SEKSJONSLEDER Brannkonferanse i Kristiansand Brannkonferansen 2010 vil bli arrangert i Kristiansand 14.–15. april. Programmet vil blant annet by på en diskusjon om framtidas brann- og redningstjeneste: Både politikere og fagfolk peker på utfordringene knyttet til organiseringen av branntjenesten. Deltidsreformen og behovet for kompetanseheving og økt beredskap gjenspeiler seg i både stortingsmeldinger, risiko- og sårbarhetsanalyse og ulike prosjekter nedsatt av myndighetene. Fagforbundet inviterer myndighetene til å redegjøre for målsettingen for brann- og redningsvesenet og hvordan en endring av tjenesten vil påvirke den lokale organiseringen. Forbundet ønsker også å sette søkelys på manglende oppfølging av deltidsreformen. Fikk mediepris Kristine Svendsen, i Fagforbundet Frisørenes Fagforening og ungdomssekretær i LO, mottok før jul NordTrøndelag Barne- og Ungdomsråds mediepris for sitt arbeid. Svendsen fikk prisen for holdningsskapende arbeid gjennom å gjøre ungdom kjent med både sine rettigheter og plikter når de går ut i arbeidslivet for første gang. – Å nå ut med informasjon er svært viktig for de holdninger vi senere tar med oss inn i arbeidslivet, sier hun.    PF Hvordan skal kommunene nå målene om opplæring og beredskap uten økonomisk bistand fra myndighetene? Et annet viktig tema blir nødsentralene. Hvem vil eie dem? Hvordan vil den nye organiseringa påvirke de ansatte i forhold til blant annet nytt arbeidsgiveransvar, pensjonsordninger og nye kompetansekrav. Det blir også rom for en diskusjon om hvordan brann- og redningsvesenet i større grad kan bidra til etterforskning av branntilfeller. Fagpersoner vil gi innspill til hva brann- og redningsvesenet bør være oppmerksomme på under slokke- og redningsarbeidet og hvordan man kan bevare materiale for påfølgende etterforskning. KHH/PF Konferanse om standarder Den 10. mars skal Fagforbundet i samarbeid med Standard Norge arrangere en konferanse om bruk av standarder i kommunene. Det vil bli lagt vekt på ulike type standarder, blant annet juridiske standarder og kvalitetsstandarder. Konferansen vil bli holdt i Fagforbundets lokaler i Oslo. PF Renholdskonferanse i februar Etter den store suksessen med renholdskonferansen i fjor (bildet), gjentar forbundet arrangementet i Oslo 9. og 10. februar. En av grunnene til en ny konferanse, er at det var ventelister og flere som ikke fikk være med i fjor. Det betyr at forbundet satser på det samme programmet. Blant temaene er smitterenhold, renholdsplaner, inkluderende arbeidsmiljø, helse, trivsel og produktivitet, fagbrev, språkopplæring og renholdsergonomi.    KHH/PF Ran kan unngås En rekke ran og ransforsøk har dessverre plaget de ansatte i kollektivtrafikken det siste året. Etter hvert som butikker og andre sikrer seg stadig bedre mot ran, blir trikke- og bussjåførene stadig mer attraktive som ransobjekter. Ran og ransforsøk på trikker og busser satte sitt preg på nyhetsbildet de siste ukene av 2009. Å bli utsatt for ran og/eller trusler utgjør en stor helserisiko. Vi kjenner til bussjåfører som er blitt arbeidsuføre etter slike hendelser. De psykiske ettervirkningene kan være svært alvorlige. Ran og trusler skaper også et svært utrygt arbeidsmiljø hvor mange blir redd for kjøre kveldsvakter eller enkelte ruter til «øde» endeholdeplasser. Moderne teknologi har gjort pengehåndteringen i kollektivtrafikken overflødig. Det er en meningsløs og helt unødvendig risiko for sjåførene at de tvinges til å bære Fagforbundet krever pengene vekk fra vogna. betydelige kontantbeholdninger med seg på jobb – og til og fra jobb. Bussjåfører er oftest alenearbeidende, og mange linjer har strekninger og stoppesteder som ligger avsides til. Dette kan bidra til å gjøre sjåførene til fristende mål for ranere. Organiseringen av kollektivtrafikken har vist seg å være til hinder for å løse problemene. Bussjåførenes arbeidsgiver – «utførerselskapet» – henviser til at det er «bestillerselskapet» som avgjør hva slags billettsystem som skal brukes. «Bestillerselskapet» hevder på sin side at de ikke er ansvarlige for sjåførenes arbeidsmiljø. STEIN GULDBRANDSEN Fagforbundet krever pengene vekk fra vogna. Vi har henvendt oss til regjeringa om saken, og vi følger opp lokalt i forhold til arbeidsgivere og arbeidstilsyn. Tillitsvalgte og verneombud i de enkelte selskapene har gjort en fremragende innsats. Fagforbundet skal bidra til at 2010 blir året der all kontantbeholdning blir borte fra vognene i kollektivtrafikken! 38 > Fagbladet 1/2010 Foto: Per Flakstad fbaargang2010 fbseksjonSAM