FOKUS Et av plogspissyrkene i Fagforbundet er sekretær. For å sette yrkesgruppa ytterligere i fokus, gjennomførte Britt Silseth høsten 2009 en spørreundersøkelse blant sekretærer og kontormedarbeidere som jobber i kommuner, på sykehus og i andre offentlige etater. > BRITT SILSETH Helsesekretær i Helse Nordmøre og Romsdal og seksjonsleder i Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet Møre og Romsdal Britt Silseth har gjennomført en spørreundersøkelse blant sekretærer for å kartlegge dagens arbeidsplass og framtidas behov. Sekretærer ønsker kompetanseheving 36 > Fagbladet 2/2010 Hensikten med undersøkelsen var å se nærmere på sekretærenes og andre kontoransattes rolle på arbeidsplassen i dag, og å se på framtidige behov i forhold til deres roller. Målet er å jobbe med konsekvensene av de resultatene undersøkelsen viser, og å komme med konkrete forslag til fagutvikling og videre- og etterutdanning for gruppa. Sekretærene er en allsidig gruppe som i dag har ulike oppgaver og ansvarsområder. Deres rolle i organisasjonene har medført store endringer de siste årene, og det er ønskelig å kartlegge hvordan den enkelte ser på sin rolle nå og på sin framtidige funksjon. ARBEIDSGIVERS kartlegging av kompetanse blir en viktig del med tanke på framtidige arbeidsoppgaver og ansvarsområder for denne yrkesgruppa. Hva trenger arbeidsgiver av kompetanse? Sekretærene kan for eksempel overta oppgaver som andre profe- sjoner gjør i dag («rett person på rett plass»). Det handler om riktig bruk av ressurser. YRKESGRUPPA SEKRETÆR er registrert med ca. 9600 medlemmer i Fagforbundet. Yrkesgruppa helsesekretær teller 1300 medlemmer. 140 medlemmer fordelt over hele landet ble spurt om å delta i undersøkelsen. Av disse var det 100 som svarte – 96 prosent kvinner og 4 prosent menn. 16 prosent er førstesekretær, og 12 prosent er konsulenter. De resterende er fordelt på saksbehandler, administrasjonskonsulent, formannskapssekretær, personalsekretær og skolesekretær. SPØRSMÅLENE som ble stilt tok blant annet opp følgende temaer og problemstillinger: • Kurstilbud og fagutvikling; hva som ønskes av tilbud på området. «Sekretærene er limet i organisasjonen, de er ansiktet utad og er knutepunktet både i forhold til kunnskap og informasjon.» Jeg fikk inn veldig mange gode svar og beskrivelser av hvordan hverdagen fortoner seg på ulike arbeidsplasser. De fleste respondenter har vært innenfor yrket hele sin karriere. 55 prosent har tittelen sekretær, • Lønnsvilkår. • Bevissthet om yrket. • Er du stolt av jobben din? • Hva ønsker du av tilbud fra Fagforbundet? • Jobbes det i nettverk eller andre samarbeidsformer? fbaargang2010 fbseksjonKON