AKTUELT Inn i varmen Fagforbundets informasjonsstand i Hedmark har flyttet seg fra skolegården og inn i sykepleiernes klasserom. 17 prosent av medlemmene i Fagforbundet har høyere utdanning, og alle offentlige beregninger av antall nye studenter tilsier at antallet øker. På Fagforbundets høgskoleseminar i desember var stemningen klar: Fagforbundet må anstrenge seg mer for å gi disse medlemmene et bedre tilbud. Vellykket I Hedmark er de godt i gang med å satse på sykepleierstudentene. Fagforbundet stiller på skolene og informerer om rettigheter og plikter. Interessen er økende. – Vi begynte med brev, og stand ute. Etter hvert tok vi kontakt med ledelsen på høgskolen om å få komme inn og gi informasjon. Det TILBUD: Faglige kurs og lokale tillitsvalgte er Fagforbundets største gode, mener Helene H. Skeibrok (t.h.), leder av SHS i Hedmark. har vært vellykket. Vi får mange spørsmål om alt fra turnus til lønn og ferielov, forteller Helene H. Skeibrok, som er leder av Seksjon helse og sosial (SHS) i Hedmark. Hun sier at Fagforbundets vinner på å ha gode tillitsvalgte og et godt yrkesfaglig tilbud. I tillegg ser studentene at forbundet har stor politisk gjennomslagskraft. – Mange syns det er positivt at vi engasjerer oss politisk i helsespørsmål, men også at vi er synlige i forhold til andre lokalpolitiske saker, mener Skeibrok. De faglige kursene scorer også høyt. Enten det er kurs i sårstell som holdes felles med hjelpepleiere eller egne sykepleiefaglige opplegg. Arbeidsgiver er også fornøyd med å sende ansatte på gratis kurs der de må dekke lønn og vikar, men slipper kursavgift. – Men aller viktigst er nok tryggheten ved at vi har lokale tillitsvalgte overalt, påpeker Skeibrok. Også andre høgskolegrupper får direkte informasjon. – Når vi inviterer til kurs, sendes informasjonen direkte i posten. Og vi er opptatt av å beholde ledere som medlemmer. Trenger innvandrere Mangelen på helsepersonell ble stadig nevnt under seminaret. Rekrutteringen av unge til yrket gjennom videregående helsefagutdanning er svak. Derfor må det settes i verk tiltak for å rekruttere og kvalifisere de voksne. – Uten innvandring stopper helsevesenet. Kvinnereserven i Norge er i ferd med å bli uttømt og de unge velger ikke helsefag. Det er en stor utfordring. Spesielt nå som store etterkrigskull pensjonerer seg, og etter hvert trenger pleie og omsorg, påpekte forsker Per Olaf Aamodt i sin innledning. Han er forsker ved Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu step). Lønnsløft på Lovisenberg Hjelpepleierne ved Lovisenberg er nå sikret høyere lønn når de skaffer seg økt relevant kompetanse. – Autoriserte hjelpepleiere med arbeidslederansvar og hjelpepleiere med seks måneders videreutdanning i geriatri eller psykiatri får nå 10.000 kroner i tillegg til minstelønnssatsene. Avtalen innebærer også at hjelpepleiere som har gjennomført en ettårig relevant høgskoleutdanning samt bestått eksamen fra høgskole som gir 60 studiepoeng, gis et tillegg på 20.000 kroner i 100 prosent stilling. Dette gjelder for eksempel videreutdanning i psykisk helsearbeid. Unni Svendsen, leder i Fagforbundet Private virksomheter, er svært fornøyd med avtalen som de tillitsvalgte ved Lovisenberg har fremforhandlet. – Vi mener dette er en god avtale som vil motivere hjelpepleiere til å ta videreutdanning. Og ikke minst vil det gi dem som har arbeidslederansvar eller som har tatt en videreutdanning, et lite lønnsløft, sier hun. Svendsen understreker at lønnstillegget innebærer en anerkjennelse av den kompetansen hjelpepleierne tilfører virksomheten. Det var høsten 2008 at partene sentralt inngikk avtale om å gjennomføre en kompetansekartlegging. Lokalt ble partene senere enige om å etablere en klinisk fagstige for hjelpepleierne. – Partene på Lovisenberg har kommet fram til en god ordning, mener Svendsen. Men lederen i Fagforbundet Private virksomheter er minst like spent på hvorvidt andre virksomheter vil følge opp avtalen om kompetansekartlegging fra 2008. – Jeg håper også andre arbeidsgivere ser at det er nødvendig å anerkjenne dyktige medarbeidere for deres kompetanse både på ledelse og fag, sier hun.    KES Tekst og foto: TITTI BRUN 28 > Fagbladet 1/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL