Satser på utdanning Seksjon kontor og administrasjon må satse yrkesfaglig, og gjerne på tvers av yrker. Fagforbundet må også tilby lederkurs. Tekst og foto: TITTI BRUN 17 prosent av medlemmene i Fagforbundet har høyere utdanning, og alle offentlige beregninger av antall nye studenter tilsier at antallet øker. På Fagforbundets høgskoleseminar i desember var stemningen klar: Fagforbundet må anstrenge seg mer for å gi disse medlemmene et bedre tilbud. – Arbeidsgiver har ansvaret for å holde kurs for de ansatte, men vi kan supplere. Dessuten kan Fagforbundet tilby kurs på tvers av yrker og arbeidsplasser. Og på tvers av kommunegrenser. Det er en stor fordel, påpeker Steinar Hopsdal, som er leder for TAS PÅ ALVOR: Antallet høyskoleutdannede øker kraftig. Seksjon kontor og administrasjon (SKA) i Rogaland. Lederkompetanse SKA er seksjonen der mange ledere er medlem, enten de er ledere på personalavdelingen, biblioteket eller en helseinstitusjon. Noen er blitt ledere på bakgrunn av realkompetanse på sitt felt, mens andre har en høgskolebakgrunn. – Ofte kan de faget, men får en bratt læringskurve på personal-, økonomi- og administrasjonskunnskap. Og kunnskap om det å være dyktig i en lederrolle, sier Hopsdal. Han mener at Fagforbundet har mye å tilby denne gruppa. Å dyktiggjøre lederne vil i neste omgang komme alle ansatte til gode. Tarifforskjeller På seminaret pekte flere på at mange oppfatter at Fagforbundet bare jobber for lavtlønte, kvinnedominerte grupper. Det er viktig at høgskolegruppene inkluderes på en bedre måte. Ikke minst må Fagforbundet jobbe bedre i forhold til individuelle forhandlinger lokalt. Det støtter Hopsdal. Samtidig er han opptatt av at det ligger en kime til motsetninger her, i og med at ledere generelt kan forhandle hvert eneste år, mens alle andre bare annethvert. – Det er en sak som må tas opp under tariffrevisjonen. Billige akademikere SKA representerer også kontormedarbeidere, en yrkesgruppe som stadig blir mindre. – I sykehus og kommunal sektor forsvinner stillingene når sekretærene pensjoneres. Og de blir byttet ut med høgskoleutdannede både innen IKT, økonomi og administrasjon. Den framtida må vi forholde oss til, fastslo Fredrik Hellstrøm i sin innledning. Han er administrativ leder i SKA sentralt. – Norge har relativt sett billige akademikere, noe som gjør det rimelig å ansette høgskolefolk framfor dem med lang realkompetanse. Det er viktig at vi bygger broer for medlemmene mellom fagutdanning og høgskoleutdanning, påpekte Hellstrøm. 36 > Fagbladet 1/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON