ADRESSE: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo    E-POST: barespor@fagforbundet.no Pensjon og lønn SPØRSMÅL: Dette gjelder en som er født i oktober 1941, og som gikk av med AFP i 2006. Han har jobbet i det private. Nå har han, som det er lov til, jobbet fra 1. november 2008 og til 31. oktober 2009. Han har tjent over 15.000 kroner. Kan han fortsette å jobbe og tjene penger, eller kan han ikke tjene mer enn 15.000, slik Nav sier. Vi har undersøkt i ulike avdelinger og fått forskjellige svar.    Medlem SVAR: Ut fra opplysningene som er oppgitt, har vedkommende pensjonist hatt AFP-ordning fra privat sektor, og fylte i oktober 2008 67 år. Ved fylte 67 år vil en AFP-pensjonist få omregnet sin pensjon til alderspensjon. AFP varer derfor bare ut den måneden en fyller 67 år. Når en mottar alderspensjon fra folketrygden, er det ikke lenger noen avkorting av alderspensjon mot arbeidsinntekt. Inntektsprøvingen ble opphevet for 67-åringer fra 1. januar 2008, for 68åringer fra 1. januar 2009, og for 69-åringer fra 1. januar 2010. Toleransebeløpet på 15.000 kroner gjelder derfor i AFP-perioden og ikke etter at pensjonisten i et kalenderår kun mottar folketrygdens alderspensjon. Arvid Tønnesen, forhandlingsenheten i Fagforbundet Dobbelt forsikret? SPØRSMÅL: Jeg har en innboforsikring hos If. Er det nødvendig når jeg er LO-medlem? Er jeg da dobbeltforsikret?    Lise SVAR: Ja, med mindre du har reservert deg, har du hatt kollektiv hjemforsikring siden du ble innmeldt i LO. Dersom du i tillegg har en annen individuell innboforsikring, har du vært dobbeltforsikret. Det er helt bortkastede penger. Gjennom ditt medlemskap i LO har du en av markedets beste innboforsikringer. Forsikringen dekker skade på innbo og løsøre på grunn av brann, vann eller tyveri. I tillegg dekkes typiske uhell og tyveri av låst sykkel. Dekningen inkluderer også flytteforsikring og rettshjelp/ansvar. Så lenge du er LO-medlem, har du LOfavør kollektiv hjemforsikring. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 Gruppen Fikk mindre stilling SPØRSMÅL: Jeg har vært ansatt som hjelpepleier i en nattevaktstilling på et sykehjem i Oslo siden 2007. Stillingsprosenten min var 68,2. Nå er stillingen min plutselig redusert til 55 prosent. Kan arbeidsgiver bare gjøre dette sånn helt uten videre? Nattevakt SVAR: Arbeidsgiver kan ikke uten videre redusere din stilling. En reduksjon av det omfang du her indikerer, forutsetter enten at du sier deg enig med arbeidsgiver, eller at arbeidsgiver går til en ordinær oppsigelse av ditt arbeidsfohold, og samtidig tilbyr en lavere stillingsgrad. Hvorvidt arbeidsgiver har saklig grunn til en slik oppsigelse, fører for langt å gå inn på her. Siden arbeidsgiver ikke har fulgt saksbehandlingsreglene, gjelder som et utgangspunkt ingen søksmålsfrist. Du bør ta opp dette med din tillitsvalgt eller med en rådgiver på et av Fagforbundets kompetansesentre. Sammen skal dere be om et forhandlingsmøte, og drøfte med arbeidsgiver hva som har skjedd og hvordan dette skal løses. Du vil også kunne ha krav på etterbetaling av differansen i den perioden du ikke har arbeidet. Kjetil Edvardsen, juridisk avdeling i Fagforbundet Fagbladet 1/2010 > 25 fbaargang2010 fbseksjonHEL