SEKSJON HELSE OG SOSIAL > Dårligere tjenester Tillitsvalgte i Bergen frykter at private firmaer i hjemmesykepleien åpner for forskjellsbehandling og et dårligere tilbud. 30 > Tiltak mot kols Ved Tasta sykehjem i Stavanger har kols-pasienter fått det bedre. Antall alvorlige anfall av pustevansker er kraftig redusert. 32 > Suksess De ansatte ved Basen i Sandefjord slipper ikke taket i tidligere rusmisbrukere før de er helt sikre på at de er vel etablert i ordinært arbeidsliv. 36 > Sekretærmangel skaper krise Nei til nedleggelse I Oslo lever håpet om å beholde Aker sykehus etter at bystyret enstemmig sendte saken til helseministeren og Stortinget. Et enstemmig Oslo bystyre vedtok i slutten av januar å kreve timeout for Helse Sør-Østs planer om å legge ned Aker sykehus. Bystyret gikk inn for å stanse overføringen av seks Follo-kommuner og Alna bydel i Oslo til Ahus. – Hovedsignalet er at vi ønsker å beholde Aker som et godt lokalsykehus, sier Nina Bachke, fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i Oslos bystyre. Ikke minst på bakgrunn av den høye veksten i befolkningen på Oslo øst, mener Bachke en ny gjennomgang må tas. – Vi har store utfordringer når det gjelder helse for innvandrerbefolkningen, eldrebølgen og psykiatrien. Bachke tror det blir vanskelig for Oslo Universitetssykehus å ignorere de tydelige signalene fra bystyret. Are Saastad, leder i Fagforbundet på Aker sykehus, nøler ikke med å kalle bystyrevedtaket en stor seier. – Dette er fantastisk modig og flott gjort av bystyret. Og enda bedre er det at partiene også er enige om å sende høringssvaret til Stortinget, helseministeren og Helse Sør-Øst. Nå er det politikerne som avgjør framtida for Aker sykehus. Tekst: VEGARD VELLE Fagbladet 2/2010 > 27 Overlegene og sekretærene ved Sykehuset Asker og Bærum mener mangelen på sekretærer kan være en årsak til pasientjournalkrisen ved sykehuset. – Dette er veldig alvorlig og kjempetrist, sier Gunn Johansen, leder av Fagforbundet ved Sykehuset Asker og Bærum (SAB). Tungt og tøft Det har kommet fram at kreftsyke pasienter kan ha dødd fordi SAB ikke har behandlet dem tidsnok. Endringene i pasientjournalsystemet har ført til at pasienter ved sykehuset ikke er blitt kalt inn til kontroller og oppfølging når de skulle. – Ingen ansatte har noe å hente i forhold til dette. Det er tungt og tøft. Vi forsøker å ivareta medlemmene på en best mulig måte, sier Gunn Johansen. Færre sekretærer, større risiko Tom Henri Hansen, foretakstillitsvalgt for overlegene i Vestre Viken helseforetak, mener at innsparing og fjerning av sekretærer kan være årsaken til ventelisteklusset. – Jeg konstaterer at det ikke er nok helsesekretærer i forhold til de oppgaver som skal løses på sykehusene. Det er i stedet legene som har måttet ta på seg å sikre at pasienter blir innkalt til rett tid. Jo flere oppgaver legen må ta på seg, jo større er risikoen for at noe ALVORLIG: Sykehuset Asker og Bærum har unnlatt å kalle inn 486 pasienter til rett tid. går galt. At det har gått ut over oversikt og innkalling av pasienter, er helt sikkert, sier overlegen. Sløsing med kompetanse – Det er hjerteskjærende å høre om rotet med ventelistene som nådeløst har rammet alvorlig syke pasienter. Nå er tida mer enn moden for å se på hva som kan gjøres for å hindre at noe slikt skjer i framtida, uttaler styret i Fagforbundets Seksjon helse og sosial (SHS). Riktig bruk av helsesekretærer kan frigjøre leger og sykepleiere fra arbeidsoppgaver slik at de kan bruke sin kompetanse på direkte pasientbehandling. – Det er sløsing med kompetanse og menneskelige ressurser når ledere velger å kaste sekretærene på dør. For oss handler det om å sette rett person på rett plass. Helsesekretæren er en ressurs i helsevesenet som vi må benytte oss av, mener Kjellfrid Blakstad, leder i SHS. Tekst: VEGARD VELLE Foto: Scanpix fbaargang2010 fbseksjonHEL