbruksnorm foreslått av Statens institutt for forbruksforskning). – Vi er glade for den økte bostøtten og støtten til minstepensjonistene. Mer penger til rustiltak og arbeidet mot frafall i videregående skoler er også viktige tiltak i arbeidet mot fattigdom, mener Davidsen. Tekst: VEGARD VELLE – Arbeid til alle er fortsatt jobb nr 1. Den internasjonale finanskrisa er ikke over. Derfor er det riktig og nødvendig at regjeringen fortsatt har kampen mot ledigheten som sin viktigste oppgave, sier Jan Davidsen. Foto: Per Flakstad Blant bevilgningene Fagforbundet applauderer er: • 2500 flere sykehjemsplasser i 2010. • En gratis SFO-time i uka. • 15 milliarder i billige lån så kommunene kan pusse opp skolene. • Økt bostøtte. • Opplegget for ny likningstakst på boliger. • Økt satsing på frafall i videregående skole. For få sykehjemsplasser – Det er ingen tvil om at det har vært for få sykehjemsplasser. Landets eldre fortjener en verdig omsorg av god kvalitet. Flere sykehjemsplasser og flere ansatte er nødvendig for at det skal bli en realitet, framhever Jan Davidsen. Fagforbundet er også tilfreds med at regjeringen vil heve kvaliteten på SFO og begynne reformen med gratis leksehjelp i småskolen. – Dette er viktige tiltak for å gi alle like muligheter, og for å bekjempe klasseskiller i skolen, påpeker forbundslederen. RØDGRØNT: Statsminister Jens Stoltenberg får flest godord fra forbundsleder Jan Davidsen om årets statsbudsjett, som savner mer til de    flere tiltaksplasser er riktig satsing for fattige.    å få folk i arbeid. Applauderer budsjettforslag Han mener de rødgrønne gjør rett i ikke å høre på dem som vil stramme budsjettskruene i en periode der ledigheten øker internasjonalt. Fire tusen 18 > Fagbladet 7/2009 fbaargang2009 fbseksjonSAM