SEKSJONSLEDER Kreativitet anno 2010 For sjette gang har Hermann Albert og resten av programgruppa snekret sammen programmet for den årlige konferansen Kreativ Omsorg. De har fått tak i folk med kreative ideer og god praksis på svært ulike felt. Siden Kreativ Omsorg 2010 er lagt til Trondheim, har de forsøkt å finne de fleste foredragsholderne i Trøndelag. – Men to av foredragsholderne kommer fra Stokka sykehjem i Stavanger, forteller Albert, rådgiver i Seksjon helse og sosial (SHS). – Det skal bli veldig spennende å Du kan øke vinnersjansen Mange kommuner engasjerer konsulentfirmaer for å redusere kostnadene til pleie- og omsorgssektoren. Konsulentene anbefaler ofte å omdefinere sykehjemsplasser til omsorgsboliger. Dette er et felt hvor SHS de siste årene har opparbeidet seg høy kompetanse og vunnet mange kamper. – Alle foreninger må ta kontakt med seksjonslederen i fylket eller oss sentralt hvis omgjøring er et aktuelt tema, sier Lillian Eriksen, rådgiver på SHS. – I alle de kommunene hvor vi har vært med i prosessen, har vi vunnet kampen for å beholde sykehjemsplassene, opplyser hun.    KES høre om det unike tilbudet de har bygd opp i forhold til rusmisbrukere. Jeg har store forventninger til å høre om utfordringene på landets eneste sykehjemsavdeling for rusavhengige. Og ikke minst blir det interessant å høre hvordan de legger til rette for verdighet og livskvalitet for denne pasientgruppa, sier Albert. Hvis du går inn på www.fagforbundet.no/shs, finner du lenke til Kreativ omsorg med program og påmeldingsskjema til venstre.    KES Mer elektronisk Nettsidene til SHS bygges stadig ut. De to første nyhetsbrevene ligger allerede ute, og du vil finne nyheter fra seksjonen en gang i måneden framover. Seksjonen har også opprettet en nettside som omfatter e-læringsprogrammer og e-læringskurs. Fra SHSs hjemmeside – www.fagforbundet.no/shs – er det dessuten kort vei til seksjonens to kompetanseprogram, det ene for medlemmer med fagutdanning, det andre for medlemmer med høyere utdanning.    KES Viktige forslag i skuffen Våren 2009 fikk Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) overlevert en rapport med flere konkrete forslag for å bedre kvaliteten på de prehospitale tjenestene. Hans Martin Aase, leder for Fagforbundets Faggruppe for prehospitale tjenester, nestleder i SHS, Raymond Turøy og rådgiver Hermann Albert hadde nylig et møte med HOD om forslagene i rapporten. – Det virker som om rapporten hittil har blitt liggende i en skuff i departementet. Vi foreslo blant annet at de prehospitale tjenestene skal defineres som kjernefunksjoner i helseforetakene, og at sykehusene derfor må eie og drive dem, sier Aase. Han syns også det er merkelig at ingen ting har skjedd med forslaget om å opprette høyskoleutdanning for ambulansepersonell i tillegg til eksisterende fagutdanning. Rapporten vil i løpet av våren bli oversendt politisk ledelse i departementet. KES Helsesekretærene kan hindre rot med ventelister Seksjon helse og sosial støtter Tom Henri Hansen, øverste tillitsvalgt for overlegene i Vestre Viken helseforetak, i at ventelisterotet ved Sykehuset Asker og Bærum kan skyldes innsparing og fjerning av helsesekretærer. Vi vil understreke at vi ikke tar stilling til skyld og årsakssammenheng i dette tilfellet, men konstaterer at det ikke er mange nok helsesekretærer i forhold til de oppgaver som skal løses på syke- husene. Det er i stedet legene som har måttet ta på seg å sikre at pasienter blir innkalt til rett tid – som i eksemplet fra Sykehuset Asker og Bærum. Jo flere oppgaver legen må ta på seg, jo større risiko for at noe går galt. For Fagforbundet handler det om å sette rett person på rett plass. Handlingsplanen «Rett person på rett plass» ble ført i For Fagforbundet handler det om å sette rett person på rett plass. pennen av Helse- og omsorgsdepartementet allerede i 1997. Hensikten var å sikre at de ulike yrkesgruppene skulle gjøre det de egentlig var tilsatt for å gjøre – men det er fremdeles en utfordring. Sekretærer settes ikke lenger inn i særlig grad for å avlaste leger. Samtidig kuttes det ned på antall helsesekretærer. I stedet burde vi benytte kompetansen denne yrkesgruppen har. Det er sløsing med kompetanse og menneskelige ressurser når ledere ved mange norske sykehus velger å kaste dem på dør. KJELLFRID T. BLAKSTAD Det er hjerteskjærende å høre om rotet med ventelistene som nådeløst har rammet alvorlig syke pasienter. Nå er tida mer enn moden for å se på hva som kan gjøres for å hindre at noe slikt skjer i framtida. Helsesekretæren er en ressurs i helsevesenet som vi må benytte oss av. Riktig bruk av helsesekretærer kan frigjøre leger og sykepleiere fra arbeidsoppgaver slik at de kan bruke sin kompetanse på direkte pasientbehandling. 38 > Fagbladet 2/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL