SEKSJONSLEDER KULTURFOLK: New Page-lederen Marco Elsafadi blir en av foredragsholderne på Kreativ Omsorg 2010. – Kjekt med god selvfølelse Like før jul arrangerte Fagforbundet Oslo en fagdag for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Marco Elsafadi, leder for stiftelsen New Page, klemmefremmer og kulturtolk, var en av foredragsholderne. I sommer ble den tidligere landslagsspilleren i basket rammet av det sjeldne syndromet Guillain-Barré. Han døpte syndromet om, og siden har det hett Glenn Børre. – Jeg bestemte meg for at nå som Glenn Børre har herjet så lenge med meg, er det min tur til å herje med Glenn Børre. Elsafadi fortalte sin historie med vekt på selvfølelse og vilje til endring. – Selvfølelse er kjekt å ha, mener han og understreker hvor viktig det er med gode relasjoner for å bygge opp selvfølelsen. Andre temaer på fagdagen var yrkesstolthet og klinisk fagstige. KES Mangfold og muligheter Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS) støttet i fjor Stiftelsen SOR (Samordningsrådet for arbeid for mennesker med utviklingshemning) og deres arbeid for å utvikle et e-læringskurs. Styret bevilget 250.000 kroner i fjor. På sitt siste styremøte i 2009 vedtok SHS fortsatt støtte til kurspakken Mangfold og muligheter – innsats og omsorg for personer med utviklingshemning. SOR mottar derfor samme beløp i 2010. Målgruppa for kurspakka er alle som arbeider med mennesker med utviklingshemning.    KES Mer synlig helsefagarbeider Fagforbundet og Helsedirektoratet har satt i gang et toårig prosjekt for å synliggjøre helsearbeiderfaget. Fagforbundet ønsker å engasjere en ekspert i helsearbeiderfaget for å lede prosjektet. SHS har bevilget til sammen 500.000 kroner for 2010 og 2011 til prosjektet, og har søkt direktoratet om ytterligere en million kroner for å kunne dekke lønn til ekspert og utgifter til nettverksamlinger, reiser og trening for utøverne. Håpet er å skape blest om yrkeskonkurranser lokalt, nasjonalt samt EM i Lisboa i november 2010 og VM i London 2011.    KES Samhandlingsreformen må gi verdig eldreomsorg Det er nå grunnsteinene for den ambisiøse samhandlingsreformen legges – og Fagforbundet skal være med på å påvirke hva som skal gi god kvalitet i Helse-Norge. For Seksjon helse og sosial er det spesielt viktig at reformen resulterer i et mest mulig verdig liv for landets eldste. Og utfordringene er mildt sagt formidable. Allerede om 30 år er antall nordmenn over 80 år fordoblet. Et hovedelement i reformen er at flere skal få bedre og flere helsetjenester i sin kommune. De kommunale helsetjenestene skal styrkes, samt at kommunene må ta på seg nye oppgaver knyttet til rehabilitering og forebygging. Dyr behandling på sykehusene skal, der det er mulig og forsvarlig, erstattes med tiltak i kommunene. Forebygging er et kjerneord i reformen. Godt forebyggende arbeid i kommunene kan hindre innleggelser på sykehus. Det håper man blir resultatet av at kommunene Kommunene og spesialisthelsetjenesten må være like- verdige partnere som drar i samme retning – i retning bedre folkehelse. selv kan måtte ta deler av helseregninga ved innleggelser. I dag opplever mange eldre at de er kasteballer i systemet – og at arbeidsfordelingen mellom spesialisthelsetjenesten og de kommunale helsetilbudene er ullen. Det forutsettes at de ulike delene av helsevesenet samhandler bedre enn i dag. Hvis dette nå endelig løsner, er det gode nyheter for mange eldre og personer med kroniske sykdommer. Skal også de eldste eldre sikres et bedre tilbud, må både forebygging, rehabilitering og tilstrekkelig kapasitet på heldøgns pleie og omsorg være på plass i kommunene. Kommunene må tilføres nok midler og nødvendig myndighet. Kommunene og spesialisthelsetjenesten må være likeverdige partnere som drar i samme retning – i retning bedre folkehelse. Dramatisk økning i antall eldre krever tilsvarende satsing på personell og rekruttering. Regjeringa må gi tydeligere signaler når det gjelder satsing på etter- og videreutdanning. KJELLFRID T. BLAKSTAD 42 > Fagbladet 1/2010 Foto: Karin E. Svendsen fbaargang2010 fbseksjonHEL