AKTUELT FOKUS PÅ FATTIGDOM: Barn og unge fra lavinntektfamilier får mulighet til å delta på aktiviteter og kulturopplevelser. Tiltaket favner omtrent 50 brukere som er plukket ut av Nav velferd. Får gratis kulturopplevelser Barn fra familier med dårlig råd får tilbud om gratis kulturopplevelser i Ålesund gjennom Opplevelseskortet som var en forsøksordning sist sommer, og som nå blir et treårig prosjekt Ann Kristin Bekkevoll har dannet Foreninga Opplevelseskortet, som har tatt initiativet til prosjektet. – Det er veldig mye prat om fattigdom. Men det er noe som blir glemt oppe i dette. Barn har behov for gode opplevelser i hverda- gen, ikke minst hvis de sliter, og det hadde jeg lyst til å gjøre noe med, sier Ann Kristin Bekkevoll til nrk.no. Barn som ikke har råd til å gå på kino, i svømmehallen eller på fotballkamper, barn som ikke har råd til noen ting. Svømmehallen, Atlanterhavsparken, Barnas Lekeland, kino, museer, KUBE/Jugendstilsenteret og Aalesund fotballklubb sine kamper er blant det barna kan oppleve gratis gjennom Opplevelseskortet. Det er de ulike kulturstedene som betaler for dette. Barnas Lekeland i Spjelkavik er blant de aller mest populære tilbudene. – Opplevelseskortet er et viktig tiltak basert på idealisme, sier lederen for Barnas Lekeland, Ann Kristin Angelsen. Hun sier til nrk.no at dette handler om å strekke ut en hånd og gi gode opplevelser til barn som ikke har det så bra til vanlig. Ålesund kommune har en sentral rolle i dette prosjektet. Fagleder Sigmund Røsås håper det etter hvert kan bli et nasjonalt prosjekt.    IVR Reagerer på byrådets barnehagepolitikk – Et politisk mål med rammer, lover og forskrifter for barnehagedriften bør være styrende for hvordan de drives. Ikke om det kommer inn private driftere eller ikke, sier nestleder Mette Nord i Fagforbundet. Mette Nord reagerer på at Oslo kommune åpner for at driften av nye kommunale barnehager kan settes ut til private fra og med barnehageåret 2010. Det borgelige flertallet i hovedstaden mener det er for lite innslag av privat drevne barnehager i kommunene, skriver Klassekampen. – Private barnehagedriftere har de siste årene tatt ut 35 millioner i utbytte. Barnehager skal være en del av et viktig tilbud for barn. Dette skal ikke skaltes og valtes med av private aktører. Det er også veldig viktig å sikre arbeidsvilkårene til de ansatte, med gode lønns- og pensjonsvilkår i tillegg til gode tilbud om kompetanseheving. Mette Nord tror at siden det er de nye kommunale barnehagene de private aktørene skal tilbys, vil de få dem som er mest moderne og lettdrevne og i best teknisk stand. – Disse er lettere å drive, og de private vil dermed få et fortrinn i forhold til de kommunale barnehagene som vil sitte igjen med en eldre, mer umoderne bygningsmasse. Bemanning på tvers av enheten er en mulighet for å gi ansatte større stillinger når det ikke fins løsninger innenfor én avdeling. Kombinasjonen SFO, skole og barnehage er ikke mulig ved privat drift av barnehager. – Private aktører vil innskrenke den muligheten kommunene har til å gi de ansatte som ønsker det full stilling. Dessuten er jeg bekymret for at lærlinger ikke sikres et tilbud, sier Mette Nord. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL 28 > Fagbladet 1/2010 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonKIR