SEKSJONSLEDER Konferanser og kurs • 2. mars: Riksarkivarens formidlingskonferanse. Årets tema er kreativ arkivformidling. Konferansen er for arkivformidlere fra hele Norge. • 10. mars: Konferanse om bruk av standarder i kommunene. Tema: Bruk av standarder i offentlig sektor blir stadig viktigere, både for å sikre kvalitet på tjenestene og som verktøy når offentlige tjenester trues av konkurranseutsetting. Arrangører er Fagforbundet og Standard Norge. • 8.–9. april: Seminar om Fagskolen. Tema: Hva er fagskole og hvilke muligheter tilbyr fagskolen i relasjon til videre- og etterutdanning og kompetanseheving? Er jeg syk? Under Sykefraværskonferansene 2010 kan du dele erfaringer fra arbeidet med å redusere sykefraværet. Møt Nav, leger og kommuner som lykkes. Aktuelle diskusjoner: «IA-avtalen er på plass – nye virkemidler?» og «Noen lykkes i sykefraværsarbeidet – hvorfor?» Avholdes i Tromsø 17. mars, Trondheim 25. mars, Bergen 14. april, Oslo 21. april og Kristiansand 29. april. Målgrupper er politikere, ledere, tillitsvalgte og verneombud.    VeV • 13.–14. april: Finseseminaret. For studentmedlemmer i Fagforbundet. Frank Aarebrott og Jon Bingen er blant foreleserne. • 21.–22. april: Fagdager for servicetorgansatte. Ansatte ved servicetorg og kontorer er arbeidsplassens ansikt utad og derfor viktige nøkkelpersoner. Tema er økende krav fra omverden om god service og tjenesteyting. • 5.–6. mai: Arkivkonferanse. Temaer: Interkommunale selskap, etikk i forhold til arkivet, rutiner vedrørende politiske dokumenter når alt er elektronisk, og rutiner i forhold til arkivering på kemnerkontor. VeV Vanskelige personer Hvordan løse dagligdagse konfliktsituasjoner med vanskelige personer, uten bruk av trusler eller fysisk makt. Seksjon kontor og administrasjon (SKA) har holdt kurs om sikkerhetstiltak, konflikthåndtering og ettervern i jobben. Målgruppa var medlemmer med skranke- og resepsjonsfunksjoner.    VeV KS kritisk til sykehusreform KS går imot regjeringens forslag til samhandlingsreform, der kommunene får et generelt medansvar for å finansiere sykehusinnleggelser. KS er skeptisk til at kommunene skal være med å finansiere alle sykehusinnleggelser med 20 prosent. Bakgrunnen for skepsisen bunner i egne utregninger og erfaringene fra Danmark. – Medfinansiering bør avgrenses til områder hvor kommunene faktisk kan påvirke innleggelse på sykehus gjennom forebygging og egne tilbud, sier styreleder Halvdan Skard til Kommunal Rapport. Derimot åpner KS for at medfinansiering for enkelte grupper kan være høyere enn 20 prosent. KS tror dagens forslag til medfinansieringsordning vil bli endret. Stortingets helse- og omsorgskomité avgir sin innstilling 25. mars. VeV Nav en utfordring Rapporten fra Riksrevisjonen om Arbeids- og velferdsetaten (Nav) for budsjettåret 2008 viser at det er store utfordringer for våre medlemmer som jobber i Nav. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm møtte Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i åpen høring fredag 15. januar, og i sin innledning understreket hun at Nav-reformen krever mye av de ansatte. I Nav skal tre etater arbeide sammen og løse til dels «fremmede» oppgaver. Mange melder om økt arbeidspress og behov for opplæring og kompetanse før de makter nye oppgaver. Det er alvorlig at ansatte blir satt til oppgaver de føler de ikke mestrer. Fagforbundet mener de Navansatte fortjener et godt arbeidsmiljø og fornøyde brukere. Det mener arbeidsministeren, og det mener Fagforbundet. Kompetanseutvikling er et nøkkelord for bedring både av tjenestene og av arbeidsmiljøet. Departementet har tatt initiativ til en ekstern utredning om de langsiktige kompetanseutfordringer sett i forhold til tilbudet som nå finnes innenfor høyere utdanning. Fagforbundet synes det er bra. Arbeidsministeren får en rapport om kort tid, og hun vil da vurdere videre oppfølging. Hanne Bjurstrøm lovte å samarbeide med utdanningsministeren slik at arbeids- og velferdssektorens kompetansebehov i åra framover blir dekket gjennom et relevant utdanningstilbud på universitet og høyskoler. Hun forutsatte også at de ansattes    GERD EVA VOLDEN organisasjoner trekkes med. Det forutsetter også Fagforbundet. Vi er klar. SKA sentralt og Faggruppe Nav ønsker tilbakemeldinger fra seksjonene i fylkeskretsene om hva som er behovet ved de lokale Nav-kontorene. Tilbakemeldingene om kompetansebehovet og framtidig utvikling er viktig for å få mer kunnskap om hva som trengs for å legge til rette for kompetanseutvikling. Fagforbundet mener de Nav-ansatte fortjener et godt arbeidsmiljø og fornøyde brukere. 38 > Fagbladet 2/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON