PRIMUS MOTOR: Lidveig Stubhaug (i midten) er tilsett som prosjektleiar for Kvalitetskommuneprogrammet i Stord. Ho møter politikarar, administrasjon og tillitsvalde i prosjektgruppa om lag ein gong i månaden. små arbeidsplassar kan alle vere med, og etter kvart kan etisk refleksjon med jamne mellomrom bli ein del av dei faste møta på eininga eller kanskje i matpausen, meiner Ei arbeidsgruppe med ei aktiv jordmor vart oppretta, og det blei laga nye rutinar for oppfølging og tilrettelegging. Ei eining i heimebaserte Dahl. Rus- og psykiatritenesta i kommunen oppretta tre grupper for etisk refleksjon sist haust. Dette er del av prosjektet Flink med folk i første rekke. Les meir på www.plputvikling.no og www.ks.no/etikkkommune Fleksible arbeidstidsordningar «Nøkkelen til eit godt arbeidsmiljø, større trivsel og meir nærvere ligg hos leiaren.» Tore Tveit, personalleiar tenester og ei eining ved omsorgssenteret vart pilotprosjekt for utprøving av nye rutinar. Her var jordmor aktivt med. Det vart mellom anna lagt opp til avtalte, systematiserte trekantsamtalar med den gravide, næraste leiar og jordmor. – For at dei som er gravide skal stå lenger i jobb, kan det hjelpe om dei vert fritekne for nokre oppgåver, og at dei i staden får andre oppgåver som er mindre fysisk krevjande. Pilotprosjektet hadde difor som mål å finne nye – Eit særtrekk ved kommunen vår er at mange menn reiser ut for å arbeide. Då blir gjerne mødrene heime åleine med ungane. Når far kjem heim, er han kanskje heime i tre veker. Då kan mor arbeide mykje. Dette må me som arbeidsgjevar ta omsyn til, seier personalleiaren i kommunen, Tore Tveit. oppgåver pluss å skape ei haldning på arbeidsplassen om at det var greitt at ei kvinne som går gravid, må fritakast for einskilde oppgåver, seier Tveit. Ein ressursperson arbeider no vidare saman med prosjektleiar i kommunen for å overføre røynslene frå sjukeheimsavdelinga til andre verksemder i kommunen. Mellomleiaropplæring – Nøkkelen til eit godt arbeidsmiljø, større trivsel og meir nærvere ligg hos leiaren, meiner personalsjefen i Stord. På den andre sida kan ein dårleg leiar vere årsak til at arbeidsmiljøet ikkje er godt. – Ikkje alle kan bli gode leiarar, heller ikkje alle som er fagleg sterke, seier han. Difor har kommunen eit rekrutteringsprogram kor dei ser etter faglege kvalifikasjonar, men fyrst og fremst leiareigenskapar, hos dei tilsette. Dette er folk som har utmerkt seg med å etterleve kultur- og verdiplakaten. Ti tilsette har til no fått slik leiaropplæring. – Sidan 1998 har me hatt eit system med flat struktur og vide fullmakter. Om lag 40 mellomleiarar rapporterer direkte til rådmannen. Dei fleste av desse har òg fått leiaropplæring. Dette var opphavleg eit Flink med folkprosjekt, men er no knytt opp mot Kvalitetskommuneprogrammet. etiske dilemma og betre kompetanse til å sjå alternative løysingar på dilemma. – Dette gjer me for å utvikle tenestene, men òg for å ivareta den einskilde tilsette og å skape interesse for fagleg utvikling, seier Dahl. Evalueringa av pilotprosjektet synte at deltakarane meinte dei hadde fått auka medvit på etiske dilemma, det var oppretta fleire møteplassar, og dei tilsette opplevde at dei fekk betre støtte frå kollegaer og leiar etter vanskelege situasjonar. Delprosjektleiaren meiner difor det er gode grunnar til å halde fram med refleksjonsgrupper slik at alle tilsette får høve til å delta. Prosjektet vart vidareført med fem grupper i fjor haust. Eit pilotprosjekt på ein av sjukeheimane i kommunen synte at mange ønskte høve til 100 prosent stilling, men at det ikkje passa alle nett no. – Dei som ønskjer å utvida stillinga si, får det stort sett dersom dei er villige til å arbeide ved fleire avdelingar, seier Tveit. – Folk har andre oppgåver i livet enn å gå på jobb. Me må difor vere fleksible og leggje til rette for at dei tilsette kan kombinere jobben med til dømes ansvar for born. Stord sjukeheim vil innføre forhandlingsturnus tidleg i 2010. Tilrettelegging for gravide Eit av delprosjekta i Stord kommune har vore retta mot gravide. Målet er at dei skal stå lenger i jobb viss dei er i god form under svangerskapet. «Også kulturen er avgjerande for kvaliteten på dei tenestene vi yter.» Trygve Dahl, prosjektleiar – Utfordringa er å rydde plass til refleksjon. På – Me såg at mange gravide vart mest automatisk sjukmelde tidleg. Difor tenkte me at her var eit potensial viss me legg til rette, fortel Tore Tveit, personalsjef i kommunen. Fagbladet 1/2010 > 33 fbaargang2010 fbseksjonHEL