BARE SPØR!    Redigert av PER FLAKSTAD Illustrasjoner: www.tonelileng.no KJETIL EDVARDSEN JUSS Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. > > > Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål og svar. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre heller ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Spørsmål om utdanning og andre temaer av allmenn interesse besvares av ansvarlige fagkonsulenter. Hvis du får problemer på arbeidsplassen – ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. ARVID TØNNESEN TARIFF Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. MAGNE GUNDERSEN FORSIKRING Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. 24 > Fagbladet 1/2010 Kjører brukernes biler SPØRSMÅL: Jeg arbeider i en kommunal virksomhet der det forventes at de ansatte kjører brukernes privatbilder i arbeidstida. Jeg syns dette er ubehagelig med tanke på juridiske komplikasjoner som kan oppstå i forbindelse med en eventuell skade. Bilene er ikke trygdefinansiert eller kommunalt leid/leaset til brukerne. Kan kommunen pålegge meg å kjøre private biler eid av brukere som mottar kommunale tjenester etter Lov om sosiale tjenester 4.2?    TH SVAR: Svaret på ditt spørsmål om hvorvidt du kan pålegges å kjøre brukernes biler som mottar kommunale tjenester, må i utgangspunktet bero på en tolkning og forståelse av din arbeidsavtale. Vanligvis sier ikke arbeidsavtalene noe eksplisitt om dette, men det legges da til grunn at arbeidstaker er forpliktet til å gjøre det man blir pålagt innenfor en rimelig forståelse av og forventning til arbeidsforholdet. Under den forutsetning at det ikke spesifikt er tatt forbehold fra din side ved inngåelse av arbeidsavtalen, er det etter min mening ikke unaturlig at det innenfor enkelte kommunale tjenester er påregnelig å hjelpe brukere med oppgaver som dette. Det gjelder imidlertid klare forutsetninger for dette: For det første må alle aktuelle forsikringer være på plass. Dette er noe din arbeidsgiver skal påse at er i orden. Det må heller ikke være andre særlige forhold knyttet til bilen og/eller brukeren som gjør det problematisk å pålegge deg å kjøre bilen. Videre kan det foreligge særlige grunner som gjør at du kan nekte. Det mest åpenbare, selvsagt, er dersom du ikke innehar sertifikat eller av helsemessige eller andre årsaker ikke kan kjøre en bil. Dersom det er andre grunner som gjør at du ønsker fritak, må dette løses innenfor rammen av kommunens HMS-reglement. Spørsmålet om ansvarsforhold når det oppstår skade i forbindelse med dette, bør du be din arbeidsgiver om en avklaring på. Som et utgangspunkt svarer arbeidsgiver for skade for arbeidstakere ved utfø- ring av oppgaver innenfor arbeidsavtalen og i arbeidstida. Grov uaktsomhet vil du kunne bli krevet for, helt eller delvis. Det er litt komplisert å gi en full oversikt over detaljene her. Etter min mening bør arbeidsgiver utrede dette slik at dere som kjører brukeres biler føler trygghet for at forsikringsdekning er i orden for påregnelige uhell i jobbsammenheng. Kjetil Edvardsen, juridisk avdeling i Fagforbundet Mistet brillene SPØRSMÅL: Jeg har kollektiv hjemforsikring. Min kone mistet nettopp brillene sine. Dekkes det av forsikringen, og i tilfelle: Hvordan går vi fram for å få meldt inn tapet?    Knut SVAR: Forsikringen dekker typiske uhell, som skade ved at brillene blir revet ned, velter eller liknende. Også annen tilfeldig skade på brillene dekkes av LOfavør kollektiv hjemforsikring. Dekningen begrenser seg ikke til hjemmet, men gjelder uansett hvor i Norden skaden har skjedd. Forutsetningen for erstat- ning er imidlertid at årsaken til skaden er kjent. Hvis hun har glemt igjen eller forlagt brillene sine, får hun ikke erstatning. Ved skade kan dere ringe skadeservice på 02300. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 Gruppen fbaargang2010 fbseksjonSAM