– Vi arbeider for en landsdekkende vergeordning slik at alle mindreårige asylsøkere skal sikres like god oppfølgning – i nord som i sør. Slik er det ikke i dag Inger Sylvia Johannesson i vergesekretariatet i Norsk Folkehjelp mener det er for tilfeldig om mindreårige får hjelpeverge etter transittfasen. – Det er ikke alltid barna får en ny verge når de sendes videre etter transittfasen til et nytt mottak, ofte i en annen del av landet. Og ikke alle vergene har fått like god opplæring, sier Johannesson. Ny vergemålslov Problemstillingene rundt mindreårige asylsøkere er relativt nye i historisk perspektiv, forklarer Johannesson. – Vergemålsloven er fra 1927, og det var neppe noen asylsøkere i Norge den gang. Imidlertid er ny vergemålslov og lov om representasjon for enslige mindreårige asylsøkere på trappene, sier hun. Norsk Folkehjelps vergesekretariatet mobiliserer hjelpeverger, holder vergekurs, følger opp vergene og driver vergevaktordning i Oslo-området. Organisasjonen jobber også politisk for å få satt viktige saker på dagsordenen. STØTTER BARNA: Unge asylsøkere må få hjelpeverge helt fra ankomst til bosetting – eller eventuell retur, mener Inger Sylvia Johannesson. – Det må settes av tilstrekkelig med midler til en uavhengig, landsdekkende ordning for rekruttering, opplæring og oppfølging av kvalifiserte hjelpeverger helt fra ankomst til bosetting – eller eventuell retur. Det er bare på denne måten vi kan sikre at barna får den støtten de trenger, uavhengig av hvor de bor, sier Johannesson. Bryter norsk lov Metoder for aldersvurdering er også satt på den politiske dagsordenen. Aldersvurdering foretas der myndighetene er usikre på om asylsøkerne er over eller under 18 år. Fra før benyttes undersøkelse av tenner og skjelett. – I fjor høst ville myndighetene at denne skulle utvides til blant annet å gjelde en klinisk undersøkelse, inkludert en intimundersøkelse, sier Johannesson. Norsk Folkehjelp reagerte raskt og ba advokatfirmaet Stabell og Co gjøre en menneskerettslig vurdering av forslaget. Rapporten konkluderer blant annet med at forslaget om en rutinemessig undersøkelse av unge asylsøkeres kjønnsorganer bryter med både norsk lov og med internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. – Norsk Folkehjelp har sendt rapporten til justisministeren, sammen med en anmodning om ikke å igangsette denne undersøkelsen, sier Inger Sylvia Johannesson. 16 > Fagbladet 2/2010 –Alle barn har rett til kompetente verger Foto: Erik M. Sundt fbaargang2010 fbseksjonHEL