SEKSJONSLEDER Kulturområdet de fire neste årene Flere fagråd i Fagforbundet har kommet med innspill til en ny strategiplan for satsing på medlemmer i kulturseksjonen. Strategiplanen konsentrerer seg blant annet om Leseåret, som er et fireårig nasjonalt prosjekt. Det er ønske om å opprettholde ABM-utvikling (arkiv, bibliotek og museum) som et statlig nasjonalt bibliotekorgan og den mobile bibliotektjenesten. Fagforbundet mener også at kulturloven må innarbeides i Grunnloven og at skolebiblioteket blir styrket som læringsarena og kulturinstitusjon. I tillegg skal det arbeides for en ventelistegaranti for kulturskoletilbud og full kulturskoledekning. Ungdomslov er viktig for å kunne arbeide for å opprettholde ungdomsklubber, i tillegg til et «kulturkort» for ungdom.    IVR Bibliotekmøte i mars Fagforbundet blir representert med egen stand og på to seminar på konferansen på Hamar 16.–19. mars. Det ene seminaret skal handle om fagarbeider i bibliotek, og Fagforbundet skal være medarrangør av et seminar om leseåret.    IVR Arbeidsgruppe BUF Det skal nedsettes ei arbeidsgruppe for barne- og ungdomsarbeiderfaget. Den skal bestå av seks medlemmer og ledes av barne- og ungdomsarbeider May Britt Sundal i styret i Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO). Arbeidsgruppa skal se nærmere på dagens utdanning og mulighetene for å styrke barne- og ungdomsarbeiderfaget i forhold til behovene i barnehage, skole og fritidstilbud for ungdom. Bakgrunnen for arbeidsgruppa er en henvendelse fra et medlem som stiller spørsmål ved dagens barne- og ungdomsarbeiderutdanning i forhold til behovet for å få en utdanning som i sterkere grad har fokus på barn i alderen 1–6 år og bidrar til å styrke kompetansen for assistenter i barnehagen. Medlemmet skriver innledningsvis at hun tar opp saken på vegne av et stort antall assistenter over hele landet. Hun arbeider i Hordaland og henviser til at fylkeskommunen ikke er enig med Fagforbundet i at de nye læreplanene for faget skulle gjøre det lettere for ansatte med lang erfaring fra barnehage å ta fagbrev. Henvendelsen tar opp flere sider omkring utdanningen og status for fagarbeider. I forhold til fagets og fagarbeiderens status er Fagforbundet aktive på ulike områder med blant annet yrkes-NM, verktøykassa og plogspissarbeid. Forslag om å finne ny og bedre stillingsbetegnelse for assistenter, kan også bidra i samme retning. I forbindelse med organisasjons- og evalueringsprosjektet i forbundet er det satt i gang underprosjekt på to yrkesgrupper i hver seksjon; ei høgskolegruppe og ei fagarbeidergruppe/gruppe med utdanning på videregående skoles nivå. Disse skal fungere som plogspissyrker for å berede grunnen for videre satsing på øvrige yrker. SKKO har valgt barne- og ungdomsarbeider og bibliotekar som sine plogspissyrker.    IVR El-gitar på lesesalen 2010 er pekt ut som det nasjonale leseåret, etter initiativ fra blant andre Fagforbundet. Nå skal det satses på å styrke både leselyst og ferdighet, lover regjeringen. For meg begynte leseåret med Asker bibliotek. Det er nemlig kåret som årets bibliotek for 2010. I fjor var det Tromsø bibliotek som vant utmerkelsen. En kulturell fønvind stryker gjennom folkebibliotekene, bibliotekene forandrer seg i takt med et samfunn i endring. Nå skal det være liv og røre, slik Fagbladet fortalte i reportasjen fra Tromsø bibliotek i forrige nummer (1/2010). Avisa Aftenposten besøkte biblioteket i Asker, og fortalte om store, åpne lokaler. Vi kunne lese om elgitar og piano, pc-er og X-bokser. Avisa fortalte om et bibliotek som har satset spesielt på barn, ungdom og innvandrere. De har faste aktiviteter for barna annenhver søndag, «Bibliotekmeldinga varsler om ei satsing på bibliotekene, både som møtested og ledd i å sikre samlingene for ettertida.» eventyrstund, sang eller spillkvelder. De har foredrag, filmkvelder og konserter, eget rom for kunstutstillinger og en av de bredeste filmsamlingene i norske folkebiblioteker. Asker bibliotek er et betydelig kulturtilbud. Kommunen har vel 50.000 innbyggere og hele 420.000 besøkte biblioteket i fjor. Hver eneste innbygger i Asker har i gjennom- snitt vært på biblioteket åtte ganger på ett år. Det er et fantastisk høyt tall. Og, la meg likegodt innrømme det, tittelpoenget er dratt litt langt. Selvfølgelig er det leserom – helt uten elgitarer, som kan brukes fram til klokka ti om kvelden METTE HENRIKSEN AAS I Norge har vi 431 folkebibliotek, med over 800 avdelinger. Bibliotekmeldinga varsler om ei satsing på bibliotekene, både som møtested og ledd i å sikre samlingene for ettertida. Jeg er overbevist om at ei rødgrønn regjering vil sette alt inn på å nå disse målene ved å følge dem opp økonomisk. Hurra, sier jeg. Her er det masse vi kan gjøre, det er bare å brette opp ermene og slippe fantasien løs. 38 > Fagbladet 2/2010 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonKIR