Tett på deltakerne Pilotprosjekt i Sandefjord innebærer tett oppfølging av tidligere rusmisbrukere. Personlige veiledere støtter og trygger prosjektdeltakerne så lenge det er nødvendig. Også etter at de har fått jobb. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Etter ett år med pilotprosjektet Supported Employment (SE) i Sandefjord er fem av 15 deltakere ute i ekstern jobb eller utdanning. – Dette er en suksess. Vi hadde aldri trodd at en tredel av deltakerne skulle komme så langt i løpet av et år, sier Berit Iversen, prosjektrådgiver i Nav Sandefjord. Hun syns det er fint å oppleve at så mange arbeidsgivere er villig til å gi tidligere rusmisbrukere en ny mulighet. Rus og psykiatri Nav Sandefjord og det kommunale Herredshuset sosialmedisinske senter har sluttet seg til det nordiske prosjektet SE. Det er en av flere mestringsveier til arbeid som Nav nå prøver ut. Disse prosjektene er en del av Strategiplan for arbeid og psykisk helse samt oppfølging av Kvalifiseringsprogram (se rammesaker). Berit Iversen og tre kommunalt ansatt veiledere er stasjonert på arbeidsmarkedsbedriften Basen, som ligger en liten spasertur utenfor Sandefjord sentrum. Deltakerne allerede er i en rehabiliteringsprosess i forhold til rus og psykiatri. De blir rekruttert via Herredshuset eller Nav. Nesten klar for jobb – Hvis en saksbehandler enten ved sosialmedisinsk senter eller Nav ser muligheten for at en bruker kan komme ut i arbeid, får han eller hun tilbud om å bli deltaker i SE, forteller Iversen. Både Nav og Herredshuset fungerer altså som avklaringsinstans, og de brukerne som blir deltakere på pilotprosjektet ved Basen, er langt på vei klar for en rolle i det ordinære yrkeslivet. – De er motivert for jobb, og de er rusfrie, forteller Iversen. Før en bruker er kommet så langt, har hun eller han bak seg en periode i APS (Arbeidsplass i skjerma virksomhet). Også APS er lagt til Basen. – Her har de fått tilrettelagt arbeidstrening, og de er blitt vant til daglige rutiner som å stå opp i tide og møte på jobb til avtalt tid. Første steg Veien ut til det ordinære arbeidslivet gjennom SE begynner med karriereplanlegging. Etter at deltakerens ønsker og muligheter er kartlagt, tar prosjektrådgiver Berit Iversen kontakt med aktuelle arbeidsgivere for å under- 36 > Fagbladet 2/2010 KVALI- KVALIFISERINGS- FISERINGSPRO- PROGRAMMET GRAMMET Programmet ble varslet i Stortingsmelding nr. 9 (2006–2007) Arbeid, velferd og inkludering, og er rettet mot personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntekstevne, og med ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold i folketrygden. Kvalifiseringsprogram er ment for personer som vurderes å ha en mulighet for å komme i arbeid, forutsatt tett og forpliktende bistand og oppfølging fra det lokale Nav-kontoret. søke om noen kan tilby deltakeren en plass. Når hun har funnet en arbeidsplass fbaargang2010 fbseksjonHEL