AKTUELT Dårlig helse av dårlig sjef Dårlige ledere gir økt sykefravær. Men de forårsaker også dårlig helse resten av livet. Forskere ved Karolinska Institutet i Stockholm har sammenliknet selvrapportert stress, helse, sykefravær, sykdom og emosjonell utmattelse hos nesten 20.000 ansatte i Sverige, Tyskland, Polen og Italia. De har sett på de ansattes helsetilstand i forhold til om sjefen er inspirerende, støttende, flink til å delegere, autoritær, uærlig eller unnviker kontakt. Forskerne fant en klar sammenheng mellom dårlige lederegenskaper og de ansattes sykefravær og helsetilstand. På den annen side viser det seg at korttidssykefraværet er mindre hos svenske menn og kvinner som oppga at de hadde en sjef som var inspirerende, positiv og entusiastisk. Denne sammenhengen var uavhengig av de ansattes helse for øvrig, skriver Dagens Medisin. KES GLEDER SEG: Bettina og Stein Husebø får Livsvernprisen 2010. Livsvernprisen til Husebø Bettina og Stein Husebø får Livsvernprisen 2010. Ekteparet får prisen for sitt engasjement for å ivareta verdigheten hos gamle mennesker. – Legalisering av aktiv dødshjelp er den tydeligste indikatoren på at gamle ikke har noen garanti for at deres verdighet er sikret når de rammes av omfattende helseutfordringer, eller når de har behov for omsorg ved livets slutt, mener Stein Husebø. De to prisvinnerne arbeider ved Bergen Røde Kors sykehjem, og har bygd opp Verdighetssenteret der. Fagforbundet samarbeider med Husebø og vil bevilge 15 millioner kroner til Verdighetssenteret over en femårsperiode. Kjellfrid Blakstad, leder for Fagforbundet Seksjon helse og sosial, syns organisasjonen Menneskeverd har gjort et klokt valg ved å gi årets pris til Bettina og Stein Husebø. – Verdighetssenteret er et kompetansesenter som gir mulighet for videreutdanning for helsepersonell på alle nivåer. Hit kommer blant andre hjelpepleiere og sykepleiere fra hele landet og får nyttig faglig påfyll og rikelig anledning til etisk refleksjon, sier Blakstad. Livsvernprisen deles ut årlig til personer eller institusjoner som har bidratt til å verne om menneskeverdet og skape håp og livsmot hos mennesker i sårbare faser knyttet til livets begynnelse eller slutt. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Utvalg for økt nærvær Mette Nord, nestleder i Fagforbundet, sitter i utvalget som skal utrede spørsmål rundt utstøting og sykefravær i helse- og omsorgssektoren. Kolbjørn Almlid, styreleder i Helse Midt-Norge, skal lede utvalget som skal levere sin rapport innen utgangen av året. Utvalget er bredt sammensatt med representanter fra partene i arbeidslivet, forskere, helse- og omsorgssektoren og arbeidsmiljømyndighetene. Oppnevnelsen av utvalget er en oppfølging av St. meld. nr. 20 (2006-2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller, der regjeringen varslet at den ønsker å utrede omfanget av og årsaker til sykefravær og utstøting og mulige virkemidler for å begrense fraværet i sektoren.    KES Doblet levetid Pasienter med dårlig prognose har fått doblet levetida etter at Sørlandet sykehus etablerte et kreftsenter i Kristiansand. Senter for kreftbehandling ble opprettet i Kristiansand i 2001. Pasienter med kreft i bukspyttkjertel, magesekk eller spiserør hadde da en gjennomsnittlig forventet levetid på 129 dager. Ifølge Dagens Medisin er ikke behandlingen endret vesentlig når det gjelder kirurgi eller strålebehandling, men flere får nå cellegift. De fire første årene etter at kreftsenteret ble etablert, fikk fire prosent av pasientene cellegift. Nå er andelen oppe i over 40 prosent. Median overlevelse har økt til 258 dager. – Etableringen av senteret har bidratt til bedre tilgjengelighet på onkologer, økt faglig kompetanse kirurgisk og onkologisk og fortløpende endringer i palliative prosedyrer, sier avdelingsleder Geir Bøhler ved Kirurgisk avdeling, Sørlandet sykehus, Kristiansand, til Dagens Medisin. Han legger til at også den palliative omsorgen er blitt bedre siden 2001, og at det er vanskelig å si hvor mye dette betyr. KES Fagbladet 1/2010 > 29 Foto: Scanpix fbaargang2010 fbseksjonHEL