JANS HJØRNE Stockmanns Hammer Kjenner du noen som gjennom å utvise personlig mot har avdekket ulovlige eller kritikkverdige forhold i arbeidslivet? Da kan det hende de fortjener å bli nominert til prisen Stockmanns Hammer. Prisen ble opprettet av Stiftelsen Byggfag i 2005. Formålet er å verne om og styrke ytringsfriheten i arbeidslivet i Norge. Initiativet til prisen ble tatt etter at polske bygningsarbeidere sto fram og avslørte ulovlige arbeidskontrakter. Byggebransjen er spesielt nevnt i vedtektene, men juryleder, advokat Rune Berg, understreker at det er mulig å foreslå kandidater fra alle deler av norsk arbeidsliv. Prisen er på 20.000 kroner og en hammer – Stockmanns Hammer. Forslag sendes til Stiftelsen Byggfag: stiftelsen@byggfag.org    KK Minneord om Håkon Sverre Endresen Da Håkon Endresen døde i oktober i fjor, vel 96 år gammel, var det en av våre store veteraner som gikk bort. Ikke bare som forbundskontorleder i det gamle Norsk Kommuneforbund (NKF), men også i en videre LOsammenheng var Håkon en av pionerene som bygde opp fagorganisasjonen på Sør-Vestlandet. Til langt inn i etterkrigstida var mesteparten av Vest-Agder og store deler av Rogaland en ren brakkmark når det gjaldt fagorganisering. Der var Håkon en nybrottsmann, ikke minst når det gjaldt å få opprettet tariffavtaler i de dårlig organiserte småkommunene det var så mange av før den store kommunesammenslåingen midt på 1960-tallet. Som de fleste på hans alder i Stavanger der han vokste opp, gikk Håkon rett fra skolebenken og ut i arbeidslivet som 14-åring. Han fikk tidlig brynt seg som tillitsvalgt i hermetikkindustrien, med krevende oppgaver under en av de lengste og hardeste arbeidskonfliktene i 1930-årene. Senere utdannet han seg som brannmann, og han ble en høyt respektert tillitsvalgt for de kommuneansatte i byen. Håkon Sverre Endresen Fra Håkon ble fagorganisert i 1935, hadde han uavbrutt tillitsverv i fagbevegelsen. Da han på NKFs landsmøte i 1958 ble valgt til den første lederen av forbundets regionkontor på Sør-Vestlandet, hadde han samtidig 18 tillitsverv i fagbevegelsen, i kooperasjonen, i Arbeiderpartiet, i bystyret og formannskap. Fra da av viet han all sin tid til arbeidet for de kommuneansattes interesser, som forbundskontorleder til han ble pensjonert i 1978. I hele landsdelen var Håkon Endresen viden kjent for sin politiske innsats, og respektert som et dypt samfunnsengasjert og ansvarsfullt menneske. Fagforbundet har mistet en god kamerat av den gamle garde. JAN DAVIDSEN Ja takk, begge deler Likelønn og kvinnelønn er i søkelyset som aldri før. Likelønnskommisjonens forslag om tre milliarder kroner til en likelønnspott for å utjevne lønnsforskjellene mellom kvinner menn, har skapt heftig debatt. Noen forbund mener de har rett til pengene til sine kvinnegrupper, mens regjeringen i Soria Moria 2 ber partene i tarifforhandlingene om å komme til enighet om hvordan pengene skal fordeles. Fagforbundet har mer enn åtti prosent kvinner, mange av dem er lavlønte. Forbundet har en bred tilnærming til spørsmålet om likelønn, og vil ha uttelling i dette oppgjøret og mer langsiktige tiltak som både hever lønna og utjevner lønnsgapet mellom kvinner og menn. Veien til likelønn er sammensatt, og i LOs åtte punkter for likelønn foreslås flere gode tiltak. Forslaget om å utvide foreldrepermisjonen til 52 uker er viktig. Det samme er forslaget om å styrke retten til heltid gjennom lovendringer og likestilling «Fagforbundet skal kreve reallønnsutvikling og økt kjøpekraft med sosial profil til alle medlemmer.» av tredelt turnus og sammenliknbart helkontinuerlig skiftarbeid i forhold til arbeidstid. Vi trenger økte rammer til grupper i offentlig sektor som har blitt hengende etter i lønnsutviklingen. Vi skal ikke glemme at tariffoppgjøret er mer enn likelønn. Fagforbundet skal kreve reallønnsutvikling og økt kjøpekraft med sosial profil til alle medlemmer. I tariffoppgjøret i 2008 fikk vi inn formuleringer om uttelling for tilleggs- og spesialutdanning i noen av tariffområdene våre. Tillitsvalgte arbeider hardt for at medlemmenes kompetanse gir lønnsmessig uttelling. Det er derfor fortsatt mye det må tas fatt i her. I tillegg skal vi kreve sentrale lønnstiltak i tråd med lokalapparatets prioriteringer. Vi ser også at en økning av ubekvemstillegg, som for eksempel kvelds- og nattillegg, vil løfte mange av medlemmene våre lønnsmessig, både de kvinnedominerte yrkesgruppene i pleie- og omsorgssektoren og andre grupper med uregelmessig arbeidstid. Oppgjøret i 2010 blir spesielt, slik alle tidligere oppgjør også har vært. Vi skal komme igjennom oppgjøret med krav som er godt forankret i medlemsmassen. Og vi har streikevilje om nødvendig. JAN DAVIDSEN, FORBUNDSLEDER Vi ser fram til vårens vakreste eventyr. Fagbladet 2/2010 > 7 fbaargang2010 fbseksjonHEL