SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST > Språk i fokus Et godt utviklet morsmål gjør det lettere å lære et nytt språk. I Madamløkken barnehage behersker de fleste barna norsk før skolestart. 30 > Kolonitid og rasisme Nasjonalmuseet på New Zealand har hentet levninger fra museer i Gøteborg. Også i Norge fins hodeskaller og andre levninger etter maorier. 34 > Arv gir identitet Den muntlige kulturarven overføres fra generasjon til generasjon og gir følelse av identitet. Kulturtradisjonene er hovedsatsingsområde for Unesco. 37 > TVISTESAK: Barnevernsansatte får støtte fra Arvid Tønnesen, rådgiver i Fagforbundet. Her sammen med Randi Stensaker, LO Stat, Sigurd-Øyvind Kambestad og prosessfullmektig Siri K. Kristiansen. Krever staten for nattlønn Helhetlig skoledag Fagforbundet Seksjon kirke, kultur og oppvekst har ved flere anledninger tatt opp helhetlig utvidet skoledag i møter med myndighetene. Nå ser det ut til at dette kommer mer og mer på dagsorden. Utdanningsdirektoratet for prosjekt Helhetlig skoledag har satt ned ei arbeidsgruppe. Dette har sin bakgrunn i forskjellige politiske vedtak som har ført til en utvidet skoledag, og ønsket om å følge opp de positive resultatene fra prosjekt leksehjelp og prosjekt utvidet skoledag. Det igangsatte prosjektet om helhetlig skoledag er et ledd i utviklingen av en ny skoledag. Dette er samfunnspolitisk viktig for Fagforbundet. Det er nå den nye skoledagen utvikles bit for bit, og utformingen er avgjørende for medlemmer i skole og SFO. Fagforbundet deltar sammen med Utdanningsforbundet, FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringa), KS og Helsedirektoratet i ei referansegruppe for prosjektet. For 2009 ble det bevilget seks millioner kroner som skal fordeles likt mellom prosjektskolene, og til evaluering og administrasjon. Tilsvarene beløp skal settes av for hvert av de neste prosjektårene. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL De får bare betalt for to timer når de er på jobb seks timer på natta i BUFetat. Ansatte i de statlige barnevernsinstitusjonene får bare betalt for en tredel av arbeidstida fra midnatt til klokka seks om morgenen. Avlønningen er tariffstridig, ifølge FO og LO Stat. Staten hevder det harmonerer med ordningene i andre statlige virksomheter. Statens tariffavtale mangler ifølge FO en bestemmelse om at ansatte på «passiv tjeneste» eller «hvilende vakt» bare skal få uttelling for en tredel av tida. Den uholdbare sitasjonen for ansatte har eksistert siden staten tok over institusjonene for ganske nøyaktig seks år siden. LO Stat har sammen med de andre hovedsammenslutningene prøvd gjentatte ganger å få til en særavtale med staten om nattvakt i Bufetat-institusjonene. Tross flere møter om dette, strandet forsøket i 2008. LO og de andre sammenslutningene saksøkte staten. Tvistesaken gikk for Arbeidsretten i januar. Jobb er jobb Prosessfullmektig for LO Stat, Sigurd-Øyvind Kambestad, påpeker at staten ved overtakelsen ikke hadde noen ordning for avlønning av vakt på vaktrom nattestid. Isteden har staten videreført en ordning som gjaldt mens institusjonene lå under fylkeskommunene og dermed tariffområdet KS, selv om ordningen skulle opphørt 1. januar 2004. Så lenge den ansatte befinner seg på arbeidsplassen, skal han eller hun lønnes hele timer, krever LO Stat. Tillegg kommer utenom. – Hvilende vakt og alminnelig vakt gir samme rett til betaling og må regnes som arbeidstid, sier Kambestad. Mister timer Et annet problem er at Bufetat omregner arbeidstiden etter 1:3formelen. De står til arbeidsgivers disposisjon hele natta, men får ikke timene. – Brudd på arbeidsmiljøloven, ifølge LO Stat. Tekst og foto: EIRIK DAHL VIGGEN Fagbladet 2/2010 > 27 fbaargang2010 fbseksjonKIR