SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON > Sykehussekretærer AS Britt Silseth, sekretær og seksjonsleder i Fagforbundet Møre og Romsdal, er betenkt over at skrivetjenester blir satt ut til private firmaer. 30 > Fri på Facebook? Bruken av sosiale medier på jobben er lite regulert, og både arbeidstakere og arbeidsgivere er ofte usikre på hvilke regler de bør følge. 32 > Kartlegger kompetanse Det er utført en spørreundersøkelse blant sekretærer og kontormedarbeidere for å kartlegge dagens arbeidsplass og framtidas behov. 36 > Foto: Scanpix UTREDER: Dersom ansatte blir satt til oppgaver de føler de ikke mester, er dette alvorlig, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Vurderer kompetansen i Nav Nei til datalagringsdirektivet Årsmøtet i Oslo Høyre sier nei til EUs datalagringsdirektiv. Oslo Høyre oppfordrer også Høyres stortingsrepresentanter til å gå imot datalagringsdirektivet som del av norsk lovverk. – Rettssikkerheten i et liberalt demokrati er ikke bare til for å beskytte borgerne mot kriminelle handlinger, men skal også sikre borgernes fundamentale rettigheter i henhold til nasjonal lov og internasjonale menneskerettigheter. En av disse rettighetene er retten til en egen privat sfære og til selv å kunne kontrollere når, hvordan og hvor mye informasjon om egen person som spres til andre parter, heter det i resolusjonen. Arbeiderpartiet sier de vil implementere direktivet på tross av motstanden fra regjeringspartnerne. Forutsetningen er at det ikke medfører klare negative konsekvenser for personvernet. Partiet er avhengig av støtte fra Høyre dersom Norge skal slutte seg til direktivet og unngå Norges første EØS-veto. Direktivet er nå ute på høring. Den vil gjennomgå alle lover og regler som må endres om direktivet skal innføres. Den vil også gå inn på hvilke data som eventuelt må lagres og for hvor lenge. Hensynet til personvernet blir utførlig drøftet. Tekst: VEGARD VELLE Fagbladet 2/2010 > 27 Arbeidsministeren varsler en gjennomgang av arbeidsdelingen i Nav. – Jeg vil lytte til alle de involverte i Nav-reformen for å se hva som kan gjøres bedre, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Mestrer ikke oppgavene Mange Nav-ansatte rapporterer om økt arbeidspress og behov for opplæring og kompetanse før de settes til nye oppgaver. – Dersom ansatte blir satt til oppgaver de føler de ikke mester, er dette alvorlig. I et lengre perspektiv er det viktig at Nav, med sine 17.000 ansatte, klarer å rekruttere nye og kompetente ansatte, sier Bjurstrøm. Går gjennom utdanningene Departementet har derfor tatt initiativet til en utredning av de langsiktige kompetanseutfordringene sett i forhold til tilbudet som fins i dagens høyere utdanning. – Jeg forutsetter at de ansattes organisasjoner trekkes med, sier Bjurstrøm. Tekst: VEGARD VELLE «Dersom ansatte blir satt til oppgaver de føler de ikke mester, er dette alvorlig.» fbaargang2010 fbseksjonKON