AKTUELT Nytt etikkurs Legeforeningen har gitt ut et nettbasert kurs i etikk. Målet er at flest mulig både innenfor og utenfor helsevesenet ser, leser og gjør seg noen refleksjoner. Det nye nettkurset i etikk som Legeforeningen tilbyr gratis på sine nettsider, består av tre kortfilmer, inter- PROSESS: – Vi gir ikke svarene, men håper nettkurset innbyr til refleksjon, sier professor Reidun Førde. aktive øvelser og fem tekster som omhandler utvalgte temaer. Tverrfaglig – Temaene er stadig aktuelle for alle som arbeider innen helsesektoren, sier Reidun Førde, en av forfatterne av tekstene. Førde, som er professor i medisinsk etikk, mener derfor kurset egner seg for tverrfaglig etisk refleksjon. Hun håper også mennesker utenfor helsevesenet vil klikke seg inn på Legeforeningens nettsider for å øke bevisstheten omkring vanskelige tema som blant annet pårørendes innflytelse, bruk av tvang og samtykkekompetanse. Disse og flere temaer blir berørt i filmene og tekstene. Gratis Presidenten i Den norske legeforening, Torunn Janbu, sier det har vært viktig at alle har gratis adgang til kurset slik at flest mulig får anledning til å reflektere over filmene, tekstene og oppgavene. Førde og Janbu understreker begge at kurset ikke gir entydige svar på spørsmålene som blir reist i filmene. Viktig prosess – Helsevesenet befinner seg i en kompleks virkelighet med mange hensyn og mange aktører, sier Førde. – Det er ikke alltid mulig å si hva som er absolutt riktig. Målet vårt er derfor å få dem som ser filmene og leser tekstene, til å tenke og samtale slik at prosesser blir satt i gang. Nettkurset er et samarbeidsprosjekt mellom Legeforeningen og seksjon for medisinsk etikk, det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Kurset finner du på http://nettkurs.legeforeningen.no Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN – Disse fire tiltakene må virke sammen, understreker Runar Bakken som håper de blir realisert innen 2015. – Hvis vi også satser på systematisk rekruttering av menn, har jeg håp om at vi innen 2020 rekrutterer like mange menn som kvinner til pleie- og omsorgssektoren. Vilkår for modernisering – En forutsetning for at vi skal komme i mål, er at de to store forbundene i sektoren, Fagforbundet og Sykepleierforbundet, inngår en allianse for å etablere et solid trøkk nedenfra for disse fire tiltakene. Dernest at de lykkes i å overbevise politikerne til å øremerke nødvendige kommunale midler til å gjennomføre dem. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Velferdsstaten står på spill Rekrutteringen til helsesektoren må og kan økes. Runar Bakken presenterte nylig en strategi som innebærer bedre arbeidsbetingelser. – Det som står på spill, er velferdsstatens bærebjelke, hevder Runar Bakken, forfatter av Englevakt. – Verken kvinner eller menn med kompetanse og ambisjoner søker seg til en sektor hvor ikke den faglige yrkesutøvelsen danner grunnlag for arbeidshverdagen, sier Bakken, som selv er utdannet sykepleier, og som de siste ti årene har arbeidet som førstelektor ved Høgskolen i Telemark. Resultatet er ifølge forfatteren et gedigent rekrutteringsproblem til en sektor med økende behov for arbeidskraft. UTFORDRING:– Fagforbundet og Sykepleierforbundet må sammen presse myndighetene til å ta nødvendige grep, mener Runar Bakken. F.v. Ingrid Wergeland, Runar Bakken, Eli Gunhild Bye, Kjellfrid T. Blakstad og Tonje Thorbjørnsen. Nødvendige tiltak Bakken mener løsningen ligger i det han kaller Moderniseringsstrategien. Denne består av fem punkter som til sammen vil øke rekrutteringen til pleie- og omsorgssektoren. Ett tiltak er økt grunnlønn for alle ansatte med fageller høyskoleutdanning. Dernest at stillinger på minst 80 prosent bør være normen. Bakken tror det er nødvendig å øke grunnbemanningen, og at alle arbeidsgivere gjennomfører systematisk kompetanseheving. 28 > Fagbladet 2/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL