SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK > Sparer energi Vaktmester Oddbjørn Almenning ved Skien videregående skole har bidratt til at skolen årlig har redusert energiforbruket med 40 prosent. 30 > Klima og planlegging Klimaet kommer til å endre seg uansett om vi klarer å redusere utslippene. Derfor må vi både planlegge for endringer og redusere utslipp. 32 > Utfordringer Fagforbundet må profilere seg tydeligere overfor høgskolegruppene, og må drive vervearbeid allerede i studietida. 36 > Ensartet og pålitelig Utdanner egne ledere Brannstasjonen i Molde utdanner sine egne brannmestere og utrykningsledere for Romsdal. Lederutdanningen er et påbygningskurs med jevnlige samlinger. Elleve brannmenn fra Romsdalsdistriktet har vært gjennom kurset, og kan nå få jobb som brannmestere og ledere. Alle elleve var fra før deltidsansatte eller medlem i frivillig brannkorps. Dette er første gang en brannstasjon har fått utdanne brannledere utenfor Norges brannskole i Harstad. – Fram til nå har det ofte vært slik at det er heltidsansatt brannpersonell ved de litt større brannstasjonene som har hatt anledning til å videreutdanne seg. Men det er helt klart at kunnskapen og ekspertisen trengs like mye ute i distriktene. Det kan like gjerne skje store og dramatiske ulykker der som i byene, og da må vi ha brannmestere og utrykningsledere som har kunnskap til å håndtere situasjonen, sier overbrannmester ved Molde brannstasjon, Idar Eidem, til Avisa Romsdalen. – Dette er et stort framskritt for brannberedskapen i distriktene. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har tatt initiativet til en desentralisert lederutdanning, og vi er et pilotprosjekt, sier Eidem.    PF Fra 1. januar i år trådte den nye loven om eiendomsregistrering i kraft. Den nye matrikkelloven skal sikre et mer ensartet og pålitelig system for eiendomsregistrering. Det er Statens kartverk som har hovedansvaret for å veilede saksbehandlere over hele landet om den nye matrikkelloven. På Fagforbundets konferanse om samfunnsplanlegging før jul, var sjefsingeniør Lars Elsrud ved Statens kartverk land invitert for å snakke om den nye loven og de endringene i saksbehandlingen som den vil føre med seg. Likt over hele landet – Den nye loven skal bli et bedre verktøy for samfunnsplanlegging fordi flere opplysninger registreres i matrikkelen. I tillegg er det laget datasystemer som gjør at forskjellige registre skal kunne «snakke» bedre sammen. På den måten vil eiendomsregistreringen og saksbehandlingen bli lik over hele landet, sa Elsrud. – Meningen er at systemet skal bli mer effektivt og gi raskere byggesaksbehandling, slik at for eksempel utbyggere av næringseiendommer kommer fortere i gang med byggingen. Dette betyr sparte penger for utbygger. – I tillegg vil en mer enhetlig, effektiv og pålitelig eiendoms- NY LOV: Den nye loven om eiendomsregistrering skal blant annet gi raskere byggesaksbehandling. registrering gi fordeler for samfunnsplanleggerne, blant annet når vi snakker om skoleutbygginger og brannberedskap, fortsatte han. Elsrud tenkte også høyt om framtida, og antydet at matrikkelen kanskje kan komme til å inneholde registreringer om energibruk i bygg og om diverse pålegg for både bygg og grunnen de står på. I høyden Den nye loven ble vedtatt allerede i 2005, men trådte først i kraft 1. januar i år. De nye bestemmelsene ble del- vis satt i kraft i 2007, mens ytterligere bestemmelser begynte å gjelde fra 27. februar i fjor. Nå er det bare paragraf 7 i den nye loven, om krav om klarlagt grense før tinglysing av hjemmelsovergang, som ikke er trådt i kraft. I tillegg til at matrikkelen i henhold til de nye bestemmelsene har fått flere registreringer i seg, er det også nytt i loven at registreringene nå også deler eiendommer i høyden, dvs. at flere eiendommer kan ligge over hverandre. Det er dessuten blitt anledning til å registrere jordsameie i matrikkelen. Tekst: PER FLAKSTAD Fagbladet 1/2010 > 27 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonSAM