avtalen at legejournaler som blir liggende i mer enn tre timer, automatisk oversendes Documed. De garanterer å gjøre jobben innen 24 timer. Blir ikke utradert – I Bergen fikk vi jobben fordi Haukeland sykehus hadde kjempeproblemer med å bli kvitt den voksende bunken med journaler. De hadde ikke nok ansatte, og vi fikk oppgaven med å minske den konstant voksende haugen, forteller Östbergh. Han er ikke redd for at arbeidsoppgaven skal bli borte. – Talegjenkjenningssystemene kjenner ikke igjen mer enn åtti prosent av det legene sier. Og enda mindre forstår systemet dersom legen er utenlandsk og snakker gebrokkent. Sekretærenes oppgave har økt formidabelt i takt med de økte kravene til dokumentasjon, etter som pasientene blir mer opplyste. Derfor beholder sykehusene skrivende sekretærer, mener Östbergh og Jakobsen. PRIVAT SKRIVETJENESTE: – Jeg skjønner at noen kan være redde for at vi tar jobbene deres, sier AnnKristin Lund Jakobsen, fagansvarlig i Documed AS. Til venstre daglig leder Peter Östbergh. Fagbladet 2/2010 > 31 Fallitterklæring for helsevesenet – Jeg er betenkt over at skrivetjenester blir satt ut til private firmaer. Vi har jo kunnskaper om denne arbeidsoppgaven på sykehusene. Hvorfor kan ikke vi gjøre jobben? spør Britt Silseth, sekretær og seksjonsleder i Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet Møre og Romsdal. – Mange steder opplever vi nedskjæringer blant sekretærene. Så legges oppgavene ut til private. Helsevesenet blir fragmentert, noe som slett ikke er en god utvikling, mener Silseth. På ville veier – Skal helse handle om å tjene penger, er vi på ville veier. Helse skal ikke handle om anbudsregler. Legejournaler handler om pasienter og pasient- relaterte opplysninger. Derfor er dette annerledes enn å kjøpe senger og medisiner på anbud. Å flytte den medisinskfaglige kunnskapen ut av sykehusene er en fallitterklæring, mener Silseth. Hva tjener sykehusene på det? spør hun. På vei ut – Jeg vil se de tallene som viser at private helsesekretærtjenester er lønnsomme. Jeg er skuffet over denne utviklingen, og er redd vi står for lite på barrikadene, funderer Silseth. I mange sykehus tar talegjenkjenningssystemer over sekretærenes journalskriving. For eksempel innfører hele Helse Midt-Norge talegjenkjenning. – Jeg tviler på at private sekretærtjenester har framtida for seg, sier Britt Silseth. fbaargang2010 fbseksjonKON