arbeidstakere skal bruke internettet, sier Nordby Lunde. En arbeidsgiver hun mener har utarbeidet gode retningslinjer, er IBM, som oppfordrer til bruk av sosiale medier, men som også prøver å sette noen lett forståelige grenser, for eksempel: Respekter publikumet ditt. Bruk ikke etniske fornærmelser eller obskøniteter, ikke oppfør deg på en måte som ikke ville være akseptabel på arbeidsplassen hos IBM. Vurder hvor du går Spørsmålet er om offentliggjøring på internett er det beste stedet å bekjentgjøre et problem på jobben. Er det seriøse ting, er det kanskje bedre å gå andre steder, for eksempel til Fagforbundet. Det viktigste er kanskje at arbeidsgiveren sørger for at de ansatte har det godt, slik at de ikke får noe negativt å blogge om fra jobben, antyder Heidi Nordby Lunde. reglene som gjelder for varsling. De er identiske med dem som gjelder dersom du kontakter VG eller Dagbladet, sier Jakhelln. En forskjell mellom publisering i sosiale medier og i nyhetsmedier er at redaksjoner siler informasjonen i nyhetsmediene. – På internett er det ingen brems. Derfor bør du være ekstra varsom når du publiserer via sosiale medier. I virkeligheten er det gjerne stikk motsatt, mener Henning Jakhelln. Ønsker toleranse – Hovedregelen er at du har en lojalitetsplikt til arbeidsgiveren. Men hva som er lojal opptreden bør diskuteres på den enkelte arbeidsplass, mener Dag Wiese Schartum, professor i juss ved Universitetet i Oslo. Samtidig mener han det må være et stort rom for å ytre seg. – Å snakke dritt om sjefen er i en gråsone. Det skal mye til for å gå inn med rettslige midler. I utgangspunktet er jeg for at man skal være tolerant for slikt. – Det ville være paradoksalt om de sosiale mediene skulle gi oss snevrere grenser for ytringsfriheten, påpeker Schartum. Maner til varsomhet Professorer ved juridisk fakultet i Oslo har ulikt toleransenivå for ytringer på internett. Jussprofessoren mener at å snakke dritt om sjefen er i en gråsone. – Datamaskiner på jobben skal brukes til jobbformål. Det er utgangspunktet. Tilgangen til sosiale medier på datamaskinen kan være noe arbeidsgiveren uttrykkelig eller stilltiende tillater, sier Henning Jakhelln, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo. – Dersom man bruker jobbmaskinen til private formål, har omfanget av bruken noe å si for hva som anses som rimelig. Flere timer hver dag er åpenbart ikke tillatt. Kan skade omdømmet Selv en nøktern beskrivelse av arbeidssituasjonen kan jo være nokså negativ. Da er spørsmålet om uttalelsen kommer fra deg som en privatperson eller om du representerer virksomheten. Å legge ut negativ informasjon på internett kan lett skade arbeidsgiverens omdømme. I prinsippet kan slik informasjon være tilgjengelig for millioner av mennesker, påpeker Jakhelln. – Generelt gjelder ikke andre regler for lojalitet 34 > Fagbladet 2/2010 til arbeidsgiveren på internett enn ellers. Du har ikke lov til å snakke stygt om arbeidsgiveren i andre offentlige sammenhenger heller. Takt og tone gjelder. Bør være forsiktig – Det at man bruker arbeidsgivers redskaper, gjør nok at du må være mer forsiktig enn ellers i uttalelsene dine, mener Jakhelln. «Generelt gjelder ikke andre regler for lojalitet til arbeidsgiveren på internett enn ellers.» Henning Jakhelln Ganske raskt dukker sannhetsproblemet opp. Er beskrivelsen din av arbeidssituasjonen sann? Et annet spørsmål er om det var nødvendig å spre denne informasjonen på internett, og om du har varslet de overordnede om problemet. Ingen bremser deg – I prinsippet er det ok å bruke internett som en varslingskanal, forutsatt at du har fulgt spille- fbaargang2010 fbseksjonKON