ADRESSE: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo    E-POST: barespor@fagforbundet.no Lønn og ekstra kompensasjon i ny turnus SPØRSMÅL: Jeg er hjelpepleier som arbeider 60 prosent natt. Før vi la om turnusen, arbeidet jeg hver tredje helg. Omleggingen skjedde fordi kommunen manglet personell i helgene, og den førte til at vi nå må arbeide to ekstra helger pr. år. Min situasjon er at jeg får for mange skift og arbeid på helg etter den nye turnusen. Jeg må arbeide tre ekstra helger, selv om avtalen var to. Jeg har tatt opp med avdelingsleder at jeg har jobbet flere timer enn det jeg har fått lønn for. Avdelingslederen har fått beskjed om at ingen får betalt for ekstraarbeid som vi blir påført som følge av den nye turnusen. Kommunen kompenserer de to ekstrahelgene med timelønn og et ekstra kronebeløp. Jeg har to spørsmål: 1. Har jeg ikke krav på lønn for det jeg arbeider ekstra i et turnusbytte som kommunen har tvunget gjennom? 2. Når kommunen gir et kronetillegg som ekstra kompensasjon for to ekstrahelger, har jeg da krav på denne kompensasjonen også for ekstrahelger jeg har arbeidet ut over de to avtalte? Vennlig hilsen R.S. SVAR: Jeg regner med at du er omfattet av hovedtariffavtalen (HTA) for kommuner. Spørsmålene du har må løses på bakgrunn av HTA, arbeidsmiljøloven (AML), særavtaler i virksomheten og din arbeidsavtale. Det er ikke rom for å drøfte det du spør om helt ut i denne spalten. For det første: Du er ansatt i 60 prosent stilling. Dersom turnusen du pålegges å gå i innebærer et vedvarende arbeid ut over 60 prosent, så skal din arbeidsavtale korrigeres i samsvar med dette. Dersom turnusen du går i over en tidsavgrenset periode innebærer arbeid ut over 60 prosent, så skal vilkårene for merarbeid være oppfylt. Det er relativt snevre grenser for å pålegge merarbeid; disse fremkommer av AML § 106; det må foreligge «et særlig og tidsavgrenset behov». I noen grad kan tillitsvalgte avtale merarbeid. Jeg legger til grunn videre at avtalen om arbeid de ekstra to helgene er gyldig som sådan. For det andre: Du sier du må jobbe flere helger enn det avtalen tilsier. Hvilken avtale? Som et utgangspunkt er det anledning for arbeidsgiver å pålegge deg å arbeide ut over hver tredje helg, forutsatt at dette gjennomføres i samarbeid med tillitsvalgte og ulempen fordeles saklig mellom de tilgjengelige ansatte. Du må kunne peke på spesielle holdepunkter i din avtale for å kreve deg fritatt for arbeid som ligger innenfor loven og tariffavtalens adgang til forlenging av arbeidstid. Det tredje spørsmålet dreier seg om betaling. Dette må løses gjennom å lese HTA sett i sammenheng med deres lokale avtaler. Du skriver at ingen får betalt for ekstraarbeid, samtidig som du skriver at kommunen kompenserer ekstraarbeid med timelønn og et ekstra kronebeløp. Dette forstår jeg ikke helt. Selvfølgelig skal du avlønnes i samsvar med de avtaler som foreligger for ekstraarbeid. Det er vanskelig for meg å si noe nærmere om nivået; men timelønn og kronebeløp må samlet ikke innebære dårligere vilkår for det avtalte arbeidet enn det HTA og særavtalen ellers skulle tilsi. Det siste spørsmålet du reiser, er om du har krav på kompensasjonen fra kommunen for arbeid ut over de to ekstra helgene som er avtalt. Dette er det vanskelig å svare på. Du må her lese avtalen som er inngått mellom kommunen og de tillitsvalgte, og se om den gir denne kompensasjonen som en generell ordning eller om det er knyttet spesielt til de to ekstra helgene. Dersom kompensasjonen er knyttet kun til de to ekstra helgene, vil din avlønning for ytterligere helgearbeid måtte beregnes ut ifra HTA og særavtalene ellers. Dette må igjen sees i sammenheng med din arbeidsavtale, og hvilket alternativ i tariffavtalen for avlønning som er aktuelt (f.eks. overtid/mertid, forskjøvet arbeidstid, helge- og helligdagstillegg mm). Kjetil Edvardsen, juridisk avdeling i Fagforbundet Feriepenger i mars? SPØRSMÅL: I vår familie planlegger vi en større utgift tidlig på året, og har samtidig ikke så store ferieplaner for i år. Har jeg noen rett til å kreve opptjente feriepenger utbetalt i mars i stedet for på forsommeren?    Medlem Akershus SVAR: I ferieloven § 11 – Utbetaling av feriepenger – heter det blant annet: «Feriepenger som er opptjent hos arbeidsgiver det foregående opptjeningsår, utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstaker kan likevel kreve at feriepengene utbetales senest 1 uke før ferien tar til.» De fleste tariffavtalene Fagforbundet er part i, har bestemmelser som går på at feriepengene kan utbetales i juni måned. Vanlig praksis er da at feriepengene utbetales i juni samtidig som det foretas ferietrekk for all ferie. Uansett om det er ferielov eller tariffavtale som gjelder, har du i henhold til det ovennevnte ikke krav på å få feriepengene utbetalt før i juni måned eller eventuelt når du skal ha ferie. Unni Rasmussen, forhandlingsenheten i Fagforbundet Fagbladet 2/2010 > 25 fbaargang2010 fbseksjonKIR