SEKSJONSLEDER Rett til læring De som har spesielle behov, må få disse kartlagt, og nødvendige tiltak må bli iverksatt så tidlig som mulig uten at enkeltmennesker stigmatiseres. Fagforbundet mener det er helt sentralt at alle tilbud innenfor oppvekst og opplæring er for alle. Ingen hører mer eller mindre til. Frykter utvanning I et høringssvar til Kunnskapsdepartementet om Rett til læring skriver Fagforbundet at tidlig innsats og forebygging er et viktig tiltak. Tett oppfølging av barn og elever på alle nivåer må kobles på en mer systematisk måte enn det som har vært tilfelle så langt. Dette kan bidra positivt til barn og unges læring og utvikling. Barn og unge som ikke har et tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen i grunnopplæringen, har rett til spesialundervisning. Dette er nedfelt i opplæringsloven. Fagforbundet mener at å erstatte formuleringen i opplæringsloven med formuleringen og begrepene «rett til ekstra tilrettelegging i opplæringen» ikke vil styrke elevenes rettssikkerhet eller fremme læringen i henhold til de individuelle opplæringsplanene på en bedre måte enn i dag. Fagforbundet mener det snarere er grunn til å frykte en utvanning av innholdet i opplæringen og den innsatsen som kreves for å gi optimal opplæring til elever med behov for spesialundervisning. Heve kompetansen Jo tettere på skolene og enkeltelevene den pedagogisk-psykologiske tjenesten kan være, jo mer nyttig vil denne oppfølgingen bli for skoler og enkeltelever. Forbundet mener at et kompetansehevingsprogram for PP-tjenesten må settes i verk for å kunne tilby skolene og elevene bedre oppfølging. Fagforbundet uttrykker i sitt høringssvar støtte til forslaget om at barne- og ungdomsarbeideren får hevet sin kompetanse på læringsmiljø og vanlige læringsutfordringer hos barn. Dette bør også gjelde for dem som betegnes som assistenter og elevassistenter. De ulike yrkesgruppene i skolen må også ha arbeidsforhold der det er rom for planlegging, samarbeid og informasjon slik at de ansatte kan utføre arbeidsoppgavene best mulig overfor elevene.    IVR Håndbok for ansatte i SFO og skole Ny kalenderhåndbok for ansatte i SFO/skoler kan bestilles fra Fagforbundets nettbutikk – www.fagforbundet.no. Den inneholder kalender helt fram til juni 2011 og nyttig informasjon om det å jobbe i denne sektoren. Boka er på mer enn 200 sider og selges i pakker på ti for 200 kroner per pakke.    IVR Viktig satsing på kulturskoler Regjeringen har sammenfattet sine planer for kulturpolitikken i stortingsperioden i Kulturløftet II. Her kommer regjeringen med i alt 17 løfter, blant annet vil den øke støtten til kulturaktiviteter opp til én prosent av statsbudsjettet i 2014. Jeg skal ikke gå inn på alle de 17 punktene, for mange kulturarbeidere ville vel det blitt noe av en reprise. Men jeg har lyst til å trekke fram et par vesentlige punkter. Regjeringen sier at det skal gjennomføres et kulturskoleløft slik at alle barn som ønsker det, får et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris. Hvis vi får dette til, er det en klar forbedring av kulturtilbudet til barn og unge. Regjeringen sier den vil trå til med stimuleringsmidler og en sterk kommuneøkonomi for å nå målet. Dette med kommuneøkonomi er et kjernepunkt. Det er riktig at regjeringen har tilført kommunene mer penger, men samtidig har de tilført nye oppgaver. Skal regjeringen lykkes med kulturløftet, er den avhengig av å legge til rette for at kommunene får økonomi til å sette alle ambisjonene ut i livet. Barnehagereformen er et slikt eksempel, betydelig flere får tilbud om barnehageplass, og det koster penger. På denne måten får kommunene økt aktivitet, flere tilbud, men ikke mer penger til de tilbudene som allerede er etablert. Tall fra KS viser at hver tredje kommune hadde kuttet i budsjettene til kultur og fritidstilbud i 2009. Det foreligger foreløpig ikke samlede tall fra behandlingen av kommunenes budsjetter for 2010, men medier har fortalt om kutt i kommunale kulturbevilgninger over hele landet. Mange steder er tilbud blitt lagt ned. METTE HENRIKSEN AAS Det fører meg til et annet punkt i kulturløftet. Regjeringen sier at de har sett nettopp dette poenget. De vil styrke kommuneøkonomien, for som det heter «å være pådrivere for lokale innsats på kulturområdet». Skal regjeringen lykkes med kulturløftet, er den avhengig av å legge til rette for at kommunene får økonomi til å sette alle ambisjonene ut i livet. Jeg venter i spenning. 38 > Fagbladet 1/2010 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonKIR