75 prosent av norske virksomheter arbeider med helse, miljø og sikkerhet i praksis. Sikkerhet og skadeforebygging får mest oppmerksomhet, mens forebyggende helsearbeid er forsømt. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE HMS-arbeid virker Forskerne Rolf Andersen og Mona Bråthen har tatt for seg et bredt spekter av virksomheter på land og off- shore og stiller spørsmålet: Hva er status quo i det systematiske HMS- arbeidet i norske virksomheter? De finner at 75 prosent av virksomhetene har HMS-aktiviteter i praksis. Undersøkelsen omfatter virksomheter behov for å involvere og informere de ansatte, påpekte Fafo-forskerne under framleggelsen av rapporten. Forskerne påpeker at verneombudene medvirker til at HMS-arbeidet blir gjennomført, og stiller spørsmål om det er fornuftig at skjelettsykdommer og psykososiale forhold, sa direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet, som var invitert til å kommentere funnene i rapporten. Hun opplyste at regjeringen vil legge fram en stortings- de minste virksomhetene kan avtale seg vekk fra verneom- «Vi vet at 40 prosent av sykefraværet melding om arbeidslivet ved årsskiftet 2010/2011. Hun ønsker seg et som hjemmetjenesten i en kommune, en videregående skole, byggvirksomhet, storkiosk, slakteri og en konsulentvirksomhet – alle med ulike utfordringer innenfor HMS-arbeidet. Må informere bedre Undersøkelsen er i hovedsak gjennomført som en spørreundersøkelse overfor daglig leder. Det viser seg at ledere kjenner regelverket, mens mange av deres ansatte ikke gjør det. Her er det åpenbart et budsrollen. arbeidsliv der ingen skal bli langtidssykmeldt på grunn av jobben. skjelettsykdommer og Slitasje dominerer sykefraværet Rapporten viser at store bedrifter med høyest risiko har best sikkerhetsarbeid og skadeforebygging. Men det langsiktige arbeidet med forebygging av helseskader har ikke samme prioritet. HMS-arbeidet i de kommunale hjemmebaserte tjenes- tene er karakterisert av at det fins en rekke utfordringer knyttet til arbeid hjemme hos brukerne; som grensesetting, mangel på hjelpemidler, belastningsskader på nakke og rygg, økende andel eldre brukere og brukere med psykiske helseproblemer. Utagering og vold er blitt et økende problem. I kommunen som er undersøkt, er det utarbeidet et felles internkontrollsystem. HMS-tiltak er nedfelt i et «årshjul» som sørger for systematikk i HMS-arbeidet. HMS-systemet er arbeidskrevende, men samtidig ryddig og effektivt. Det er tett og god dialog mellom ledelsen, verneombud og tillitsvalgte. Avvik behandles fortløpende på personalmøter, og de aller fleste avvikene rettes opp på enhetsnivå. skyldes muskel- og psykososiale forhold.» HMS i hjemmetjenesten Ingrid Finboe Svendsen, Arbeidstilsynet    Rapporten peker på at – Det er synd. Vi vet at 40 prosent av sykefraværet skyldes muskel- og HMS-ARBEID: I praksis legges det større vekt på sikkerhet enn på helsefremmende tiltak, påpeker Fafo-forskerne Mona Bråten og Rolf Andersen i en ny rapport. Her sammen med direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet og HMS-direktør Trygve Østmo i Norsk Industri. 26 > Fagbladet 2/2010 fbaargang2010 fbseksjonKIR