Illustrasjonsfoto: colourbox.com DEBATT Sykepleierforbundet i 2009 fant de blant annet at det gjennomgående var færre sykepleiere og hjelpepleiere på jobb enn planlagt; blant ufaglærte var dette motsatt. I tall betyr dette at det på hverdagene er 23 prosent færre sykepleiere og hjelpepleiere på jobb enn sykehjemmene selv har vurdert behovet til. Andelen ufaglærte utgjør hele 48 prosent av den totale bemanningen i helgene. Det er liten vits for en sykepleier å ta videreutdanning da dette ikke bedrer lønnsveksten i sykehjemssektoren. Videreutdanning innen klinisk sykepleie reflekteres heller ikke i arbeidsoppgaver, og koster både penger og tid for den enkelte. Kommunen må synliggjøre kompetanse og videreutdanning både i lønn og i arbeidsoppgaver. Sykehjemmene må også gi anledning og tid for å starte forskningsprosjekter i tilknytning til sykehjemmene for sykepleiere og leger. På denne måten kan faget synliggjøres, og status og interesse for å jobbe i sektoren øke. Rebecka Norman, spesialsykepleier i geriatri og masterstudent i klinisk sykepleievitenskap > MILJØ Kommunals medlemmer løfter klima- arbeidet Verdens ledere var før jul samlet til klimatoppmøte i København. 200 fagforeningsledere var også på plass for å gjøre sin stemme hørt, og for å vise at en nøkkel til bærekraftig miljøutvikling er konkret, effektiv og rettferdig satsing på å utvikle klimasmarte løsninger for offentlig virksomhet over hele verden. Mye av det arbeidet som gjøres for å skape mer klimavennlige løsninger, utføres av MILJØBEVISST: Fagbevegelsen er i frontlinja i klimaarbeidet. området, og mer innflytelse, slik at de kan bidra med sine erfaringer og kunnskaper. • Større innflytelse og økte rettigheter for offentlig ansatte verden over. Alle skal ha rett til å organisere seg, til å snakke fritt om problemer, og til og med legge ned arbeidet hvis de ser at miljøet skades. • Folk som rammes av konsekvensene av miljøødeleggelser må beskyttes av staten. Alle land skal ratifisere Ilo-konvensjonene, C97 og C143. • Toppmøtet i København må bli enige om en avtale som forplikter partene til å redusere utslippet av drivhusgasser i industrialiserte land med 30 prosent innen 2020. Innen 2050 må det kuttes 85 prosent. • Satsing på likestilling. De negative konsekvensene av miljøødeleggelsene rammer først og fremst kvinner, siden kvinner er flertallet av verdens fattige. I utviklingsland er det ofte kvinnenes ansvar å styre husholdningen, sørge for at familien har vann, stelle huset, etc. Miljøarbeidet må hele veien gjennomsyres av likestillingsanalyse, og kvinnene må få makt, slik at de har myndighet til å velge det som er best for miljøet. Ylva Thörn, leder av Iska, leder Kommunal > POLITIKK Hvem tar mest ansvar? Nå er det vel 2009 år siden et lite men veldig spesielt barn ble født i Betlehem. Faktisk en så viktig hendelse at de fleste daglig bekrefter denne hendinga, uten å tenke så mye over hva vi omgir oss med av gammel kultur! Det er som et kort blikk inn i det «bakteppet» som er med på å forme vår del av verden. Eller det mer synlige, dvs. alt det offentlig ansatte – som lærer allmennheten avfallshåndtering, vaktmestere på sykehus som tar hånd om farlig avfall, og kokker som vil lage lokalprodusert mat. Investeringer i klimasmarte løsninger for energi, vann, infrastruktur og andre områder kan føre til store steg i en mer klimavennlig retning. Våre politiske ledere må gjøre mye mer, blant annet ved å skjerpe reglene for offentlige innkjøp. Det må stilles klimasmarte krav til alle anskaffelser som finansieres gjennom skattepengene våre. Vi ønsker for eksempel at de bussene som ruller i kollektivtrafikken skal være miljøsertifiserte, og at arbeidsklær som brukes i helsevesenet skal produseres på en måte som er bra for både miljø og mennesker. Kommunals medlemmer, og offentlig ansatte verden over, bidrar hver dag til klimaarbeidet gjennom jobben sin. Det er derfor åpenbart at Iska – Internasjonalen for stats- og kommuneansatte – går i front når det gjelder klimaarbeidet. Iska omfatter mer enn 600 fagforbund som igjen representerer mer enn 20 millioner offentlig ansatte. Før toppmøtet i København la Iska fram en liste med krav om tiltak som vi mener er nødvendige dersom arbeidet for et bedre miljø skal lykkes. Vi krevde blant annet: • Reell global satsing på infrastruktur for kollektivtrafikk, vann, avfallshåndtering, helsevesen og andre områder. Offentlig ansatte over hele verden må få opplæring og videreutdanning på miljø- 54 > Fagbladet 1/2010 fbaargang2010 fbseksjonKIR